Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


279

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2009

o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 483/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 24 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 31 odst. 4 písm. b), § 31 odst. 5 a § 32 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje a stanoví vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony, vzor evidenční knihy zařízení, způsob označení regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, vzor oznámení a podávání zpráv, závazné postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo zařízeními obsahujícími tyto látky a rozsah požadovaných znalostí k znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek.

§ 2
Vzor žádosti o povolení k používání hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady
za halony

Vzor žádosti o povolení k používání hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Vzor evidenční knihy zařízení

Vzor evidenční knihy chladicího zařízení a systému požární ochrany je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Způsob označení regulované látky nebo výrobku, který ji obsahuje

(1) Označení nádoby a výrobku obsahující regulované látky obsahuje

a)   text „Obsahuje látky poškozující ozonovou vrstvu“ a
b)   chemické názvy nebo chemické vzorce a ASHRAE kódy regulovaných látek obsažených v nádobě, výrobku nebo zařízení za použití všeobecně akceptovaného průmyslového názvosloví a jejich množství uvedené v kilogramech.

(2) Celé označení musí být pevně připevněno na výrobku či zařízení. Velikost písma nesmí být menší než velikost písma ostatních informací na výrobku, zařízení nebo nádobě. Označení musí zřetelně vystupovat na pozadí a musí mít takovou velikost a řádkování, aby bylo snadno čitelné. Povinnost označení se vztahuje i na hermeticky uzavřené systémy.

(3) Označení může být uvedeno pouze na štítku obsahujícím název nebo informace o výrobku, v jeho blízkosti nebo v blízkosti obslužných míst zařízení.

(4) Pro klimatizační výrobky a zařízení, jakož i tepelná čerpadla, s oddělenými vnitřními a vnějšími částmi a spojenými chladicím potrubím, musí být štítek s informacemi umístěn na té části zařízení, která byla nejdříve vybavena chladivem.

(5) Označení musí být uvedeno v českém jazyce.

§ 5
Vzor oznámení a formuláře zpráv

(1) Vzor oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů, opatření ke snižování emisí halonů a odhadu těchto emisí je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře zpráv podle § 32 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6
Závazné postupy znovuzískávání regulovaných
látek a fluorovaných skleníkových plynů

(1) Závazné postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Závazné postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci jiných chladicích zařízení než výrobků domácího chlazení jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Závazné postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(4) Stupeň úpravy I a II závazného postupu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce se provádí v rámci jednoho technologického celku; tímto celkem se rozumí pevně instalovaná skupina technologických zařízení provozovaných v rámci jednoho areálu nebo jednotlivé stupně mobilní technologie přistavované do zařízení ke sběru odpadů k znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků.

§ 7
Závazné postupy pro kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících
regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení s obsahem regulovaných látek certifikované osoby zkontrolují záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnují informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

(2) Certifikované osoby provádí kontroly následujících částí chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel:

a)   spoje,
b)   ventily včetně vřeten,
c)   těsnění včetně těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech,
d)   části systému vystavených vibraci,
e)   napojení na bezpečnostní a provozní zařízení.

(3) Při provádění kontroly těsnosti chladicího a klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla s obsahem regulované látky použijí certifikované osoby metodu přímého měření uvedenou v odstavci 4 nebo metodu nepřímého měření uvedenou v odstavci 7. Metody nepřímého měření lze použít, pouze pokud z parametrů zařízení uvedených v odstavci 7, které mají být analyzovány, vyplývá, jaká je náplň regulovaných látek uvedená v záznamech o zařízení a pravděpodobnost jejich úniku.

(4) Ke zjištění úniku lze použít jednu nebo více následujících metod přímého měření:

a)   kontrola chladicích okruhů a jejich součástí, u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení pro detekci plynu upravených pro chladivo použité v systému,
b)   zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do okruhu,
c)   použití speciálního bublinového nebo mýdlového roztoku.

