Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 60/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 19, ze dne 26. 2. 2009

60

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2009,

kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě, se mění takto:

1. V § 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Základní pojmy

Pro účely části druhé této vyhlášky se rozumí

a)   časovým rozdílem časový posun mezi dvěma časovými pásmy podle zimního času,
b)   členem letové posádky pilot, palubní technik a letecký navigátor, určený do služby v letadle během doby letu,
c)   členem posádky letadla člen letové posádky a palubní průvodčí,
d)   dělenou letovou službou letová služba sestávající ze 2 částí, které jsou od sebe odděleny částečným odpočinkem,
e)   dnem časový úsek 24 hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hodin jednotného světového času,
f)   dnem volna kalendářní den vyznačený v rozpisu služeb, kdy nejsou členu posádky letadla uloženy leteckým dopravcem služební povinnosti,
g)   vhodnou místností pro částečný odpočinek a letovou zálohu přiměřeně vybavený prostor, umístěný v nehlučném prostředí a nepřístupný veřejnosti, a
h)   vhodným ubytováním samostatná místnost pro každého člena posádky letadla, umístěná v nehlučném prostředí, vybavená lůžkem, s dostatečnou ventilací, popřípadě zařízením pro regulaci teploty a intenzity světla.“.

3. V úvodní části § 3 odst. 1 se na konci věty doplňuje slovo „alespoň“.

4. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „přepravy“ nahrazuje slovy „dobu místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět“.

5. V § 3 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   dobu poletové činnosti,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

6. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Letecký dopravce stanoví dobu poletové činnosti po skončení posledního letu dané služby podle typu letadla a druhu provozu. Poletovou činností se rozumí činnost stanovená schválenou Provozní příručkou leteckého dopravce. Délka doby poletové činnosti činí alespoň 30 minut.“.

7. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Souhlasí-li s tím člen posádky letadla a jsou-li splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, může být zahájen výkon další služby před uplynutím doby stanoveného odpočinku po ukončení předchozí služby.“.

8. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Celková doba letu

Bez ohledu na nejvyšší rozsah celkové doby letu podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1) letecký dopravce zajistí, aby celková doba letu nepřekročila 280 hodin v průběhu 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích.“.

9. V úvodní části § 5 odst. 1 se na konci věty doplňuje slovo „alespoň“.

10. V § 5 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

11. V § 5 odst. 1 písm. d) se slovo „základního“ zrušuje.

12. V § 5 odst. 2 se slovo „domovském“ nahrazuje slovem „mateřském“.

13. V § 5 se odstavce 3, 4, 5, 6 a 7 zrušují.

14. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „doba přepravy v obou směrech mezi místem výkonu služby a místem vhodného ubytování“ nahrazují slovy „doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět“.

16. V § 7 odst. 2 se slova „a zdvojenou posádku letadla“ nahrazují slovy „upravenou v § 8 a 9“.

17. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

18. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Do letové služby, která zahrnuje nejvýše 6 sektorů, může letecký dopravce určit zesílenou posádku letadla, v níž jsou všechny funkce základních členů posádky letadla stanovené leteckým dopravcem pro daný typ letadla zdvojeny (dále jen „zdvojená posádka“). Pro zdvojenou posádku se nepoužije ustanovení § 8 odst. 1 a 2.“.

19. V § 9 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

20. V § 10 se věta první zrušuje.

21. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11
Požadavky na odpočinek

(1) Je-li doba minimálního odpočinku stanovená přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství1) určena délkou předchozí služby, zvýší se tato doba o dobu částečného odpočinku, byla-li předcházející služba dělená.

(2) V případě, že je služba zahajována nejméně po dobu 5 dnů po sobě jdoucích mimo mateřské letiště, poskytne se členu posádky letadla v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství1) odpočinek ve stejné délce jako v případě, že je služba zahajována na mateřském letišti.

(3) Bylo-li členu posádky letadla během částečného odpočinku zajištěno vhodné ubytování s možností odpočinku na lůžku po dobu alespoň 8 hodin, doba částečného odpočinku se pro účely stanovení odpočinku nezapočítává.

(4) Letecký dopravce prodlouží dobu odpočinku o dobu, o kterou doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět překročila 2 hodiny.

(5) Letecký dopravce může zkrátit dobu odpočinku o dobu, o kterou je doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět kratší než 2 hodiny, pokud doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět nepřekročila 1 hodinu 30 minut na cestu tam a zpět, přičemž však doba odpočinku stráveného členem posádky letadla v místě vhodného ubytování nesmí být kratší než 10 hodin.

