Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


328

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 71 odst. 1 písm. h) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje opatření, která se uplatňují na území České republiky proti šíření Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., původci bakteriální kroužkovitosti bramboru, a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., původci bakteriální hnědé hniloby, aby se

a) zabránilo výskytu a šíření,
b) zjistilo místo výskytu a rozsah rozšíření a
c) při zjištění výskytu se zabránilo jejich šíření a prováděla se ochranná opatření s cílem jejich eradikace.

1) Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1985 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru.
Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Směrnice Komise 2006/56/ES ze dne 12. června 2006, kterou se mění přílohy směrnice Rady 93/85/EHS.
Směrnice Komise 2006/63/ES ze dne 14. července 2006, kterou se mění přílohy II až VII směrnice Rady 98/57/ES.".

2. V § 2 písm. k) bodu 1 se na konci textu bodu 1 doplňují slova "v případě rajčete rostliny, které vyrostly ze stejné partie osiva,".

3. V § 3 odst. 2 písm. a) poznámka pod čarou č. 2 zní:


"2) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 3 odst. 4 písm. a) se slovo "bramboru" nahrazuje slovem "bramboru2)".

5. V § 4 odst. 2 poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3) § 31 odst. 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.".

6. V § 6 odst. 1 se slovo "materiálu" nahrazuje slovem "materiálu2),".

7. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) partie hostitelských rostlin označená jako pravděpodobně zamořená podle § 5 odst. 1 písm. b) smí být použita pod dohledem rostlinolékařské správy způsobem uvedeným v bodě 2, popřípadě 3 přílohy č. 4, pokud rostlinolékařská správa předem ověří, že neexistuje rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby a že jsou splněny požadavky na zneškodňování odpadů, stanovené v příloze č. 5, v případě průmyslového zpracování této partie, a pokud není tato partie na základě výsledku testování klonově příbuzných partií hostitelských rostlin podle § 6 označena jako zamořená podle § 5 odst. 1 písm. a),".

8. V § 8 odst. 2 písm. a) poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 8 odst. 2 písm. c) se za slova "nebo předstupňů," vkládají slova "nebo všech partií rozmnožovacího materiálu bramboru určených k množení v následujícím roce,".

10. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 331/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze č. 2 části A se v nadpise a v první větě slova "odst. 12" nahrazují slovy "odst. 11".

12. V příloze č. 2 části A písm. a) poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V příloze č. 2 části A písm. a) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

"- celková plocha pěstování sadbových a ostatních brambor v hektarech,".

14. V příloze č. 2 části A písm. a) čtvrté odrážce se slova "a hmotnost (v tunách)" zrušují.

15. V příloze č. 2 části A písm. c) třetí odrážce se slova "- pro hnědou hnilobu" zrušují.

16. V příloze č. 2 část B zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 bodu 1 pátá odrážka zní:

"- na němž byla k závlaze nebo postřiku použita povrchová voda ze zdroje, u něhož bylo potvrzeno, že je zamořen původcem hnědé hniloby nebo který je ze zamoření původcem hnědé hniloby podezřelý,".

18. V příloze č. 3 bodu 2 první odrážce se slovo "označené" nahrazuje slovem "označeném".

19. V příloze č. 3 bodu 2 páté a šesté odrážce se slovo "objekty" nahrazuje slovem "předměty".

20. V příloze č. 3 bodu 2 šesté odrážce se slova "bodě 3 přílohy č. 4" nahrazují slovy "příloze č. 6,".

21. V příloze č. 3 bodu 2 sedmá odrážka zní:

"- hostitelské rostliny, které mají na základě testování podle § 6 stejný klonový původ jako hostitelské rostliny označené za zamořené podle § 5 odst. 1 písm. a), a u kterých rostlinolékařská správa na základě odborného šetření podle § 76 odst. 2 zákona označí vzhledem ke klonové souvislosti zamoření za pravděpodobné, a to včetně rostlin testovaných s negativním výsledkem; v případě pochybností o identitě zamořených a klonově příbuzných hostitelských rostlin rostlinolékařská správa určí testování odrůdové pravosti,".

22. V příloze č. 3 bodu 2 desáté odrážce se za slovo "rostliny" vkládají slova "původce hnědé hniloby".

23. V příloze č. 3 bodu 3 čtvrté odrážce se slovo "zaplaveno" nahrazuje slovem "zaplaveny".

24. V příloze č. 3 bodu 3 páté odrážce se slova "každá jednotlivá" nahrazují slovy "každou jednotlivou" a na konci odrážky se tečka nahrazuje čárkou.

25. V příloze č. 3 bodu 3 se za pátou odrážku doplňuje nová odrážka, která zní:

"- vodní objekty, které jsou spojeny s povrchovou vodou označenou podle § 5 odst. 2 písm. b) za zamořenou původcem hnědé hniloby, s přihlédnutím ke směru toku a množství průtoku této vody a k planě rostoucím hostitelským rostlinám původce hnědé hniloby z čeledi lilkovitých.".

26. V příloze č. 3 bod 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 4 bodu 1 písm. a) se slova "pro hlízy napadené původcem hnědé hniloby" zrušují a za slovo "nebo" se vkládají slova "v případě hlíz napadených původcem hnědé hniloby".

28. V příloze č. 4 bodu 1 písm. c) se za slova "funguje systém" vkládají slova "očisty a" a za slovo "zneškodňování" slova "nebo likvidaci".

