Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 121/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 36, ze dne 12. 5. 2009
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

121

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2009

o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Rozsah působnosti

Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých nákladů soudci dočasně zproštěnému výkonu funkce soudce podle § 99 odst. 1 písm. b) a d) zákona při výkonu funkce v zahraničí, pokud tyto náklady nehradí ten, u něhož tuto funkci vykonává, (dále jen „soudce“).

§ 2
Druhy náhrad

(1) Soudci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů a náhrada prokazatelně vynaložených jízdních výdajů a výdajů za ubytování při cestě do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět.

(2) Soud, k němuž byl soudce přidělen nebo přeložen k výkonu funkce soudce (dále jen „soud“), může poskytovat soudci i náhradu

a)   zvýšených vybavovacích výdajů,
b)   jízdních výdajů a výdajů za ubytování, nejde-li o výdaje podle odstavce 1,
c)   výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

§ 3
Náhrada zvýšených životních nákladů

(1) Soudci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne výkonu funkce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené jiným právním předpisem1) (dále jen „stanovená měna“). Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu funkce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje soud do změny stanovené měny způsobem stanoveným jiným právním předpisem1).

(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví soud v rozmezí 4,5 % až 27 % z platu soudce. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu funkce. Způsob určení přepočítací relace je stanoven jiným právním předpisem1).

(3) Soudci, kterého manželka, manžel nebo partner2) následuje do místa výkonu funkce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 15 %; toto zvýšení soudci nenáleží

a)   za dobu pobytu manželky, manžela nebo partnera2) mimo zemi, která je určena jako místo výkonu funkce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí, nebo
b)   má-li manželka, manžel nebo partner2) po dobu výkonu funkce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

(4) Rozhodne-li soud z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků soudců, přísluší každému soudci, který nadále vykonává funkci v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší soudci ode dne stanoveného v rozhodnutí soudu o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne soud.

(5) Pokud soudci vznikají mimořádné výdaje, protože děti, žijící s ním ve společné domácnosti v zahraničí, nemají možnost získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání3) v místě výkonu funkce v zahraničí, zvýší se náhrada o částku účelně vynaložených výdajů podle odstavce 6.

(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle odstavce 5 určí soud soudci na základě jeho písemné žádosti. Soud uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popřípadě výdaje jim na roveň postavené. Výdaje zejména na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce nebo za školní akce soud nehradí.

(7) Pokud soudci vznikají výdaje z důvodu nemoci nebo úrazu soudce nebo jeho rodinných příslušníků, zvýší se náhrada o účelně vynaložené výdaje spojené s léčením v zahraničí. Pokud soudkyně nebo manželka nebo partnerka2) soudce neodcestuje za účelem porodu do České republiky, může soud soudci jednorázově zvýšit náhradu až o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(8) Náhrada zvýšených životních nákladů se sníží o částku

a)   náhrady výdajů na stravování při tuzemských cestách soudce spojených s výkonem funkce na území České republiky poskytnuté soudci podle jiného právního předpisu4),
b)   odpovídající náhradě výdajů na stravování poskytnuté soudci při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce v zemi výkonu funkce v zahraničí v rámci náhrady výdajů na stravování a některých dalších výdajů při zahraničních cestách podle jiného právního předpisu4).

Náhradu výdajů na stravování při tuzemských cestách na území České republiky poskytnutou v české měně přepočte soud na stanovenou měnu. Pro přepočet použije soud kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný v den nástupu tuzemské cesty na území České republiky. Pokud byly výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce v zemi výkonu funkce v zahraničí vynaloženy ve měně, která je odlišná od stanovené měny, použije soud pro přepočet soudcem doložený kurz, kterým směnil stanovenou měnu na měnu, ve které mu vznikly nahrazované výdaje.

(9) Náhrada zvýšených životních nákladů za poslední měsíc výkonu funkce v zahraničí se poskytuje ve stanovené měně, pokud se neposkytne v měně, na které se dohodne soud se soudcem. Při určení výše náhrady použije soud kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den výpočtu výše náhrady.

§ 4
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů

(1) Soud může soudci poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů v české měně.

(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nejvýše 1,8násobek platu soudce.

Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování
§ 5

(1) Soud může soudci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, partnera2), rodičů nebo dětí. Ze stejného důvodu může soud poskytnout soudci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(2) Soud může soudci poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle odstavce 1, které vznikly jeho rodinným příslušníkům, a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně po skončení studia na střední škole nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky.

(3) Soud může soudci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně. Ze stejného důvodu může soud poskytnout soudci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.

§ 6
Náhrada výdajů za cestu do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět

Soud soudci poskytne náhradu prokazatelně vynaložených jízdních výdajů a výdajů za ubytování za cestu do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět jako při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce podle jiného právního předpisu4). Vysloví-li soud souhlas s náhradou prokazatelně vynaložených jízdních výdajů a výdajů za ubytování, které vzniknou rodinnému příslušníkovi, který cestuje se soudcem, poskytne soud i náhradu těchto výdajů.

Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí
§ 7

(1) Soud může soudci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět. Způsob přepravy určí soud.

(2) Soud může v jím uznané výši uhradit v souvislosti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 soudci i prokazatelně vynaložené výdaje za

a)   pořízení přepravního obalu,
b)   správní poplatky spojené s přepravou,
c)   pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí.

Společná ustanovení
§ 8

(1) Náhrada mimořádných výdajů podle § 3 odst. 5, výdajů podle § 3 odst. 7 a výdajů podle § 5 až 7 se poskytuje v měně, ve které vznikly soudci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a soud ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se soudcem dohodne, může poskytnout soudci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije soud soudcem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly soudci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

(2) Za rodinného příslušníka soudce se pro účely tohoto nařízení považuje osoba uvedená v § 187 zákoníku práce.

Účinnost
§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.


1)   Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.