Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


187

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 11 a § 37 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje minimální požadavky na

a)   studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání2) a
b)   vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství k získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání2).

§ 2
Studijní program všeobecné lékařství

Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře jsou

a)   absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje nejméně 5500 hodin teoretické a praktické výuky,
b)   získání znalostí a dovedností
1.  ve vědních oborech, na kterých je všeobecné lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod včetně zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,
2.  o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí a životního stylu na zdravotní stav člověka,
3.  v klinických oborech a klinické praxi, které poskytují komplexní přehled o tělesných a duševních nemocech, včetně jejich genetické podstaty, dále znalost primární, sekundární a terciární prevence, diagnostických a léčebných postupů a základů posudkové činnosti3),
4.  v přednemocniční neodkladné péči,
5.  v radiační ochraně4),
6.  v základech preventivních metod v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
c)   klinické zkušenosti získané v průběhu praktické výuky pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v nemocnicích a zkušenosti v laboratorních a zobrazovacích diagnostických oborech,
d)   znalost základních právních předpisů souvisejících s výkonem povolání lékaře,
e)   znalost profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem,
f)   znalost problematiky financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu a
g)   praktické dovednosti v komunikaci s pacientem s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.

§ 3
Studijní program zubní lékařství

(1) Studijní program zubní lékařství zahrnuje alespoň

a)   základní předměty
1.  chemie,
2.  fyzika,
3.  biologie,
b)   lékařsko-biologické předměty a předměty z všeobecného lékařství, jejichž absolvováním se získávají znalosti v těchto oborech
1.  anatomie,
2.  embryologie,
3.  histologie včetně cytologie,
4.  fyziologie,
5.  biochemie,
6.  patologická anatomie,
7.  všeobecná patologie,
8.  farmakologie,
9.  mikrobiologie,
10.  hygiena,
11.  preventivní lékařství a epidemiologie,
12.  radiologie,
13.  rehabilitační lékařství,
14.  všeobecná chirurgie,
15.  vnitřní lékařství včetně dětského lékařství,
16.  otorinolaryngologie,
17.  dermatovenerologie,
18.  obecná psychologie, psychopatologie, neuropatologie,
19.  anesteziologie,
c)   předměty specifické pro zubní lékařství, jejichž absolvováním se získávají znalosti v těchto oblastech
1.  zubní náhrady,
2.  stomatologický materiál,
3.  konzervační zubní lékařství,
4.  preventivní zubní lékařství,
5.  anesteziologie a sedativa v zubním lékařství,
6.  speciální chirurgie,
7.  speciální patologie,
8.  klinické zubní lékařství,
9.  dětské zubní lékařství,
10.  ortodoncie,
11.  parodontologie,
12.  radiologie v zubním lékařství,
13.  funkce čelistí,
14.  profesní sdružení, profesní etika a právní úprava výkonu povolání zubního lékaře,
15.  sociální aspekty praxe v zubním lékařství.

(2) Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře jsou

a)   absolvování nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou část,
b)   znalosti a dovednosti
1.  ve vědních oborech, na kterých je zubní lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod, zejména zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,
2.  o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí, životního stylu na zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství,
3.  o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních tkání zdravých i nemocných jedinců a o jejich vztahu k celkovému zdravotnímu stavu pacienta,
4.  o komunitních aspektech poruch orálního zdraví a formách komunitní podpory orálního zdraví a prevence,
5.  v klinických oborech a metodách, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, lézích a nemocech zubů, úst, čelistí a okolních tkání, znalosti preventivních, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, znalosti v preventivní a intervenční populační strategii,
6.  v radiační ochraně4),
c)   teoretické znalosti v oblasti zubní techniky, to je ve výrobě a opravě zdravotnických prostředků, a to zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků,
d)   klinické zkušenosti získané v průběhu praktické výuky pod odborným dohledem zubního lékaře s odbornou způsobilostí k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
e)   znalost základních právních předpisů souvisejících s výkonem povolání zubního lékaře,
f)   znalost profesní etiky kontaktu zubního lékaře s pacientem,
g)   problematiky financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu,
h)   praktické dovednosti v komunikaci s pacientem s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.

§ 4
Studijní program farmacie

Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta jsou

a)   absolvování nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické a praktické výuky5) a nejméně 6 měsíců praxe v lékárně,
b)   znalosti o
1.  léčivech a látkách použitých při výrobě a přípravě léčivých přípravků5), jejich bezpečném a účelném použití, účinnosti a indikacích, kontraindikacích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci při práci s farmaceutickými přípravky, chemickými, karcinogenními a mutagenními látkami a látkami toxickými pro reprodukci,
2.  metabolismu a účincích léčiv5), o farmakokinetice, jakož i o účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv,
3.  farmaceutické technologii, o neklinickém a klinickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,
4.  vědeckých a praktických poznatcích umožňujících poskytovat náležité informace o léčivech a spolupracovat s ošetřujícími lékaři při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,
5.  přípravcích k podpoře zdraví a o zdravotnických prostředcích,
6.  základních právních předpisech souvisejících s výkonem povolání farmaceuta,
7.  poskytování odborných informací o léčivech,
8.  radiační ochraně4),
9.  profesní etice kontaktu farmaceuta s pacientem,
10.  problematice financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu a
c)   dovednosti při
1.  přípravě lékových forem léčivých přípravků,
2.  výrobě a kontrole léčiv,
3.  kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv v jeho laboratořích,
4.  skladování a distribuci léčiv (u distributora léčiv),
5.  přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách,
6.  praktické komunikaci s pacientem s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.

§ 5
Vzdělávací program oboru všeobecné praktické lékařství

(1) Specializační vzdělávání se uskutečňuje podle vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství a zahrnuje nejméně 3 roky celodenní průpravy; více než polovina této průpravy probíhá ve formě praktické výuky.

(2) Praktická výuka probíhá

a)   nejméně po dobu 6 měsíců v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které je akreditovaným zařízením2) a zahrnuje praxi ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii a porodnictví, otorinolaryngologii, a
b)   nejméně 6 měsíců v ambulanci všeobecného praktického lékaře, která je akreditovaným zařízením2).

§ 6
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie, se zrušuje.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
2)   Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.