Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


351

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2008,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 38 odst. 11 a § 39 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene n) doplňují slova „nebo ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s autovraky“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   celkovou kapacitu skládky podle projektové dokumentace,“.

3. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 7 se vztahují i na shromažďování odpadů původcem, který není provozovatelem zařízení.“.

4. V § 8 odst. 2 se doplňují kódy druhů odpadu a názvy druhů odpadu:

„16 01 04  Autovraky
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí.“.

5. V § 8 na konci textu odstavce 3 se doplňuje věta „V případě autovraků tuto evidenci nahrazují kopie potvrzení o převzetí autovraku.“.

6. § 18 včetně nadpisu, § 19 a 19a se zrušují.

7. V § 20 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru může být zasílána v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Pro účely této vyhlášky se přenosovým standardem dat o odpadech rozumí požadovaný formát dat a minimální rozsah povinného ověření jejich formální a obsahové správnosti, který umožňuje ohlašování údajů v elektronické podobě a který zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

8. V § 21 odstavec 1 zní:

„(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje

a)   datum a číslo zápisu do evidence,
b)   jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.“.

9. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, nevedou průběžnou evidenci odpadů podle této vyhlášky.“.

10. § 22 zní:

㤠22
Ohlašování evidence odpadů

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20. K ročnímu hlášení připojují:

a)   provozovatelé čistíren odpadních vod údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě uvedené na listě č. 3 přílohy č. 20,
b)   provozovatelé skládek odpadů údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky podle listu č. 4 přílohy č. 20.

(2) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a dále provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky.

(3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

(4) Obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou a způsobech nakládání s nimi za uplynulý rok podle přílohy č. 20.

(5) Hlášení podle odstavců 1 až 4 zasílají podle přílohy č. 20 původci odpadů a obce v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost všech hlášení obdržených od původců odpadů a oprávněných osob zpracovaných podle této vyhlášky nebo podle zvláštních právních předpisů, doplňují chybějící údaje a bez sumarizace zasílají hlášení v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy.“.

11. V § 23 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Hlášení podle odstavce 3 se zasílá v listinné nebo elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech, hlášení podle odstavců 1, 2 a 4 se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. Hlášení v elektronické podobě se zasílá na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

12. V § 23 odstavec 6 zní:

„(6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost všech jim zaslaných hlášení podle odstavců 1 až 4, doplňují chybějící údaje a zasílají je v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy.“.

13. § 24 zní:

㤠24
Způsob vedení evidence souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona odděleně podle jednotlivých ustanovení zákona, na jejichž základě byla rozhodnutí vydána. Ohlašování provádějí v rozsahu podle přílohy č. 25 v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu zveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

14. V příloze č. 1 bodě 7 se položka 7.7 zrušuje.

15. V příloze č. 1 bodě 10 písm. a) se poslední odrážka zrušuje.

16. Přílohy č. 17 a 18 se zrušují.

17. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. Přílohy č. 19A, 20A, 20B a 21 se zrušují.

20. V posledním řádku přílohy č. 22 se slova „Kódy odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas1),“ nahrazují slovy „Katalogová čísla odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas podle § 14 odst. 1 zákona, a katalogová čísla odpadů přijímaných k využití v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona“.

21. V posledním odstavci přílohy č. 22 se slova „Kódy odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas - Uvádí se kódy odpadů dle Katalogu odpadů, jejichž zpracování v zařízení je schváleno v provozním řádu.“ nahrazují slovy „Katalogová čísla odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas - Uvádí se katalogová čísla odpadů, jejichž zpracování v zařízení je schváleno v provozním řádu, nebo katalogová čísla odpadů přijímaných v zařízení podle § 14 odst. 2 zákona.“.

22. V příloze č. 23 se v řádku s nadpisem „Evidenci vyplnil“ doplňuje za slovo „fax:“ slovo „e-mail:“.

23. Příloha č. 25 zní:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 26 v textu za tabulkou bodě 4 Místo vykládky se věta „Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadu.“ nahrazuje větou „Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadů; v případě přepravy odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů se uvádí skutečné místo vykládky odpadu u konečného příjemce odpadu.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Osoby, na které se vztahují povinnosti podle § 22, mohou ohlašovat evidenci odpadů za rok 2008 podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

E-shop

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.