Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


290

ZÁKON

ze dne 22. července 2009

o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) se uplynutím dne 31. prosince 2010 zrušuje bez likvidace.

§ 2

(1) Dnem 1. ledna 2011 vstupuje Česká republika (dále jen „stát“) do všech práv a povinností Fondu plynoucích z právních vztahů, ve kterých byl účastníkem Fond, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V těchto právních vztazích jedná jménem státu Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“).

(2) Veškerý majetek Fondu přechází dnem 1. ledna 2011 na stát. Hospodaření s majetkem, který přešel na stát, přísluší ministerstvu.

(3) Uplynutím dne 31. prosince 2010 zanikají plné moci udělené Fondem.

(4) Ke dni 31. prosince 2010 sestaví osoba pověřená Fondem účetní závěrku podle jiného právního předpisu1).

§ 3

Dnem 1. ledna 2011 se stává stát namísto Fondu účastníkem řízení, v němž vystupuje jako účastník Fond.

Přechodná ustanovení

§ 4

Spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní záložna“), u kterého nastala skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006, nebo které bylo zrušeno s likvidací před 1. dubnem 2006, je povinno uhradit příspěvek do Fondu podle čl. XV bodu 14 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, naposledy za rok 2008.

§ 5

Náhrada za pojištěný vklad podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006 (dále jen „náhrada“), jejíž výplata oprávněné osobě podle § 14 odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. března 2006, (dále jen „oprávněná osoba“), byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů2).

§ 6

(1) Družstevní záložna, která byla zrušena s likvidací přede dnem 1. dubna 2006 a vůči které Fond do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobdržel oznámení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami nebo České národní banky o její neschopnosti dostát závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek, vyplatí veškeré pojištěné vklady oprávněné osobě nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Splnění této povinnosti oznámí likvidátor nejpozději do 5 pracovních dnů České národní bance.

(2) Družstevní záložna, která ve lhůtě podle odstavce 1 nevyplatí veškeré pojištěné vklady, se považuje za družstevní záložnu, která není schopna dostát svým závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek. Tuto skutečnost je likvidátor povinen oznámit České národní bance nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy ji zjistí. Po stanovení dne zahájení výplaty náhrad je likvidátor povinen zaslat Fondu ve lhůtě stanovené Fondem identifikační údaje oprávněné osoby a údaje o výši jejích pojištěných vkladů v družstevní záložně.

(3) Za nesplnění některé z povinností likvidátora, uvedených v odstavci 1 nebo 2, uloží Česká národní banka likvidátorovi pořádkovou pokutu do 200 000 Kč; pokutu může uložit i opakovaně. Celková výše takto uložených pokut však nesmí přesahovat 500 000 Kč. Pokutu lze uložit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy povinnost podle odstavce 1 nebo 2 měla být splněna. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Nesplnění některé z povinností uvedených v odstavci 1 nebo 2 může být i důvodem pro odvolání likvidátora.

(4) Na výzvu Fondu je oprávněná osoba povinna prokázat Fondu existenci a výši své pohledávky za družstevní záložnou. Tato výzva musí být oprávněné osobě doručena formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou, s doručenkou. Nebude-li existence nebo výše pohledávky prokázána do 60 dnů ode dne doručení výzvy, nárok na náhradu zaniká. V případě, že je v době výzvy Fondu vedeno soudní řízení o tom, kdo je oprávněnou osobou, začne tato lhůta běžet až počátkem dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí soudu o tom, kdo je oprávněnou osobou, nabude právní moci.

(5) Při stanovení dne zahájení výplat náhrad, vzniku nároků na náhradu a při výplatě náhrady se postupuje podle dosavadních právních předpisů2).

§ 7

V případě, že náhrada nebude oprávněné osobě vyplacena Fondem do doby jeho zrušení, provede její výplatu oprávněné osobě ministerstvo, a to do 3 měsíců ode dne, kdy mu oprávněná osoba tento svůj nárok prokázala.

§ 8
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.
 Klaus v. r.
  Fischer v. r.


1)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. XV bod 12 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.

E-shop

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., JUDr. František Vondruška - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší zcela nový komentář k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Autoři, kteří působí na Nejvyšším státním zastupitelství, dílo zpracovali tak, aby bylo formou i obsahem co nejpřístupnější čtenářům nejen z řad státních zástupců, ale i ostatních právníků. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod s komentářem

Listina základních práv a svobod s komentářem

Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny, případně jim bylo věnováno podstatně méně prostoru. Komentář k ...

Cena: 1 563 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.