(6) Letecký dopravce prodlouží dobu odpočinku

a)   na 36 hodin zahrnujících 2 místní noci v období 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hodin jednotného světového času dne následujícího po dni, v němž člen posádky letadla nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého odpočinku podle tohoto ustanovení nebo podle písmene b),
b)   na 60 hodin zahrnujících 3 místní noci v období 10 kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hodin jednotného světového času dne následujícího po dni, v němž člen posádky letadla nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého odpočinku podle písmene a) nebo podle tohoto ustanovení.

(7) Jestliže časový rozdíl mezi místem zahájení a místem ukončení letové služby je 4 a více hodin, prodlouží letecký dopravce dobu odpočinku na 14 hodin a za každé překročené časové pásmo, počínaje pátým časovým pásmem, o dalších 30 minut.

(8) Letecký dopravce stanoví členu posádky letadla, který vykonal 1 nebo více letových služeb, během níž časový rozdíl mezi místy začátku a konce služeb činil nejméně 4 hodiny, a který ukončil výkon letové služby v místě s časovým rozdílem menším než 1 hodina od místa jeho mateřského letiště, dobu odpočinku za dodržení těchto podmínek:

a)   jestliže doba strávená členem posádky letadla mimo mateřské letiště byla 60 hodin nebo kratší, činí doba odpočinku nejméně 24 hodin nebo čtyřnásobek časového rozdílu mezi časem v místě mateřského letiště a časem v místě, které se nachází v nejvzdálenějším časovém pásmu, v němž člen posádky letadla absolvoval odpočinek, podle toho, která hodnota je vyšší,
b)   jestliže doba strávená členem posádky letadla mimo mateřské letiště byla delší než 60 hodin, činí doba odpočinku nejméně 48 hodin nebo osminásobek časového rozdílu mezi časem v místě mateřského letiště a časem v místě, které se nachází v nejvzdálenějším časovém pásmu, v němž člen posádky letadla absolvoval odpočinek, podle toho, která hodnota je vyšší,
c)   jestliže doba odpočinku absolvovaného členem posádky letadla mimo mateřské letiště činila alespoň 48 hodin a odpočinek byl absolvován v místě s časovým rozdílem menším než 4 hodiny od místa mateřského letiště, může zkrátit letecký dopravce dobu odpočinku stanoveného podle písmene b) čtyřnásobně.

(9) Jestliže nebyla letová služba, během níž rozdíl při překročení časových pásem činil nejméně 4 hodiny, a jejíž výkon byl ukončen v místě s časovým rozdílem menším než 1 hodina od místa mateřského letiště, ukončena na mateřském letišti, umožní letecký dopravce na žádost velitele letadla po vyjádření členů posádky letadla vykonat navíc 1 letovou službu tak, aby její výkon byl ukončen v místě jejich mateřského letiště, kde musí být členu posádky letadla poskytnut odpočinek v souladu s odstavcem 8.

(10) Letecký dopravce stanoví v rozpisu služeb členu posádky letadla dny volna v rozsahu

a)   7 dnů v kalendářním měsíci, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku, a
b)   24 dnů v kalendářním čtvrtletí, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku.

(11) Den volna musí zahrnovat 2 místní noci. Den volna stanovený v rozpisu služeb, který nebyl z provozních důvodů poskytnut, musí být členu posádky letadla v nejbližším možném termínu nahrazen jiným dnem volna.

(12) Nad rámec dnů volna podle odstavce 10 může letecký dopravce poskytnout členu posádky letadla další dny volna, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku.“.

22. V § 12 písm. a) se slova „základnu v zahraničí“ nahrazují slovy „jinou základnu“.

23. V § 12 písm. a), b) a c) se slova „domovské“ a „domovském“ nahrazují slovy „mateřské“ a „mateřském“.

24. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Souhlasí-li s tím člen posádky letadla a jsou-li splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, může být zahájen výkon další letové zálohy před uplynutím doby stanoveného odpočinku po ukončení předchozí letové zálohy.“.

25. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „základního“ zrušuje.

26. V § 14 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

27. V § 14 odst. 2 se slovo „základního“ zrušuje.

28. V § 14 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

E-shop

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Bouška, Mgr. Robin Mlynář - Wolters Kluwer, a. s.

Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.