Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


76

VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2009,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb., vyhlášky č. 345/2004 Sb., vyhlášky č. 44/2005 Sb., vyhlášky č. 457/2006 Sb. a vyhlášky č. 50/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písmeno a) zní:

„a)   nahlížení do katastru2), s výjimkou sbírky listin a přehledu vlastnictví z území České republiky, nebo ústní informace (§ 5),“.

2. V § 3 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   prosté kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 13a).“.

4. V § 4 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   podle § 5 odst. 2,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

6. V § 7 se na konci doplňuje věta „Ustanovení § 13a odst. 1 se použije obdobně.“.

7. V § 8 odst. 1 se za slova „v elektronické podobě“ vkládají slova „ , s výjimkou sbírky listin“.

8. V § 8 odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta „Namísto reprografické kopie lze na žádost poskytnout její rastrový obraz nebo rastrové obrazy jejích částí, přesahuje-li kopie formát A4.“.

9. V § 8 odst. 1 poslední větě se za slovo „Kopie“ vkládají slova „a jejich rastrové obrazy“.

10. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Katastrální úřad vyhotovuje tiskové výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí.“.

11. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Při poskytování tiskového výstupu obsahujícího přehled vlastnictví z území České republiky katastrální úřad použije ustanovení § 13a odst. 1 obdobně.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

12. V § 10 odstavec 7 zní:

„(7) Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru dálkovým přístupem je stanovena v přílohách č. 3 a 3a.“.

13. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Údaje katastru vedené v elektronické podobě se předávají v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru předat pouze osobě, které se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jejich předání prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod.“.

14. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a
Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru. Pokud není žádost o prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru podána osobně nebo prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena

a)   úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
b)   úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, jde-li o právnickou osobu; to neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním rejstříku,
c)   otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné osoby, jde-li o orgán veřejné moci nebo organizační složku státu.

(2) Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 7.“.

15. V příloze č. 1 se doplňuje položka 113, která zní:

„113 Rastrový obraz reprografické kopie formát A4 60 Kč“.

16. V příloze č. 1 poznámka písmeno d) zní:

„d)   V územích, ve kterých jsou pozemky evidovány zjednodušeným způsobem, se podle položek 101 a 102 poskytují rovněž kopie části mapy nebo mapového listu dřívější pozemkové evidence, na které jsou tyto pozemky zobrazeny.“.

17. V příloze č. 1 se doplňuje poznámka písmeno f), která zní:

„f)   Úplata podle položek 101, 103, 105, 107, 108 a 111 se zvyšuje o 20 %, pokud je spolu s kopií vyhotovován i její rastrový obraz.“.

18. V příloze č. 3 nadpisu se za slovo „katastru“ vkládají slova „s výstupy ve formátu PDF nebo HTML“.

19. V příloze č. 3 poznámka včetně názvu zní:

„Poznámky:

a)   PDF se rozumí formát Portable Document Format.
b)   HTML se rozumí formát HyperText Markup Language.
c)   Měrnou jednotkou „stránka“ se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML.
d)   Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.“.

20. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která včetně nadpisu a poznámek zní:

„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 4 položkách 417 až 420 se za slovo „katastru“ vkládají slova „nebo seznam souřadnic definičních bodů“.

22. V příloze č. 4 se doplňuje položka 426, která zní:

„426 Výstup s obsahem odpovídajícím tiskovému výstupu podle § 9 stránka 50 Kč“.

23. V příloze č. 4 poznámce písmeno n) se věta druhá zrušuje.

24. V příloze č. 4 se doplňují poznámky písmena p) až r), které znějí:

„p)   Orientační mapa parcel se poskytuje podle položek 423 a 417 až 420 (v závislosti na počtu měrných jednotek jednotlivých položek).
q)   Výstup podle položky 426 se poskytuje ve formátu Portable Document Format (přípona pdf).
r)   Pro účel zpracování bakalářské nebo diplomové práce lze údaje poskytnout bezúplatně na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.“.

25. V příloze č. 7 nadpis zní:

„Poskytování prostých kopií ze sbírky listin katastru (§ 13a)“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

E-shop

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

JUDr. Jiří Krofta - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení z právní praxe, při jejichž ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o státním podniku v praxi

Zákon o státním podniku v praxi

JUDr. Jaroslav Muroň - GRADA Publishing, a. s.

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Cena: 129 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Jiří Srstka a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.