Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


232

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. a vyhlášky č. 234/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“.

2. § 3 zní:

㤠3

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6 odst. 2.“.

3. V § 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

4. V § 4 písmeno d) zní:

„d)   přijatých pokynech a uzavřených obchodech podle § 13 zákona, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve lhůtě do 23 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce zasláním výkazů MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12, MKT (ČNB) 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 vypracovaných podle datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43 a MOKAS44,“.

5. V § 4 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 5 písmeno g) zní:

„g)   organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48,“.

7. V § 5 písm. h) se slova „v listinné podobě“ zrušují a slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.

8. V § 5 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných podle písmene g), zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu,
j)   tom, že pozbyl oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 19 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu.“.

9. § 6 a 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 8 znějí:

㤠6
Způsob zasílání některých informací

(1) Hlášení podle § 5 písm. h) až j) zasílá obchodník s cennými papíry České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny nebo v listinné podobě na adresu České národní banky, s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby založeném na kvalifikovaném certifikátu4). Hlášení v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry.

(2) Informaci uvedenou v § 3 zašle obchodník s cennými papíry v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku5) na adresu elektronické podatelny České národní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na pevném nosiči dat.

§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance výkazy podle § 4 a § 5 písm. a) až g) v elektronické podobě jako datové zprávy6) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří obchodník s cennými papíry zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na použití kvalifikovaného systémového certifikátu7).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří obchodník s cennými papíry zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Obchodník s cennými papíry není povinen poskytnout informaci podle § 4 písm. e) České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabezpečí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle zvláštního právního předpisu o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému8).


3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
4) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
5) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
6) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
7) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
8) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.“.

10. V § 7 odst. 4) se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.

11. Příloha č. 1 se zrušuje.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Příloha č. 3 se zrušuje.

14. Přílohy č. 5 a 6 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 9 se v úvodní části číslice „8“ nahrazuje číslicí „7“.

16. V příloze č. 9 se Část 2 včetně nadpisu zrušuje. Dosavadní části „3“ až „8“ se označují jako části „2 až 7“.

17. V přílohe č. 9 Část 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 10 se slova „z osmi“ nahrazují slovy „ze sedmi“.

19. Příloha č. 13 se zrušuje.

20. Za přílohu č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19, které znějí:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, a čl. I bodů 3, 10, 12 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2010.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.