Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2009

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
STANOVENÍ DŮSLEDKŮ PORUŠENÍ PODMÍNĚNOSTI POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH PODPOR, NĚKTERÝCH PODPOR V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM A NĚKTERÝCH PODPOR PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpis Evropských společenství“) některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace“), za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti3) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“).

§ 2
Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

(1) Fond nejprve vyhodnotí obdržené zprávy o kontrole4) podle jednotlivých aktů5) uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení postupem stanoveným v § 3.

(2) Jestliže Fond postupem podle odstavce 1 zjistí, že alespoň jedna zpráva o kontrole obsahuje úmyslné, popřípadě opakované úmyslné porušení6) a přitom nejde o úmyslné porušení v důsledku vícenásobného opakování porušení téhož kontrolovaného požadavku podle předpisu Evropských společenství7), Fond nestanoví za tuto oblast procentické snížení dotace postupem podle odstavce 3 a přistoupí ke stanovení snížení přímo podle § 8 odst. 2 nebo 4.

(3) Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle odstavce 1, vypočte

a)   souhrnné procentické snížení dotace postupem stanoveným v § 4 za každou oblast řízení8),
b)   souhrnné procentické snížení dotace postupem stanoveným v § 5 za oblast dobrý zemědělský a environmentální stav9),
c)   souhrnné procentické snížení dotace postupem stanoveným v § 6 za oblast minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin10).

(4) Jestliže jsou stanovena souhrnná procentická snížení za všechny oblasti v souladu s § 4 až 7, Fond provede výpočet celkového snížení dotace v souladu s § 8.

(5) Seznam kontrolovaných

a)   požadavků11) pro oblast řízení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b)   standardů12) pro oblast dobrý zemědělský a environmentální stav je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
c)   minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin je uveden v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 45/2009 Sb.

§ 3
Vyhodnocení zpráv o kontrole v rámci jednoho aktu

(1) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje úmyslné porušení6) kontrolovaného požadavku, Fond přidělí

a)   0 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové zanedbatelné porušení13),
b)   1 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové malé porušení,
c)   3 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové střední porušení,
d)   5 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové velké porušení.

(2) Jestliže Fond obdržel více než jednu zprávu o kontrole za tentýž akt, Fond pro účely dalšího vyhodnocení použije zprávu, která obdržela vyšší procentické hodnocení. Je-li více zpráv se shodným nejvyšším procentickým hodnocením, Fond použije zprávu doručenou později.

§ 4
Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí řízení

Fond pro vyhodnocení snížení dotace v rámci jedné oblasti řízení použije zprávu o kontrole s nejvyšším procentickým hodnocením podle § 3 nebo, je-li více zpráv se shodným nejvyšším procentickým hodnocením, použije zprávu doručenou později.

§ 5
Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav

(1) Jestliže zpráva o kontrole na místě nebo zjištění správní kontroly neobsahuje úmyslné porušení6) podmínky v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav, Fond přidělí

a)   0 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové zanedbatelné porušení13),
b)   1 % zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno celkové malé porušení,
c)   3 % zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno celkové střední porušení,
d)   5 % zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno celkové velké porušení.

(2) Fond pro vyhodnocení snížení dotace v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav použije zprávu o kontrole s nejvyšším procentickým hodnocením podle odstavce 1. Je-li v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav více zpráv se shodným nejvyšším procentickým hodnocením, Fond použije zprávu vytvořenou později.

§ 6
Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblasti minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Fond pro vyhodnocení souhrnného procentického snížení dotace za oblast minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin použije ustanovení § 3 a 4 obdobně.

§ 7
Výpočet celkového snížení dotace za oblasti řízení a oblast dobrý zemědělský a environmentální stav

(1) Fond vypočte celkové snížení dotace za oblasti řízení a oblast dobrý zemědělský a environmentální stav jako součet souhrnných procentických snížení dotace zjištěných podle § 4 a 5.

(2) Jestliže výsledkem součtu podle odstavce 1 je snížení v rozsahu

a)   2 %, Fond upraví snížení dotace na 1 %,
b)   4 %, Fond upraví snížení dotace na 3 %.

§ 8
Stanovení celkového snížení dotace při porušení oblastí podléhajících podmíněnosti

(1) Jestliže u žadatele nebylo zjištěno v rámci oblasti minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin porušení kontrolovaného požadavku vedoucího ke snížení dotace za tuto oblast, Fond použije pro stanovení celkového snížení dotace snížení zjištěné podle § 7 nebo podle odstavce 2.

