Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


351

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2008,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 38 odst. 11 a § 39 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene n) doplňují slova „nebo ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s autovraky“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   celkovou kapacitu skládky podle projektové dokumentace,“.

3. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 7 se vztahují i na shromažďování odpadů původcem, který není provozovatelem zařízení.“.

4. V § 8 odst. 2 se doplňují kódy druhů odpadu a názvy druhů odpadu:

„16 01 04  Autovraky
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí.“.

5. V § 8 na konci textu odstavce 3 se doplňuje věta „V případě autovraků tuto evidenci nahrazují kopie potvrzení o převzetí autovraku.“.

6. § 18 včetně nadpisu, § 19 a 19a se zrušují.

7. V § 20 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru může být zasílána v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Pro účely této vyhlášky se přenosovým standardem dat o odpadech rozumí požadovaný formát dat a minimální rozsah povinného ověření jejich formální a obsahové správnosti, který umožňuje ohlašování údajů v elektronické podobě a který zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

8. V § 21 odstavec 1 zní:

„(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje

a)   datum a číslo zápisu do evidence,
b)   jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.“.

9. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, nevedou průběžnou evidenci odpadů podle této vyhlášky.“.

10. § 22 zní:

㤠22
Ohlašování evidence odpadů

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20. K ročnímu hlášení připojují:

a)   provozovatelé čistíren odpadních vod údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě uvedené na listě č. 3 přílohy č. 20,
b)   provozovatelé skládek odpadů údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky podle listu č. 4 přílohy č. 20.

(2) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a dále provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky.

(3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

(4) Obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou a způsobech nakládání s nimi za uplynulý rok podle přílohy č. 20.

(5) Hlášení podle odstavců 1 až 4 zasílají podle přílohy č. 20 původci odpadů a obce v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost všech hlášení obdržených od původců odpadů a oprávněných osob zpracovaných podle této vyhlášky nebo podle zvláštních právních předpisů, doplňují chybějící údaje a bez sumarizace zasílají hlášení v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy.“.

11. V § 23 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Hlášení podle odstavce 3 se zasílá v listinné nebo elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech, hlášení podle odstavců 1, 2 a 4 se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. Hlášení v elektronické podobě se zasílá na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

12. V § 23 odstavec 6 zní:

„(6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost všech jim zaslaných hlášení podle odstavců 1 až 4, doplňují chybějící údaje a zasílají je v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy.“.

13. § 24 zní:

㤠24
Způsob vedení evidence souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona odděleně podle jednotlivých ustanovení zákona, na jejichž základě byla rozhodnutí vydána. Ohlašování provádějí v rozsahu podle přílohy č. 25 v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu zveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

14. V příloze č. 1 bodě 7 se položka 7.7 zrušuje.

15. V příloze č. 1 bodě 10 písm. a) se poslední odrážka zrušuje.

16. Přílohy č. 17 a 18 se zrušují.

17. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. Přílohy č. 19A, 20A, 20B a 21 se zrušují.

20. V posledním řádku přílohy č. 22 se slova „Kódy odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas1),“ nahrazují slovy „Katalogová čísla odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas podle § 14 odst. 1 zákona, a katalogová čísla odpadů přijímaných k využití v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona“.

21. V posledním odstavci přílohy č. 22 se slova „Kódy odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas - Uvádí se kódy odpadů dle Katalogu odpadů, jejichž zpracování v zařízení je schváleno v provozním řádu.“ nahrazují slovy „Katalogová čísla odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas - Uvádí se katalogová čísla odpadů, jejichž zpracování v zařízení je schváleno v provozním řádu, nebo katalogová čísla odpadů přijímaných v zařízení podle § 14 odst. 2 zákona.“.

22. V příloze č. 23 se v řádku s nadpisem „Evidenci vyplnil“ doplňuje za slovo „fax:“ slovo „e-mail:“.

23. Příloha č. 25 zní:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 26 v textu za tabulkou bodě 4 Místo vykládky se věta „Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadu.“ nahrazuje větou „Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadů; v případě přepravy odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů se uvádí skutečné místo vykládky odpadu u konečného příjemce odpadu.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Osoby, na které se vztahují povinnosti podle § 22, mohou ohlašovat evidenci odpadů za rok 2008 podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr Svazek I (1999-2000)

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr Svazek I (1999-2000)

JUDr. Eva Hubálková, Ph.D., JUDr. Ján Šikuta, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zdeněk Kovařík - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.