Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


238

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 35/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb., nařízení vlády č. 371/2005 Sb., nařízení vlády č. 339/2006 Sb., nařízení vlády č. 211/2007 Sb. a nařízení vlády č. 319/2008 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky1) (dále jen „předpis Evropských společenství“) bližší podmínky poskytování

a)   dotace z finančních zdrojů Evropských společenství (dále jen „podpora“) na spotřebu mléka a mléčných výrobků žáky2) ve školách nacházejících se na území České republiky a zapsaných ve školském rejstříku3),
b)   dotace z finančních zdrojů České republiky (dále jen „národní podpora“) k částečné kompenzaci nákladů spojených s výrobou a distribucí mléka a mléčných výrobků, jejichž spotřeba žáky2) ve školách je podle tohoto nařízení podporována.

1) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách.
2) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.
3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. Na konci nadpisu § 2 se doplňují slova „a národní podpory“.

3. V poznámkách pod čarou č. 4, 5, 8, 15a a 16 se slova „nařízení Komise (ES) č. 2707/2000“ nahrazují slovy „nařízení Komise (ES) č. 657/2008“.

4. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Čl. 102 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

5. V § 2 odst. 1 se za slova „Evropských společenství4)“ vkládají slova „a národní podpora se poskytne na zpracovatelsky upravené mléko a mléčný výrobek uvedený v příloze k tomuto nařízení“ a slova „(dále jen „mléčný výrobek“)“ se zrušují.

6. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „podpora“ vkládají slova „ , popřípadě národní podpora“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)    balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo tyto objemové nebo hmotnostní limity
1.  zpracovatelsky upravené mléko nebo výrobky na bázi kysaného mléka 250 ml,
2.  jogurt 150 g,
3.  ochucené a neochucené čerstvé a tavené sýry včetně tvarohů 80 g,
4.  ochucené a neochucené sýry ostatní 30 g,
5.  smetanový krém 80 g.“.

8. Poznámky pod čarou č. 7a a 7b se zrušují.

9. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , jestliže byl za tímto účelem založen“.

10. V § 3 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 10, 10a, 10b a 11 zní:

„(3) Součástí žádosti o schválení musí být vedle písemných závazků podle předpisu Evropských společenství10) jmenný seznam podporovaných mléčných výrobků, které hodlá žadatel dodávat do škol nebo zařízení školního stravování, vyrobených v souladu s požadavky stanovenými předpisem Evropských společenství upravujícím hygienu potravin, zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení10a), obsahující u každého podporovaného mléčného výrobku

1.  název výrobku,
2.  označení výrobce (jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo trvalého pobytu nebo název, popřípadě obchodní firma, a adresa sídla),
3.  charakteristiku výrobku zahrnující zejména základní použité suroviny, základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru v procentech,
4.  údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku, které musejí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem o potravinách a s vyhláškou vydanou k jeho provedení10b), doložené protokolem vydaným akreditovanou laboratoří11),
5.  popis balení podporovaného mléčného výrobku včetně charakteristiky použitého obalu,
6.  způsob distribuce včetně podmínek skladování.

10) Čl. 8 a 9 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.
10a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.
10b) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 77/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, v platném znění.“.

11. V § 3 odst. 4 písmeno c) zní:

„c)   jde-li o subjekt podle odstavce 2 písm. a), doklad, že je podnikatelem,“.

12. Poznámky pod čarou č. 13 a 14 se zrušují.

13. V § 3 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   jde-li o subjekt podle odstavce 2 písm. b), písemná smlouva, která jej opravňuje jménem jedné nebo více právnických osob vykonávajících činnost školy nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodávat podporované mléčné výrobky.“.

14. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

15. V § 3 odst. 8 se za slova „Fondem informaci o“ vkládají slova „případné změně“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „uvedených v příloze k tomuto nařízení“.

16. V nadpisu § 4 se slovo „její“ nahrazuje slovy „a národní podpory a jejich“.

17. V § 4 se za slovo „podpory“ vkládají slova „ , popřípadě národní podpory“.

18. V § 4 odst. 3 písm. a) se slova „v rozsahu stanoveném v § 37 odst. 2 správního řádu“ zrušují.

19. V § 4 odst. 3 se písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17a zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

20. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , na formuláři vydaném Fondem“.

21. V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(4) Národní podpora se poskytne za stejných podmínek jako podpora podle předpisu Evropských společenství18).


18) Čl. 12 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.“.

22. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 205/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Osoba, která v období školního roku 2009/2010 hodlá dodávat podporované mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravování od 1. září 2009, předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle § 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 15. srpna 2009.

3. Osoba, která v období školního roku 2009/2010 hodlá dodávat podporované mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravování od 1. ledna 2010, předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle § 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 15. listopadu 2009.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Šebesta v. r.

E-shop

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.