Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


374

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2008

o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

§ 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě odpadů1) (dále jen „přímo použitelný předpis“) rozsah informací a dokumentace podle jeho části 3 přílohy II pro jednotlivé druhy přepravy a označení motorového vozidla přepravujícího odpad.

§ 2
Označení motorových vozidel přepravujících odpad

(1) Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

(2) Výstražné tabulky musí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat ostatní povinné značení vozidla, osvětlení a tabulky registrační značky.

(3) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla M1 a N12).

§ 3
Přeprava odpadů neuvedených na zeleném seznamu z České republiky do jiné země EU nebo vývoz z České republiky do třetích zemí

(1) Při přepravě odpadů neuvedených na zeleném seznamu z České republiky do jiné země EU nebo vývozu z České republiky do třetích zemí se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8, 10, 11 a 12.

(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu se dále vyžaduje

a)   kopie výpisu z obchodního rejstříku oznamovatele odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b)   doklad prokazující vlastnické právo k odpadu, kterým je
1.  kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem uděleného oznamovateli podle § 16 odst. 3 zákona nebo integrované povolení podle zvláštního právního předpisu3), jestliže odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad,
2.  prohlášení oznamovatele, že předmětný odpad kategorie ostatní vzniká při jeho činnosti a že v případech podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu má zajištěny prostory pro skladování vráceného odpadu, nebo
3.  kopie souhlasu uděleného oznamovateli podle § 14 zákona k provozování zařízení včetně kopie příslušného provozního řádu zařízení nebo integrované povolení podle zvláštního právního předpisu3), jestliže odpad nevzniká při činnosti oznamovatele,
c)   adresa stacionárního skladu, ve kterém bude odpad uložen před zahájením přeshraniční přepravy, a adresa stacionárního skladu v České republice, do kterého by byl odpad vrácen v případech podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu,
d)   doklady podle písmen a) a b) provozovatelů skladů uvedených pod písmenem c), pokud jejich provozovatelem není oznamovatel,
e)   kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o uložení odpadu před zahájením přeshraniční přepravy, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel,
f)   kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o zajištění kapacitní rezervy ve skladu, odpovídající nejméně množství přepravovaného odpadu, které pokrývá finanční záruka podle článku 6 přímo použitelného předpisu, pro případy podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel, a
g)   údaje a dokumenty potřebné k výpočtu finanční záruky podle čl. 6 odst. 1 přímo použitelného předpisu.

§ 4
Přeprava odpadů uvedených na zeleném seznamu z České republiky do členských států, na které se vztahují přechodná ustanovení dle čl. 63 přímo použitelného předpisu

(1) Při přepravě odpadů uvedených na zeleném seznamu z České republiky do členských států, na které se vztahují přechodná ustanovení dle čl. 63 přímo použitelného předpisu, se z jeho části 3 přílohy II vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8 a 12.

(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu se dále vyžaduje

a)   kopie výpisu z obchodního rejstříku oznamovatele odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b)   doklad prokazující vlastnické právo k odpadu, kterým je
1.  prohlášení oznamovatele, že předmětný odpad kategorie ostatní vzniká při jeho činnosti a že v případech podle čl. 5 odst. 3 písm. a) přímo použitelného předpisu má zajištěny prostory pro skladování vráceného odpadu, jestliže odpad vzniká při činnosti oznamovatele, nebo
2.  kopie souhlasu uděleného oznamovateli podle § 14 zákona k provozování zařízení včetně kopie příslušného provozního řádu zařízení nebo integrované povolení podle zvláštního právního předpisu3), jestliže odpad nevzniká při činnosti oznamovatele,
c)   adresa stacionárního skladu, ve kterém bude odpad uložen před zahájením přeshraniční přepravy, a adresa stacionárního skladu v České republice, do kterého by byl odpad vrácen v případech podle čl. 5 odst. 3 písm. a) přímo použitelného předpisu, a identifikační údaje o jeho provozovateli,
d)   kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o uložení odpadu před zahájením přeshraniční přepravy, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel, a
e)   kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o zajištění skladu pro případy podle čl. 5 odst. 3 písm. a) přímo použitelného předpisu, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel.

§ 5
Přeprava odpadů do České republiky k materiálovému využití

(1) Při přepravě odpadů do České republiky k materiálovému využití se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8, 9 a 12.

