Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


39

VYHLÁŠKA

ze dne 15. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 17 odst. 4, § 17a odst. 3, § 17b odst. 3, § 17c odst. 4, § 17d odst. 1, § 17e odst. 10, § 17f odst. 6, § 18b odst. 5 a § 18f odst. 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje požadavky a podmínky ochrany pokusných zvířat proti týrání, podmínky chovu, využití a přepravy pokusných zvířat.


1) Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
Doporučení Komise 2007/526/ES ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zvířat,“ vkládají slova „osoby provozující“.

3. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „(dále jen „péče o zvířata“)“ vkládají slova „osoby provozující“.

4. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Prostory pro obvyklé druhy laboratorních zvířat musí být vybaveny přiměřeným větracím systémem, který odpovídá nárokům zvířat zde umístěných. Větrací systém musí zajišťovat dostatečný přívod čerstvého vzduchu náležité kvality a odvádění pachů, škodlivých plynů, prachu a choroboplodných zárodků všeho druhu. Systém musí zároveň zajišťovat odvádění nadbytečného tepla a vlhkosti. Vzduch v místnostech musí být pravidelně vyměňován, minimální obměna je 15 výměn vzduchu za hodinu, v případech obsazení malým počtem zvířat je možné obměny vzduchu snížit, nesmí však být méně než 8 výměn vzduchu za hodinu. Větrací systém musí být konstruován tak, aby nedocházelo k hluku vyššímu než 60 dB a aby proudění nebylo vyšší než 0,3 m za sekundu ve výšce 160 cm nad podlahou.“.

5. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V bariérových systémech musí být stálý přetlak nejméně 40 Pa, při práci v podtlaku musí být hodnota podtlaku nejméně 20 Pa.“.

6. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , při přepravě musí být zajištěna péče o zvířata podle fyziologických potřeb jednotlivých druhů zvířat v souladu s hodnotami uvedenými v příloze č. 2 tabulce 1 a příloze č. 12 této vyhlášky“.

7. V § 11 odst. 1 bod 1 zní:

„1.  identifikaci osoby provozující uživatelské zařízení,“.

8. V § 11 odst. 1 se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5.  jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona osoby, která řídí činnost odborné komise,“.

Dosavadní body 5 až 24 se označují jako body 6 až 25.

9. V § 11 odst. 1 bod 8 zní:

„8.  účel provedení pokusu podle § 15 odst. 1 zákona,“.

10. V § 11 odst. 1 bodě 12 se za slovo „údajů“ vkládají slova „chovného a“.

11. V § 11 odst. 2 se slova „Uživatelské zařízení, které“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení, která“.

12. V § 11 odst. 3 se slova „Uživatelské zařízení, které“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení, která“ a slova „mezi uživatelským zařízením a“ se nahrazují slovem „s“.

13. V § 12 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „h)“.

14. V nadpise § 13 se slovo „uživatelskému“ nahrazuje slovy „osobě provozující uživatelské“.

15. V § 13 odst. 1 se slovo „uživatelskému“ nahrazuje slovy „osobě provozující uživatelské“.

16. V § 13 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „ , včetně adresy, přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde jsou prováděny pokusy na zvířatech“.

17. V § 13 odst. 2 písm. b) bodě 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

18. V § 13 odst. 3 se slova „Uživatelské zařízení, které“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení, která“.

19. V § 13 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a výsledků vyšetření krmiva a napájecí vody“.

20. V § 13 odst. 4 písm. e) se slova „Ústřední komisí pro ochranu zvířat (dále jen „ústřední komise“)“ nahrazují slovy „Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“.

21. V § 13 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)    dokumentaci použitých zvířat ve vztahu k příslušným projektům pokusů, které proběhly od předchozí akreditace, nejdéle však za posledních 5 let,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

22. V § 13 odst. 4 písm. g) se slova „ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

23. V § 13 odst. 4 písm. i) se slova „ústřední komise v souladu s § 17f odst. 5 písm. b) bodu 2 zákona“ nahrazují slovem „ministerstva“.

24. V § 13 odst. 5 se slova „ústřední komise“ nahrazují slovy „ministerstva a zpracují písemný posudek posuzovatelů uživatelského zařízení, jehož vzor stanoví příloha č. 10 této vyhlášky“.

25. V nadpise § 14 se slova „chovnému a dodavatelskému“ nahrazují slovy „osobě provozující chovné a dodavatelské“.

26. V § 14 odst. 1 se slova „chovnému a dodavatelskému“ nahrazují slovy „osobě provozující chovné a dodavatelské“.

27. V § 14 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „ , včetně adresy, přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde jsou zvířata chována“.

28. V § 14 odst. 2 písm. b) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

29. V § 14 odst. 2 písm. b) bodě 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

30. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a výsledků vyšetření krmiva a napájecí vody“.

31. V § 14 odst. 3 písm. f) se slova „ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

32. V § 14 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a zpracují písemný posudek posuzovatelů chovného a dodavatelského zařízení, jehož vzor stanoví příloha č. 11 této vyhlášky“.

33. V § 16 odst. 1 písm. c) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

34. V § 16 odst. 2 se slovo „Uživatelské“ nahrazuje slovy „Odborná komise uživatelského“.

35. V § 17 se slova „§ 21 odst. 3 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 1 písm. j)“ a slova „§ 12 a 13“ se nahrazují slovy „§ 13 a 14“.

36. V § 18 odst. 1 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

37. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

38. V § 18 odst. 4 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

39. V § 18 odst. 4 větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

40. V § 18 odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

41. V § 19 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

42. V příloze č. 2 se na konci textu nadpisu tabulky 6 doplňují slova „během pokusu“.

43. V příloze č. 2 se za tabulku 6 vkládají nové tabulky 7 a 8, které včetně nadpisů znějí:

Dosavadní tabulky 7 až 13 se označují jako tabulky 9 až 15.

44. V příloze č. 2 tabulka 11 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 2 se za tabulku 15 vkládá nová tabulka 16, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.