Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


232

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. a vyhlášky č. 234/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“.

2. § 3 zní:

㤠3

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6 odst. 2.“.

3. V § 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

4. V § 4 písmeno d) zní:

„d)   přijatých pokynech a uzavřených obchodech podle § 13 zákona, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve lhůtě do 23 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce zasláním výkazů MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12, MKT (ČNB) 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 vypracovaných podle datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43 a MOKAS44,“.

5. V § 4 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 5 písmeno g) zní:

„g)   organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48,“.

7. V § 5 písm. h) se slova „v listinné podobě“ zrušují a slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.

8. V § 5 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných podle písmene g), zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu,
j)   tom, že pozbyl oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 19 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu.“.

9. § 6 a 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 8 znějí:

㤠6
Způsob zasílání některých informací

(1) Hlášení podle § 5 písm. h) až j) zasílá obchodník s cennými papíry České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny nebo v listinné podobě na adresu České národní banky, s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby založeném na kvalifikovaném certifikátu4). Hlášení v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry.

(2) Informaci uvedenou v § 3 zašle obchodník s cennými papíry v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku5) na adresu elektronické podatelny České národní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na pevném nosiči dat.

§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance výkazy podle § 4 a § 5 písm. a) až g) v elektronické podobě jako datové zprávy6) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří obchodník s cennými papíry zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na použití kvalifikovaného systémového certifikátu7).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří obchodník s cennými papíry zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Obchodník s cennými papíry není povinen poskytnout informaci podle § 4 písm. e) České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabezpečí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle zvláštního právního předpisu o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému8).


3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
4) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
5) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
6) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
7) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
8) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.“.

10. V § 7 odst. 4) se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.

11. Příloha č. 1 se zrušuje.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Příloha č. 3 se zrušuje.

14. Přílohy č. 5 a 6 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 9 se v úvodní části číslice „8“ nahrazuje číslicí „7“.

16. V příloze č. 9 se Část 2 včetně nadpisu zrušuje. Dosavadní části „3“ až „8“ se označují jako části „2 až 7“.

17. V přílohe č. 9 Část 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 10 se slova „z osmi“ nahrazují slovy „ze sedmi“.

19. Příloha č. 13 se zrušuje.

20. Za přílohu č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19, které znějí:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, a čl. I bodů 3, 10, 12 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2010.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.