Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 333/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 104, ze dne 29. 9. 2009

333

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2009

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů na území České republiky formou dotace právnickým a fyzickým osobám.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   sociálním bytem nájemní byt postavený s dotací podle tohoto nařízení,
b)   výstavbou
1.  novostavba sociálního bytu v bytovém domě1),
2.  stavební úpravy2), kterými vznikne sociální byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení,
3.  nástavba nebo přístavba2), kterou vznikne sociální byt, nebo
4.  stavební úpravy bytu nezpůsobilého k bydlení, kterými vznikne sociální byt,
c)   upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje zásady pro technické řešení uvedené v příloze k tomuto nařízení,
d)   čistým příjmem příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle jiného právního předpisu3),
e)   průměrnou měsíční mzdou průměrná měsíční nominální mzda na fyzickou osobu v národním hospodářství zjištěná a zveřejněná Českým statistickým úřadem,
f)   podlahovou plochou sociálního bytu součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,
g)   domácností domácnost vymezená občanským zákoníkem.

§ 3
Příjemce dotace

Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, která má své sídlo nebo bydliště na území

a)   některého z členských států Evropské unie,
b)   státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
c)   Švýcarské konfederace.

§ 4
Podmínky poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví žadatele a na pozemku nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby,
b)   budova, ve které bude provedena výstavba podle § 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve vlastnictví žadatele a na budově nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu,
c)   výstavba je povolena nebo odsouhlasena podle jiného právního předpisu4),
d)   žadatel nemá ke dni podání žádosti o dotaci splatný nedoplatek ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,
e)   zhotovitel, který bude provádět výstavbu více než 12 sociálních bytů, má zaveden systém řízení jakosti podle českých norem,
f)   podlahová plocha sociálního bytu nepřesáhne 120 m2,
g)   jde-li o výstavbu více než 10 sociálních bytů, musí být z každých dalších započatých 10 bytů nejméně 1 byt upravitelný,
h)   stavba musí být dokončena a schopna užívání do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace; tato lhůta může být rozhodnutím výboru Fondu z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně prodloužena,
i)   žadatel nesmí být ke dni podání žádosti o dotaci v úpadku nebo v likvidaci,
j)   jde-li o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1, musí výstavba splňovat požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního předpisu5).

§ 5
Podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu s osobou, která prokáže, že

a)   je poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi6),
b)   její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,4násobek průměrné měsíční mzdy,
c)   její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5násobek průměrné měsíční mzdy a zároveň prokáže sníženou soběstačnost vyžadující stavební úpravu nebo výstavbu bezbariérového bydlení7), nebo sníženou soběstačnost vyžadující podporu v samostatném bydlení v podobě přítomnosti nebo dosažitelnosti sociálních služeb a že je jí přiznán příspěvek na péči8), nebo s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5násobek průměrné měsíční mzdy a zároveň prokáže, že je starší než 75 let.

(2) Pokud bude s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) nebo b) užívat sociální byt další osoba, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční příjem její domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl

a)   0,6násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
b)   0,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
c)   0,9násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
d)   1,0násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

(3) Pokud bude s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. c) užívat sociální byt další osoba, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční příjem její domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl

a)   0,7násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
b)   0,9násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
c)   1,0násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
d)   1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

(4) Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) nebo čistý měsíční příjem její domácnosti porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.

§ 6
Další podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou, která splňuje podmínky podle § 5 pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, není členem bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu ani neužívá právem nájmu jiný sociální byt; tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v sociálním bytě bydlet.

(2) V období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání, musí každý ze sociálních bytů sloužit celkem 10 let k bydlení osob splňujících podmínky podle § 5 a podle odstavce 1.

(3) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu nejdéle na dobu 2 let. Nájemní vztah k tomuto bytu bude prodloužen za předpokladu, že nájemce splňuje k datu prodloužení nájemního vztahu podmínky uvedené v § 5 a v odstavci 1 a plní řádně své povinnosti vyplývající z obsahu nájemního vztahu, vždy však nejdéle o 1 rok. Podmínka se považuje za splněnou i v případě, že nájemce překročí stanovený násobek průměrné měsíční mzdy podle tohoto nařízení, nejvýše však o 25 % a pouze jedenkrát v rámci opakovaného prodlužování nájmu.

(4) Příjemce dotace nepodmíní uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu složením finančních prostředků na úhradu nákladů na výstavbu ani jiným peněžním plněním, s výjimkou finančních prostředků složených k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem, které nepřesáhnou trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním sociálního bytu.

(5) Příjemce dotace neuzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu, je-li

a)   fyzickou osobou, s osobou blízkou9),
b)   právnickou osobou,
1.  se statutárním orgánem této právnické osoby nebo jeho členem,
2.  s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby,
3.  se společníkem nebo členem této právnické osoby,
4.  se zakladatelem této právnické osoby, nebo
5.  se zaměstnancem této právnické osoby.

(6) Příjemce dotace nedá souhlas s přenecháním sociálního bytu nebo jeho části do podnájmu10).

(7) Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy s osobou, která splňuje podmínky podle tohoto nařízení, nebo při změně takové nájemní smlouvy v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit limit, který ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. ledna 2010 činí 43 Kč měsíčně. Tento limit se každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravuje mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců bezprostředně předcházejícího kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Tento limit bude každoročně zveřejňován ve veřejném informačním systému ústředním orgánem státní správy ve věcech bytové politiky.

