Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


311

VYHLÁŠKA

ze dne 28. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb. a vyhlášky č. 92/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „srovnávací zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „srovnávací zkouška“)“ nahrazují slovy „rozdílové zkoušky“.

2. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   permanentní stanicí pro příjem signálů globálních navigačních družicových systémů (dále jen „permanentní stanice“) soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních navigačních družicových systémů a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům.“.

4. V § 2 odst. 2 se slova „(body 1 až 6)“ nahrazují slovy „(body 1 až 5)“.

5. V § 4 odst. 1 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   řízení o umístění značky bodu4) na nemovitosti a o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky5),
b)   řízení o zničení, poškození a neoprávněném přemístění značky nebo ve věci neoznámení změny nebo zjištěné závady v údajích bodů7),“.

Dosavadní písmena a) a b) se označuji jako písmena c) a d).

6. Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).“.

7. V § 5 odst. 3 se slova „(body 2 až 6)“ nahrazují slovy „(body 2 až 5)“.

8. V § 6 odst. 2 se slova „základních bodových polí a zhušťovacích bodech“ zrušují.

9. V § 6 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

10. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „trvalý pobyt“ nahrazují slovy „adresu místa trvalého pobytu“.

11. V § 8 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 25 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 9.

Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

12. V § 11 odst. 2 písm. d) se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“.

13. V § 11 odst. 7 se odkaz na poznámku pod čarou č. 31 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 9.

Poznámka pod čarou č. 31 se zrušuje.

14. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.

15. § 12a včetně nadpisu zní:

㤠12a
Náležitosti dokumentace výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a vedení státních mapových děl získaných technologií globálního navigačního družicového systému

(1) Náležitostmi dokumentace bodů podrobného polohového bodového pole zaměřených technologií globálního navigačního družicového systému (dále jen „GNSS“) jsou

a)   technická zpráva, jejíž nedílnou součástí je protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS včetně příloh; vzor protokolu určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS je uveřejněn na webových stránkách Úřadu,
b)   geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole9).

(2) Náležitostmi dokumentace podrobných bodů je záznam podrobného měření změn9), jehož nedílnou součástí je protokol určení podrobných bodů technologií GNSS včetně příloh; vzor protokolu určení podrobných bodů technologií GNSS je uveřejněn na webových stránkách Úřadu.

(3) Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určených technologií GNSS jsou uvedeny v příloze (bod 9).“.

Poznámka pod čarou č. 31a se zrušuje.

16. V § 13 odst. 4 písm. e) se slovo „drobných“ zrušuje a za slovo „staveb“ se vkládají slova „nepodléhajících stavebnímu povolení ani ohlášení“.

17. V § 13 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

18. V § 14 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „musí být zajištěna tak, aby vyhovovala kritériím podle zvláštního zákona8).“ nahrazují slovy „musí být zajištěna tak, aby vyhovovala kritériím podle zvláštního právního předpisu a požadavkům českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených a oznámených k této vyhlášce podle zvláštního právního předpisů46a) (dále jen „určené normy“).“.

Poznámka pod čarou č. 46a zní:


46a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002  Sb.“.

19. V nadpisu oddílu čtvrtého se slova „srovnávací zkoušky“ nahrazují slovy „rozdílové zkoušky“.

20. V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, místo narození a adresu místa trvalého pobytu; je-li žadatelem cizinec, obsahuje jeho žádost jméno, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu a údaj, kým byl vydán, a adresu, na kterou má být doručována pošta; žádost musí být předložena v českém jazyce,“.  

21. V § 15 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

22. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „ , popřípadě doklad o uznání takového vzdělání absolvovaného mimo území České republiky“ zrušují. Část věty za středníkem se nahrazuje slovy „doklady o absolvování vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru se posuzují podle právní úpravy platné v době, kdy bylo vzdělání ukončeno,“.

23. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „ ; občan členského státu Evropské unie, který je držitelem oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona, připojí k žádosti potvrzení o tříleté odborné praxi pouze v případě, že nebude vykonávat srovnávací zkoušku“ zrušují.

24. V § 15 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

25. V § 15 odst. 3 se slova „2 písm. c)“ nahrazují slovy „2 písm. b)“.

26. V § 15 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „2 písm. c)“ nahrazují slovy „2 písm. b)“.

27. V § 15 odst. 4 písm. b) se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“.

28. V § 15 odst. 4 písm. d) se slova „2 písm. c)“ nahrazují slovy „2 písm. b)“.

29. V § 15 odst. 6 se za slovo „název“ vkládají slova „ , rok, měsíc zpracování“.

30. V § 16 odst. 1 se slova „§ 15 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 2 písm. a)“.

31. V § 16 odst. 2 se slova „§ 15 odst. 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 2 písm. b)“.

32. V § 17 odst. 2 se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“.

33. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18
Forma ověřování výsledků zeměměřických činností

(1) Ověření odborné správnosti výsledků zeměměřických činností (dále jen „ověření výsledků“) v listinné podobě se vyznačuje připojením textu podle § 16 odst. 4 zákona v pravém dolním rohu poslední strany každé části tvořící výsledek zeměměřických činností. Pokud se tyto části skládají z více listů, musí být pevně spojeny.

(2) Ověření výsledků v listinné podobě se vyznačí na všech jeho prvopisech, které jsou předávány objednateli a k využití podle § 4 odst. 2 zákona.

(3) Ověření výsledků v listinné podobě v případě činnosti, jejímž výsledkem je digitalizace operátu katastru nemovitostí, se vyznačí pouze na poslední straně každé technické zprávy a na poslední straně vyhotoveného seznamu částí elaborátu.

(4) Při ověření výsledků v listinné podobě se podpis, datum ověření výsledku a číslo z evidence ověřovaných výsledků připojí pod otisk razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

(5) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text podle § 16 odst. 4 zákona, datum a otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky, vytvořené pomocí hašovací funkce, k němuž připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a tento kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát použitý pro účely ověření výsledků musí obsahovat jméno a příjmení úředně oprávněného zeměměřického inženýra, číslo položky, pod kterou je veden v seznamu Úřadu, a rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 zákona.

(6) Formát textového souboru uvedeného v odstavci 5 je uveřejněn na webových stránkách Úřadu.

(7) Ověření geometrického plánu, jeho kopie a upřesněného přídělového plánu upravuje zvláštní právní předpis9).

(8) Rozměr a vzor razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra jsou stanoveny v příloze (bod 7).“.

Poznámka pod čarou č. 47a se zrušuje.

34. V § 18b odst. 1 se slovo „měsíc“ nahrazuje slovy „14 dnů“.

35. V § 18c se slova „srovnávací zkoušky“ nahrazují slovy „rozdílové zkoušky“.

36. V příloze se bod 6 zrušuje.

37. V příloze bod 9 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny doznal katastrální zákon, zákon o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.