Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 235/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 70, ze dne 30. 7. 2009
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

235

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. k), l) a m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 26 odst. 3, § 27 odst. 8 a § 28 odst. 11 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje požadavky na kvalitativní kritéria

a)   investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond,
b)   investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat,
c)   podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou.

Investiční cenné papíry
§ 2

(1) Investičním cenným papírem, do kterého může standardní fond investovat, je nástroj,

a)   v důsledku jehož držení může standardnímu fondu vzniknout ztráta, jejíž výše nepřevýší částku za něj zaplacenou,
b)   jehož likvidita neoslabuje schopnost standardního fondu splňovat povinnost odkupu podílových listů na žádost podílníka2),
c)   jehož cenu lze spolehlivě určit, což v případě
1.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona znamená, že existuje přesná, spolehlivá a obvyklá cena, kterou je buď tržní cena, nebo cena určená způsobem, který je nezávislý na emitentovi tohoto investičního cenného papíru,
2.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona znamená, že ocenění je prováděno periodicky a vychází z informací poskytnutých emitentem cenného papíru nebo z odborné analýzy investičních příležitostí,
d)   pro který jsou k dispozici přiměřené informace, což v případě
1.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona znamená, že účastníkům trhu jsou k dispozici pravidelné, přesné a úplné informace o cenném papíru nebo o struktuře cenného papíru,
2.  investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona znamená, že standardnímu fondu jsou k dispozici pravidelné a přesné informace o cenném papíru nebo o struktuře cenného papíru,
e)   který je obchodovatelný,
f)   jehož nabytí je v souladu s investičními cíli a investiční politikou standardního fondu a
g)   se kterým spojená rizika jsou dostatečně zohledněna systémem řízení rizik standardního fondu.

(2) Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona se považují za nástroje, které splňují kritéria podle odstavce 1 písm. b) a e), nemá-li standardní fond k dispozici informace, které by mohly vést k jinému závěru.

§ 3

Investičními cennými papíry, do kterých může standardní fond investovat, jsou také

a)   cenné papíry uzavřeného fondu kolektivního investování, pokud
1.  splňují kritéria podle § 2,
2.  fond nebo osoba, která jej obhospodařuje, podléhá požadavkům na řádnou správu a řízení společnosti,
3.  fond nebo osoba, která jej obhospodařuje, podléhá dohledu, který zabezpečuje účinnou ochranu investorů,
b)   nástroje,
1.  které splňují kritéria podle § 2 a
2.  které jsou vázány na výkonnost jiných aktiv nebo jsou kryty jinými aktivy, jež se mohou lišit od aktiv uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona.

§ 4
Nástroje peněžního trhu

(1) Nástrojem peněžního trhu, do kterého může standardní fond investovat a se kterým se obvykle obchoduje na peněžním trhu3), je nástroj,

a)   jehož původní splatnost je nejvýše 397 dní,
b)   jehož zbytková splatnost je nejvýše 397 dní,
c)   který prochází pravidelnou valorizací výnosů v souladu s podmínkami peněžního trhu nejméně jednou za 397 dní, nebo
d)   jehož rizikový profil, zejména míra podstupovaného úvěrového a úrokového rizika, odpovídá rizikovému profilu nástroje, jehož splatnost splňuje podmínku písmena a) nebo b) nebo u kterého dochází k valorizaci výnosů podle písmena c).

(2) Nástroj peněžního trhu je likvidní3), může-li být prodán s omezenými náklady v krátkém časovém rámci přiměřeném k povinnosti fondu odkoupit či vyplatit své cenné papíry na žádost podílníka.

(3) Nástrojem peněžního trhu, jehož hodnotu lze kdykoliv přesně určit3), je nástroj, pro který jsou k dispozici přesné a spolehlivé způsoby oceňování, které

a)   umožňují standardnímu fondu vypočítat čistou hodnotu aktiv, která se významně neodlišuje od ceny, za niž by bylo možné nástroj prodat mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek, a
b)   vycházejí z údajů trhu nebo metod oceňování, včetně metod založených na zůstatkové hodnotě.

(4) Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona se považují za nástroje, které splňují kritéria podle odstavců 2 a 3, nemá-li standardní fond k dispozici informace, které by mohly vést k jinému závěru.

§ 5
Finanční deriváty

(1) Finanční derivát4), do kterého může standardní fond investovat, je likvidní, pokud je jeho podkladové aktivum složeno z

a)   jednoho nebo více nástrojů podle § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, včetně nástrojů s jedním nebo několika znaky těchto nástrojů,
b)   jedné nebo více úrokových sazeb,
c)   jednoho nebo více měnových kurzů nebo měn, nebo
d)   jednoho nebo více finančních indexů.