(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu se dále vyžaduje

a)   kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b)   doklad prokazující, že příjemce je oprávněn provést využití odpadu v jím provozovaném zařízení, kterým je
1.  kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení a kopie provozního řádu nebo jeho odpovídající části, nebo
2.  kopie integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu3) včetně provozního řádu, případně odpovídající část těchto dokladů, nebo
3.  kopie údajů zaslaných podle § 39 odst. 3 zákona obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností provozovatelem zařízení, které je provozováno podle § 14 odst. 2 zákona,
c)   informaci o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 přímo použitelného předpisu a
d)   informace o aktuální roční provozní kapacitě zařízení uvedeného pod písmenem b) s ohledem na odpad, který má být přepravován do České republiky.

§ 6
Přeprava odpadů do České republiky k energetickému využití

(1) Při přepravě odpadů do České republiky k energetickému využití se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8, 9 a 12.

(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu se dále vyžaduje

a)   kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b)   doklad prokazující, že příjemce je oprávněn provést využití odpadu v jím provozovaném zařízení, kterým je
1.  kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení a kopie provozního řádu nebo jeho odpovídající části, nebo
2.  kopie integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu3) včetně provozního řádu, případně odpovídající část těchto dokladů,
c)   zpráva o výsledku a průběhu spalovací zkoušky,
d)   povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší ke spalování nebo spoluspalování odpadu podle zvláštního právního předpisu4),
e)   informace o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 přímo použitelného předpisu a
f)   informace o aktuální roční provozní kapacitě zařízení uvedeného pod písmenem b) s ohledem na odpad, který má být přepravován do České republiky.

§ 7
Přeprava odpadů k předběžnému využití s následným jiným než předběžným využitím v České republice

(1) Při přepravě odpadů k předběžnému využití s následným jiným než předběžným využitím v České republice se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8, 9 a 12.

(2) Dokumentace a informace podle bodu 9 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu se vyžaduje pro zařízení k předběžnému využití i pro zařízení k jinému než předběžnému využití v České republice.

(3) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu se dále vyžaduje

a)   kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce a provozovatele každého následného zařízení pro předběžné využití a jiné než předběžné využití odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b)   doklad prokazující, že příjemce a provozovatel každého následného zařízení pro předběžné využití a jiné než předběžné využití je oprávněn provést využití odpadů v jím provozovaném zařízení, kterým je
1.  kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení a kopie provozního řádu nebo jeho odpovídající části,
2.  kopie integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu včetně provozního řádu, případně odpovídající část těchto dokladů, nebo
3.  kopie údajů zaslaných podle § 39 odst. 3 zákona obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností provozovatelem zařízení, které je provozováno podle § 14 odst. 2 zákona,
c)   zpráva o výsledku a průběhu spalovací zkoušky v případě, že následným zařízením pro jiné než předběžné využití je zařízení pro energetické využití,
d)   povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší ke spalování nebo spoluspalování odpadu podle zvláštního právního předpisu4) v případě, že následným zařízením pro jiné než předběžné využití je zařízení pro energetické využití,
e)   informace o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 a případné dodatečné finanční záruky podle čl. 6 odst. 6 přímo použitelného předpisu a
f)   informace o aktuální roční provozní kapacitě zařízení uvedených pod písmenem b) s ohledem na odpad, který má být přepravován do České republiky.

§ 8
Společná ustanovení

Z dokumentace a informací vyžadovaných při přepravách odpadů podle § 3 až 7 se nevyžaduje

a)   chemická analýza podle bodu 7 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu, vyplývá-li složení odpadů z informací a dokumentace podle bodu 16 části 1 nebo bodu 8 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu,
b)   popis procesu vzniku odpadů podle bodu 8 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu, vyplývá-li z informací a dokumentace podle bodu 16 části 1 přílohy II přímo použitelného předpisu.

§ 9
Přeprava odpadů ze třetí země

Při přepravě odpadů do České republiky ze třetí země se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle § 5, 6 a 7 a dále údaje a dokumenty potřebné k výpočtu finanční záruky podle čl. 6 odst. 1 přímo použitelného předpisu, pokud Ministerstvo životního prostředí podle § 57 odst. 2 zákona nestanoví její výši samo.

§ 10
Tranzitní přeprava odpadů přes území České republiky

Při tranzitní přepravě odpadů přes území České republiky se vyžaduje dokumentace podle bodu 12 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu.

ČÁST DRUHÁ

§ 11
Změna vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a vyhlášky č. 168/2007 Sb., se § 5 a příloha č. 3 zrušují.

ČÁST TŘETÍ

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.
2)   Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
3)   Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č.  25/2008 Sb.
4)   § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

E-shop

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži ...

Cena: 680 KčKOUPIT

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.