(8) Podmínky uvedené v § 5 a v odstavcích 1 až 7 musí příjemce dotace dodržet celkem 10 let v období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání, a to v době, kdy je sociální byt pronajat osobě, která splňuje podmínky podle tohoto nařízení.

§ 7
Podmínky pro nakládání se sociálními byty

(1) Příjemce dotace nepřevede v době, kdy sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, vlastnické právo k takovému sociálnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu výboru Fondu. Splňuje-li ten, na kterého se vlastnické právo převádí, podmínky podle tohoto nařízení a zaváže se převzít práva a povinnosti spojené s poskytnutím dotace, výbor Fondu vysloví s převodem souhlas.

(2) Příjemce dotace neuzavře v době, kdy sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, smlouvu o výstavbě podle zákona upravujícího vlastnictví bytů, která by se týkala domu se sociálními byty.

(3) Příjemce dotace není oprávněn po dobu, po kterou sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, provést změnu užívání sociálního bytu k jiným účelům než k bydlení.

(4) Příjemce dotace nezatíží po dobu, po kterou sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, dům s takovým bytem zástavním právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn bankovní úvěr poskytnutý na výstavbu.

(5) V případě přechodu vlastnického práva k sociálnímu bytu v době, kdy sociální byt slouží k účelu podle tohoto nařízení, oznámí osoba, na kterou vlastnické právo přešlo, tuto skutečnost Fondu.

(6) V případě poskytnutí sociálního bytu azylantovi11) se poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho poměrné části v rámci Státního integračního programu Ministerstva vnitra nepovažuje za souběh dotací.

§ 8
Výše dotace

(1) Celková výše dotace se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty.

(2) Dotace na jednotlivý sociální byt se vypočte jako součin výměry podlahové plochy bytu a finanční částky na 1m2 s tím, že finanční částka činí

a)   6 500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,
b)   5 500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 2 nebo 4.

(3) Dotace na jednotlivý sociální byt, vypočtená podle odstavce 2, nesmí zároveň přesáhnout částku

a)   500 000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,
b)   420 000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 2 nebo 4.

(4) Vznikne-li výstavbou upravitelný byt, zvyšuje se výše dotace na tento byt vypočtená podle odstavců 2 a 3 o 50 000 Kč.

(5) V případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A podle jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o 100 000 Kč na každý sociální byt.

(6) V případě, že výstavba podle § 2 písm. b) bodu 2, 3 nebo 4 splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o 50 000 Kč na každý sociální byt.

(7) Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu.

(8) Dotace se čerpá na základě faktur postupem stanoveným ve smlouvě o poskytnutí dotace tak, že na úhradě každé faktury se dotace může podílet nejvýše 30 %.

§ 9
Žádost o dotaci

(1) Žádosti o dotaci se podávají Fondu v listinné podobě a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny.

(2) Žádost o dotaci obsahuje jméno, příjmení, bydliště a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba, obchodní firmu, případně místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba, a obchodní firmu nebo název a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba.

(3) K žádosti o dotaci žadatel přiloží

a)   pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro navrhovanou výstavbu požadováno, doklad o vydání regulačního plánu, územní souhlas, nebo veřejnoprávní smlouvu, která územní rozhodnutí nahrazuje,
b)   výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku nebo budovy, kde má být výstavba provedena, ne starší než 3 měsíce,
c)   prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,
d)   u výstavby podle § 2 písm. b) bodu 4 posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru pozemní stavby, nebo posudek statika staveb dokládající nezpůsobilost bytu k bydlení,
e)   prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvidaci,
f)   finanční projekt obsahující rozpočtové náklady na výstavbu sociálních bytů, údaje dokládající celkové finanční krytí rozpočtových nákladů včetně předpokládané dotace, počet a plochu jednotlivých bytů, počet upravitelných bytů a údaj o třídě energetické náročnosti.

(4) Není-li žádost o dotaci úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o dotaci, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, Fond řízení zastaví.

§ 10
Smlouva o poskytnutí dotace

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí dotace finanční prostředky, předloží žadateli nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí dotace.

(2) Pokud Fond žádost o dotaci zamítne, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.

(3) Po předložení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace žadatel Fondu doručí

a)   pravomocné stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, certifikát autorizovaného inspektora, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
b)   smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel,
c)   v případě, že se jedná o výstavbu více než 12 sociálních bytů, doklad, že zhotovitel stavby má zavedený systém řízení jakosti podle platných českých norem,
d)   souhrnnou technickou zprávu12) s údajem o počtu sociálních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží s označením všech sociálních bytů,
e)   příslib banky k poskytnutí bankovního úvěru, za nějž se považuje rovněž příslib podmíněný poskytnutím dotace podle tohoto nařízení, nebo smlouva o bankovním úvěru, má-li být zdrojem finančního krytí také bankovní úvěr, nebo prohlášení, že žadatel má dostatek vlastních finančních prostředků na krytí výstavby,
f)   v případě žádosti o dotaci podle § 8 odst. 5 nebo 6 doklad o energetické náročnosti podle jiného právního předpisu4).

(4) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace zaniká marným uplynutím lhůty 3 měsíců po jeho předložení, jestliže žadatel v této lhůtě nedoručí Fondu doklady uvedené v odstavci 3.

§ 11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 písm. j), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 333/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
2)   § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3)   Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Přílohy č. 2 a 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
8)   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 116 občanského zákoníku.
10)   § 719 občanského zákoníku.
11)   Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
12)   Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.