Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


186

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. i) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a podle § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

§ 2
Vyhlašovatel výběrového řízení

Vyhlašovatelem výběrového řízení (dále jen „vyhlašovatel“) se pro účely této vyhlášky rozumí

a)   akreditované zařízení, které získalo dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo1),
b)   zařízení, které získalo dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo2).

§ 3
Vyhlášení výběrového řízení

(1) Vyhlašovatel vyhlásí výběrové řízení na rezidenční místo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyhlašovatel oznámí vyhlášení výběrového řízení podle věty první ministerstvu, a to nejpozději do 3 dnů od jeho vyhlášení.

(2) Vyhlášení výběrového řízení obsahuje

a)   označení „Výběrové řízení na rezidenční místo“,
b)   název a adresu vyhlašovatele,
c)   seznam rezidenčních míst, včetně oboru specializačního vzdělávání,
d)   lhůtu pro podání přihlášek (dále jen „přihláška“) do výběrového řízení; tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení,
e)   místo pro podání přihlášek do výběrového řízení,
f)   kritéria pro hodnocení uchazečů stanovená vyhlašovatelem; tato kritéria musí být objektivní a nediskriminační povahy,
g)   seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce podle § 4 odst. 2,
h)   způsob hodnocení podle kritérií uvedených v písmenu f).

(3) Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a v této vyhlášce.

§ 4
Přihláška

(1) Přihláška se podává ve lhůtě a na místo uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.

(2) Přihláška obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. K přihlášce uchazeč doloží

a)   vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b)   lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
c)   výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
d)   neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
e)   neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti3) nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
f)   je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
g)   přehled odborné praxe.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem daného vyhlašovatele.

Průběh výběrového řízení
§ 5

(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení nejméně tříčlennou komisi; jedním z členů této komise je školitel rezidenta. Členy komise jmenuje a odvolává vyhlašovatel.

(2) Členem komise může být pouze osoba, u níž se zřetelem na její vztah k uchazeči nejsou důvodné pochybnosti o její nepodjatosti. Členové komise tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením, které se zakládá v dokumentaci výběrového řízení.

(3) Členství v komisi je nezastupitelné.

§ 6

(1) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů komise.

(2) Komise volí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů předsedu komise, který odpovídá za činnost komise a za řádný průběh výběrového řízení.

(3) Předseda komise seznámí členy komise s obsahem přihlášek uchazečů a řídí jednání komise. Komise hodnotí uchazeče podle kritérií stanovených ve vyhlášení výběrového řízení, a to jejich osobní předpoklady, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru. Po posouzení přihlášek může komise s vybranými uchazeči zahájit osobní pohovory.

(4) Po ukončení osobních pohovorů stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanovené komisí je pro vyhlašovatele závazné.

(5) O průběhu a výsledku výběrového řízení vyhotoví komise zápis. Součástí zápisu je zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) Zápis podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise; tímto činnost komise končí.

§ 7
Ukončení výběrového řízení

(1) Výběrové řízení je ukončeno výběrem rezidenta. Vyhlašovatel uchazečům písemně oznámí výsledek výběrového řízení nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení a seznam vybraných rezidentů předá neprodleně ministerstvu.

(2) Výběrové řízení je dále ukončeno,

a)   nepřihlásí-li se ve stanoveném termínu žádný uchazeč,
b)   nesplní-li žádný z uchazečů podmínky stanovené ve vyhlášení výběrového řízení a v této vyhlášce,
c)   byla-li vyhlašovateli odejmuta akreditace, nebo
d)   nastala-li jiná skutečnost znemožňující čerpání dotace na rezidenční místo.

§ 8
Dokumentace výběrového řízení

(1) Vyhlašovatel vede o každém výběrovém řízení dokumentaci, která obsahuje

a)   údaje uvedené ve vyhlášení výběrového řízení,
b)   přihlášky uchazečů včetně dokladů podle § 4 odst. 2,
c)   zápis o průběhu a výsledku výběrového řízení podle § 6 odst. 5,
d)   čestné prohlášení podle § 5 odst. 2.

(2) Dokumentaci podle odstavce 1 vyhlašovatel ukládá nejméně po dobu trvání specializačního vzdělávání všech rezidentů příslušného výběrového řízení.

§ 9
Úhrada nákladů výběrového řízení

Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a náklady spojené s činností komise hradí vyhlašovatel.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 21a odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
2)   § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
3)   § 5 odst. 1, § 28 a 44 zákona č. 95/2004 Sb.
§ 55 odst. 1 a § 96 zákona č. 96/2004 Sb.

E-shop

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, T. Dvořák, Svoboda, Pavlík a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 382 KčKOUPIT

Zákon o České národní bance s komentářem

Zákon o České národní bance s komentářem

Mgr. Tomáš Rýdl, JUDr. Josef Barák, Mgr. Luděk Saňa, JUDr. Petr Výborný - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky. Autoři vycházejí z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sledují dynamiku Zákona o ČNB v českých i unijních ...

Cena: 1 124 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních, Náhrada škody

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních, Náhrada škody

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006. Vzhledem k tomu, že mezi prvním a druhým vydáním došlo k přijetí nového zákoníku práce č. ...

Cena: 462 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.