(2) Nestanoví-li předpis Evropských společenství7) jinak a jestliže u žadatele nebylo zjištěno v rámci oblasti minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin porušení kontrolovaného požadavku vedoucího ke snížení dotace za tuto oblasta alespoň jedna zpráva o kontrole doručená Fondu za některou z oblastí řízení nebo oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav obsahuje úmyslné nebo úmyslné opakované porušení6), neuplatní se postup podle odstavce 1, ale Fond postupuje v souladu s předpisem Evropských společenství6) a sníží celkovou dotaci

a)   o 20 %, neobsahuje-li ani jedna zpráva úmyslné opakované porušení,
b)   o 60 %, obsahuje-li alespoň jedna zpráva úmyslné opakované porušení.

Fond může snížení podle písmen a) a b) zvýšit podle předpisu Evropských společenství6).

(3) Jestliže u žadatele bylo podle § 6 stanoveno Fondem snížení dotace za oblast minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a zároveň ani jedna zpráva o kontrole za tuto oblast neobsahuje úmyslné nebo úmyslné opakované porušení, Fond použije pro stanovení celkového snížení dotace snížení podle odstavce 1 nebo 2 a zároveň pro některé podpory rozvoje venkova3) použije navíc snížení dotace zjištěné podle § 6.

(4) Jestliže u žadatele bylo podle § 6 stanoveno Fondem snížení dotace za oblast minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a zároveň alespoň jedna zpráva o kontrole doručená Fondu za tuto oblast obsahuje úmyslné nebo úmyslné opakované porušení6), neuplatní se postup podle odstavce 3, ale Fond postupuje v souladu s předpisem Evropských společenství6) a použije pro stanovení celkového snížení dotace snížení podle odstavce 1 nebo 2 a zároveň pro některé podpory rozvoje venkova3) navíc sníží celkovou dotaci

a)   o 20 %, neobsahuje-li ani jedna zpráva úmyslné opakované porušení,
b)   o 60 %, obsahuje-li alespoň jedna zpráva úmyslné opakované porušení.

Fond může snížení podle písmen a) a b) zvýšit podle předpisu Evropských společenství6).

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 9

V nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb. a nařízení vlády č. 320/2008 Sb., se § 4 včetně poznámek pod čarou č. 11 až 14 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
§ 10

Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slovo „podnikatele5c),“ vkládají slova „popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova5d),“.

Poznámka pod čarou č. 5d zní:


5d) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

2. V § 4 se odstavce 5 a 6 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
§ 11

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňují slova

„Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

2. V § 6 se odstavce 4 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 20 zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
§ 12

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.“.

2. § 11 se včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zrušuje.

3. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel platbu poskytnutou v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 1.“.

4. V § 12 odst. 2 se slova „ , § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ zrušují.

5. V § 12 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

6. V § 12 odst. 4 se slova „ , § 11 odst. 3, § 11 odst. 4 písm. a) nebo § 11 odst. 4 písm. b)“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
§ 13

V nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, se § 18 včetně poznámek pod čarou č. 39 a 40 zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
§ 14

V § 9 nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění nařízení vlády č. 333/2007 Sb., se odstavce 7 až 11 včetně poznámek pod čarou č. 25 až 30 zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
§ 15

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.“.

2. V § 7 se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17 zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
§ 16

V § 4 nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování, se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
§ 17

V § 8 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
§ 18

V § 9 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST DVANÁCTÁ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 19

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ
ÚČINNOST

§ 20

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
2)   Čl. 36 písm. a) body i) až iv) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
3)   Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Čl. 51 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Část II hlava I kapitola II oddíl II nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
4)   Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
5)   Čl. 2 odst. 32 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
6)   Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
7)   Čl. 66 odst. 4 pododst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
8)   Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
9)   Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
10)   Čl. 39 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
11)   Čl. 2 odst. 34 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
12)   Čl. 2 odst. 33 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
13)   Čl. 24 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 66 odst. 2b nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

E-shop

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

JUDr. Jitka Kocianová, JUDr. Jaromír Zrutský - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z edice Otázky a odpovědi z praxe je zpracován s ohledem na zkušenosti autorů z poradenské činnosti v oblasti pracovního práva. Je tedy zpracován jazykem, který na dotazy odpovídá tak, aby věci porozuměl i občan práva neznalý, a vyhýbá se přemíře právnických formulací. ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.