(2) Finančním derivátem, do kterého může standardní fond investovat, je také nástroj,

a)   který umožňuje převod úvěrového rizika podkladového aktiva uvedeného v odstavci 1 nezávisle na ostatních rizicích spojených s tímto podkladovým aktivem,
b)   z něhož nevyplývá dodání ani převod, včetně hotovostního dodání a převodu, podkladových aktiv jiných než těch, která jsou uvedena v § 26 odst. 1 zákona,
c)   který je v souladu s kritérii pro mimoburzovní deriváty stanovenými v § 26 odst. 1 písm. g) bodech 2 a 3 zákona a v odstavci 3 a
d)   s nímž spojená rizika jsou dostatečně zohledněna systémem řízení rizik standardního fondu; jde-li o úvěrový derivát, pravidla vnitřní kontroly fondu musí dostatečně zohlednit riziko informační asymetrie mezi fondem a protistranou takového derivátu plynoucí z možného přístupu protistrany k neveřejným informacím o osobách, jejichž nástroje jsou využity jako podkladové aktivum pro úvěrový derivát.

(3) Oceňováním spolehlivým a ověřitelným způsobem podle § 26 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona je oceňování standardním fondem, které odpovídá částce, jíž lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek, a které nevychází pouze z kotací protistrany a jehož

a)   ocenění vychází buď ze spolehlivé aktualizované tržní ceny nástroje, nebo, pokud taková cena není dostupná, ze způsobu oceňování, který využívá přiměřenou a uznávanou metodiku, a
b)   kontrolu oceňování vykonává
1.  způsobilá třetí strana, která je nezávislá na protistraně derivátu, a to přiměřeně často a způsobem umožňujícím standardnímu fondu jeho kontrolu, nebo
2.  pro tyto účely dostatečně odborně vybavený organizační útvar investiční společnosti nebo fondu, jenž je nezávislý na organizačním útvaru zodpovědném za obhospodařování majetku.

§ 6
Finanční index jako podkladové aktivum

Finančním indexem, do kterého může standardní fond investovat podle § 26 odst. 1 písm. g) bodu 1 zákona, je index, který

a)   je dostatečně diverzifikován, přičemž
1.  index je složen tak, že pohyby cen nebo obchodování týkající se jedné složky indexu nepřiměřeně neovlivňují výkonnost celého indexu,
2.  v případě, že index je složen z nástrojů uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho složení alespoň v souladu s § 28 odst. 9 a 10 zákona,
3.  v případě, že index je složen z nástrojů jiných než těch, které jsou uvedeny v § 26 odst. 1 písm. a) až h) zákona, je jeho složení srovnatelné se složením podle § 28 odst. 9 a 10 zákona,
b)   je dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá, přičemž
1.  index měří výkonnost reprezentativní skupiny podkladových aktiv vhodným a dostatečným způsobem,
2.  složení indexu se pravidelně upravuje takovým způsobem, aby stále odráželo situaci na trzích, na nichž se používá, a to na základě veřejně dostupných kritérií,
3.  podkladová aktiva jsou dostatečně likvidní, což uživatelům umožňuje případně index kopírovat, a
c)   je veřejně přístupný, přičemž
1.  uveřejnění se opírá o řádné postupy zjišťování ceny a výpočtu a uveřejnění hodnoty indexu, včetně postupů stanovení cen složek indexu, pro které není tržní cena dostupná,
2.  relevantní informace, zejména výpočet hodnoty indexu, způsob složení a aktualizace složení indexu, změny indexu nebo veškeré provozní obtíže s včasným a přesným uveřejňováním informací týkajících se indexu, se uveřejňují v co nejširším rozsahu a včas.

§ 7
Nástroje peněžního trhu, jejichž emise nebo emitent jsou regulováni za účelem ochrany investorů nebo úspor

(1) Nástroj peněžního trhu, do kterého může standardní fond investovat podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona, je nástroj,

a)   který splňuje jedno z kritérií stanovených v § 4 odst. 1 a všechna kritéria stanovená v § 4 odst. 2 a 3,
b)   o němž jsou k dispozici dostatečné informace, včetně informací umožňujících řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takového nástroje podle odstavců 2 až 4 a
c)   který je volně převoditelný.

(2) V případě nástroje peněžního trhu, na který se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) body 2 a 4 zákona nebo který je vydán místními nebo regionálními samosprávnými celky členského státu Evropské unie či veřejnými mezinárodními institucemi, ale není zaručen členským státem Evropské unie nebo v případě federativního členského státu Evropské unie jednou z částí tvořících federaci, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b)

a)   informaci týkající se emise nebo podmínek emise a právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu,
b)   aktualizaci informací podle písmena a) uskutečňovanou pravidelně a při veškerých významných událostech a změnách a
c)   dostupné a spolehlivé statistické údaje o emisi a podmínkách emise.