(5) Při aplikaci přímých metod lze uplatnit následující závazné postupy:

a)   zařízení pro detekci plynu uvedená v odstavci 4 písm. a) jsou kontrolována jedenkrát za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování; citlivost přenosných zařízení pro detekci plynů musí být alespoň 5 g/rok,
b)   zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do chladicího okruhu se provádí, pouze pokud výrobce zařízení schválil takové detekční metody jako technicky možné; tuto metodu mohou použít pouze pracovníci certifikovaní k provádění činností, které představují zásah do chladicího okruhu obsahujícího regulovanou látku,
c)   jestliže se pomocí metod uvedených v odstavci 4 nezjistí únik a části uvedené v odstavci 2 nevykazují známky úniku, avšak certifikovaní pracovníci se domnívají, že k úniku dochází, musí zkontrolovat ostatní části zařízení.

(6) Před přímým měřením tlakovou zkouškou pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného plynu vhodného pro tlakovou zkoušku těsnosti je třeba, aby pracovníci certifikovaní ke znovuzískávání regulované látky z daného typu zařízení provedli znovuzískání regulované látky z celého systému.

(7) Ke zjištění úniku nepřímou metodou použijí certifikovaní pracovníci vizuální a manuální kontrolu zařízení a analýzu jednoho nebo více následujících parametrů:

a)   tlak,
b)   teplota,
c)   proud kompresoru,
d)   hladina kapalin,
e)   množství doplněného chladiva.

(8) Každé podezření na únik regulované látky musí být ověřeno zkouškou těsnosti pomocí metody přímého měření podle odstavce 4.

(9) Použitá metoda kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.

§ 8
Závazné postupy pro kontrolu těsnosti systémů
požární ochrany obsahující regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti systémů požární ochrany certifikované osoby zkontrolují záznamy o zařízení.

(2) Zvláštní pozornost je třeba věnovat informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

(3) Při zjišťování poškození a známek úniku provádějí certifikované osoby vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, spojů, které jsou vystaveny tlaku, a dalších součástí.

(4) Podezření na únik zakládají zejména tyto situace:

a)   pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik,
b)   zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % po odečtení vlivu teploty,
c)   zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 %.

(5) Měřiče tlaku a zařízení na sledování hmotnosti kontroluje certifikovaná osoba jednou za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování.

(6) Použitá metoda kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.

§ 9
Rozsah požadovaných znalostí k znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek

(1) Požadovanými znalostmi fyzických osob, které provádějí znovuzískávání regulovaných látek a jinak manipulují s regulovanými látkami v rámci recyklace výrobků, jsou

a)   základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,
b)   základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,
c)   plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství,
d)   zjišťování množství regulované látky v lahvi,
e)   požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,
f)   obsluha přístroje pro odsávání regulovaných látek,
g)   správná manipulace s vyřazenými výrobky,
h)   vedení evidence,
i)   základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů recyklace a regenerace těchto látek.

(2) Požadovanými znalostmi fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami v rámci jejich zneškodnění, jsou

a)   základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,
b)   základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,
c)   plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství,
d)   zjišťování množství regulované látky v lahvi,
e)   požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,
f)   vedení evidence,
g)   základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů zneškodnění těchto látek.

§ 10
Přechodná ustanovení

(1) Požadavky podle § 4 na označování zařízení nebo výrobků, které obsahují regulovanou látku a které byly uvedeny na trh do třiceti dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být splněny k 1. dubnu 2010. Do té doby je možné používat označení podle předpisů platných do 1. února 2009.

(2) Závazné postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů zařízení obsahujících regulované látky podle § 7 se budou používat od 1. ledna 2010. Do té doby se použijí závazné postupy podle předpisů platných do 1. února 2009.

(3) Pokud má provozovatel v době nabytí účinnosti této vyhlášky zpracovanou evidenční knihu podle předpisů platných do 1. února 2009, postačí, když vytvoří evidenční knihu chladicího zařízení a systému požární ochrany podle § 3 a přílohy č. 2 k této vyhlášce do 1. ledna 2011.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2009.


Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

Přílohy

E-shop

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl od září 2016 novelizován, V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.