Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 404/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 131, ze dne 18. 11. 2008

404

VYHLÁŠKA

ze dne 22. října 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9a odst. 2 a 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví požadavky na zhotovení hotově baleného zboží, které se uplatňují, pokud dovozce nebo balírna hodlá hotově balené zboží podle své volby označovat symbolem „e“. Tato vyhláška se vztahuje na kombinace výrobků a individuálních obalů, do kterých jsou výrobky hotově zabaleny, (dále jen „hotová balení“) a jsou určeny k prodeji v konstantních jednotkových jmenovitých množstvích, která

a)   jsou rovna hodnotám určeným předem balírnou,
b)   jsou vyjádřena v jednotkách hmotnosti nebo objemu a
c)   nejsou menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l.

1) Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu.
měrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS.“.

2. V § 1 odst. 2 se za slovo „zboží“ vkládají slova „a hotová balení“ a slova „které splňuje“ se nahrazují slovy „která splňují“.

3. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

„(3) U aerosolových rozprašovačů2a) se uvede jmenovitý celkový objem nádobky, přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu.


2a) Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Kapalné výrobky uvedené v bodě 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce, lze uvést do oběhu, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých množstvích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce. To platí i pro jednotlivá hotová balení, pokud jsou uváděna na trh jako skupinové balení sestávající ze dvou a více jednotlivých hotových balení.

(2) V případě hotového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě, platí jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce pro hotové balení.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výrobky, které se prodávají v bezcelních prodejnách a jsou určeny ke spotřebě mimo Evropskou unii.“.

5. Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která včetně poznámek pod čarou č. 5 až 12 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 328/2000 Sb.

PŘÍPUSTNÁ JMENOVITÁ MNOŽSTVÍ OBSAHŮ HOTOVÝCH BALENÍ

Tato příloha stanoví přípustné jmenovité objemy obsahu pro hotová balení obsahující kapalné výrobky.

1. VÝROBKY PRODÁVANÉ PODLE OBJEMU (množství v ml)

Tiché víno V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto osm jmenovitých množství:
ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500
Žluté víno V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze toto jedno jmenovité množství:
ml: 620
Šumivé víno V rozpětí od 125 ml do 1 500 ml pouze těchto pět jmenovitých množství:
ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500
Likérové víno V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:
ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500
Aromatizované víno V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:
ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500
Lihoviny V rozpětí od 100 ml do 2 000 ml pouze těchto devět jmenovitých množství:
ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000

2. DEFINICE VÝROBKŮ

Tiché víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství5) a uvedené pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).
Žluté víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství7), uvedené pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6) a s označením původu: "Côtes du Jura“, "Arbois“, "L’Etoile“ a "Château-Chalon“ v lahvích definovaných v přímo použitelném předpise Evropských společenství8).
Šumivé víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství9) a uvedené pod číslem 2204 10 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).
Likérové víno Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství10) a uvedené pod číslem 2204 21 až 2204 29 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).
Aromatizované víno Aromatizované víno, jak je definováno v přímo použitelném předpise Evropských společenství11) a uvedené pod číslem 2205 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).
Lihoviny Lihoviny, jak jsou definovány v přímo použitelném předpise Evropských společenství12) a uvedené pod číslem 2208 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).

5) Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení ES č. 1791/2006.
6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
7) Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení ES č. 382/2007.
8) Bod 3 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů.
9) Čl. 1 odst. 2 písm. b) a body 15 až 18 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.
10) Čl. 1 odst. 2 písm. b) a bod 14 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.
11) Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.
12) Čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.“.

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků.
2.  Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. dubna 2009.

Ministr:
Ing. Říman v. r.

E-shop

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.