(3) Informace podle odstavce 2 písm. b) se předkládají ověřené kvalifikovanou třetí osobou, která je nezávislá na emitentovi.

(4) V případě nástroje peněžního trhu, na který se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) bod 3 zákona, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b)

a)   informaci týkající se emise nebo podmínek emise nebo právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu,
b)   aktualizaci informací podle písmena a) uskutečňovanou pravidelně a při veškerých významných událostech a změnách a
c)   dostupné a spolehlivé statistické údaje o emisi a o podmínkách emise nebo jiné údaje umožňující řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takového nástroje.

(5) V případě všech nástrojů peněžního trhu, na něž se vztahuje § 26 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v odstavci 2, a těch, jež vydala Evropská centrální banka a centrální banka členského státu Evropské unie, obsahují dostatečné informace podle odstavce 1 písm. b) informace týkající se emise nebo podmínek emise nebo právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu.

§ 8
Osoba, která podléhá obdobnému dohledu jako v členském státu Evropské unie

Osobou, která podle posouzení České národní banky podle § 26 odst. 1 písm. h) bodu 3 zákona podléhá dohledu, který je obdobný dohledu v členském státu Evropské unie, je emitent podléhající dohledu,

a)   který má sídlo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
b)   který má sídlo v členském státě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a zároveň náleží k signatářům mezinárodní smlouvy General Arrangements to Borrow (členskému státu skupiny G10),
c)   který je hodnocen alespoň investičním stupněm ratingu, nebo
d)   jehož hloubková analýza prokazuje, že pravidla dohledu, kterým podléhá, jsou obdobná pravidlům stanoveným právem Evropských společenství.

§ 9
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu obsahující derivát

(1) Investičním cenným papírem obsahujícím derivát5), do kterého může standardní fond investovat, je investiční nástroj podle § 2 obsahující složku,

a)   kvůli jejíž přítomnosti lze některé nebo všechny peněžní toky spojené s investičním cenným papírem měnit v závislosti na specifické úrokové sazbě, ceně investičního nástroje, měnovém kurzu, cenovém indexu či indexu sazeb, úvěrovém ratingu či úvěrovém indexu nebo jiné proměnné hodnotě, v důsledku čehož se může proměňovat obdobně jako samostatný derivát,
b)   jejíž ekonomický charakter a rizika s ní spojená nesouvisejí úzce s ekonomickým charakterem investičního cenného papíru a riziky s ním spojenými a
c)   která má významný dopad na rizikový profil a stanovení cen investičního cenného papíru.

(2) Nástrojem peněžního trhu obsahujícím derivát, do kterého může standardní fond investovat, je investiční nástroj podle § 4 odst. 1 až 3, který obsahuje složku splňující kritéria stanovená v odstavci 1.

(3) Pokud investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu obsahují složku, která je smluvně převoditelná nezávisle na daném investičním cenném papíru či nástroji peněžního trhu, má se za to, že derivát neobsahují. Taková složka se považuje za samostatný investiční nástroj.

§ 10
Kopírování složení indexu akcií nebo dluhopisů

(1) Kopírováním složení indexu akcií nebo dluhopisů6) je kopírování složení podkladových aktiv indexu včetně používání derivátů a jiných technik a nástrojů podle § 27 odst. 2 a 3 zákona a § 4 vyhlášky č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

(2) Index akcií nebo dluhopisů je tvořen dostatečným počtem emitentů akcií a nebo dluhopisů, pokud splňuje podmínky podle § 28 odst. 8 a 9 zákona.

(3) Index je dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá, pokud jeho tvůrce používá metodiku, která neopomíjí významného emitenta na trhu, na který se index vztahuje.

(4) Standardní fond může kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů, pokud

a)   je index veřejně přístupný a
b)   tvůrce indexu je nezávislý na standardním fondu, který kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů; to neplatí, pokud tvůrce indexu a fond tvoří součást stejného podnikatelského seskupení, kde jsou zavedena účinná opatření k řízení střetu zájmů.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


1)   Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.
2)   § 12 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb.
4)   § 26 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 189/2004 Sb.
5)   § 27 odst. 7 zákona č. 189/2004 Sb.
6)   § 28 odst. 9 zákona č. 189/2004 Sb.

E-shop

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - C. H. Beck

Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady deliktního jednání, které může být příčinou vzniku mimosmluvního závazku. Počet ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

doc. JUDr. Věra Kalvadová, Dr., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Petr Škvain - Wolters Kluwer, a. s.

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.