29. V příloze č. 4 bodu 1 písm. e) se slova "a při kterém" nahrazují slovy ", pokud bylo prokázáno, že" a na konci se tečka nahrazuje čárkou.

30. V příloze č. 4 bodu 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"f) spálení s přihlédnutím ke zvláštnímu zákonu1).

1) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 3.

31. V příloze č. 4 bodu 1 text za písmenem f) zní:

"Při likvidaci jakéhokoliv odpadu souvisejícího s výše uvedenými možnostmi nebo vzniklého z výše uvedených možností musí být splněny požadavky na zneškodňování odpadů stanovené v příloze č. 5.

Opatření pod písmenem a) je možné použít k naložení s partií označenou jako zamořená jen v případě, kdy nebylo možné zcela využít postup v písmenech b) až e). Opatření nařízená v souladu s písmeny d) a e) sděluje rostlinolékařská správa neprodleně Komisi a ostatním členským státům. Pokud má být opatření pod písmeny a) až e) provedeno na území jiného členského státu, povinnná osoba o tom informuje rostlinolékařskou správu, která tuto informaci sdělí úřední organizaci rostlinolékařské péče příslušného členského státu.".

32. V příloze č. 4 bodu 2 písm. a) se za slovy "konzumní brambory" vkládají slova ", v místě s vhodným zařízením na likvidaci odpadu dle požadavků stanovených v příloze č. 5".

33. V příloze č. 4 bodu 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

e) v případě původce kroužkovitosti a rozmnožovacího materiálu bramboru výsadba hlíz v karanténním území vymezeném podle § 5 odst. 1 písm. c) za podmínek, že:
- hlízy byly v tomto karanténním území vypěstovány a bylo prokázáno, že nedošlo k jejich bezprostřednímu kontaktu s hlízami partie označené za zamořenou,
- se karanténní území nenachází v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu bramboru podle zvláštního zákona2),
- porost bude rostlinolékařskou správou kontrolován a testován dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti,
- hlízy sklizené z příslušného porostu budou použity pouze způsobem podle písmene b) popř. d), pokud nepůjde o hlízy z partie označené za zamořenou,

2) § 7 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2 se označuje jako poznámka pod čarou č. 5.

34. V příloze č. 4 bodu 2 text za písmenem f) zní:

"Při likvidaci jakéhokoliv odpadu souvisejícího s výše uvedenými možnostmi nebo vzniklého z výše uvedených možností musí být splněny požadavky na zneškodňování odpadů stanovené v příloze č. 5.

Opatření nařízená v souladu s písmeny d), e) a f) sděluje rostlinolékařská správa neprodleně Komisi a ostatním členským státům. Pokud má být opatření pod písmeny a) až d) provedeno na území jiného členského státu, povinná osoba o tom v předstihu informuje rostlinolékařskou správu, která tuto informaci sdělí úřední organizaci rostlinolékařské péče příslušného členského státu tak, aby bylo možno zajistit úřední kontrolu nad plněním nařízeného opatření.".

35. V příloze č. 4 bodu 4.1.1. písmena a) až c) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


3) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 19a zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.".

36. V příloze č. 4 bodu 4.1.4. se na konci před středník vkládají slova "a sklizené brambory musí být testovány postupem podle přílohy č. 1 [§ 76 odst. 1 písm. d) zákona]".

37. V příloze č. 4 bodu 4.1.5. se slovo "manipulace" nahrazuje slovem "manipulaci", slovo "materiálu1)" slovem "materiálu3)" a za slova "materiálu3) bramboru" se vkládají slova "a farmářské sadby4) vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy a testované dle prílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním".

38. V příloze č. 4 bodu 4.1.6. druhá odrážka zní:

"- provádět očistu strojů, dopravních prostředků, skladovacích prostor, třídicích linek, obalů, palet a jiných předmětů po každém použití při výrobě hlíz bramboru po dobu stanovenou rostlinolékařskou správou [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]; očista strojů se provádí po ukončení jejich práce na jednom pozemku s alespoň jedním porostem bramboru, očista skladovacích prostorů, obalů, palet, třídiček, dopravních prostředků a jiných předmětů vždy po vyskladnění jedné partie nebo ukončení práce s jednou partií;".

39. V příloze č. 4 bodu 4.1.7. se slovo "materiál1)" nahrazuje slovem "materiál3)" a za slovo "materiál3)" se vkládají slova "nebo farmářská sadba4) vypěstovaná pod kontrolou rostlinolékařské správy a testovaná dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním,".

40. V příloze č. 4 bodu 4.2. písm. a) se za slovo "brambor," vkládají slova "včetně osiva," a slovo "dezinfekce" se nahrazuje slovem "dezinfekci".

41. V příloze č. 4 bodu 4.5. písmeno b) zní:

"b) musí zabezpečit oddělenou manipulaci a oddělené skladování rozmnožovacího materiálu bramboru3) a farmářské sadby4) vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy a testované dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním od ostatních rostlin bramboru [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona];".

42. V příloze č. 4 bodu 4.5. písm. c) se slovo "materiál1)" nahrazuje slovem "materiál3)" a za slovo "materiál3)" se vkládají slova "nebo farmářskou sadbu4) vypěstovanou pod kontrolou rostlinolékařské správy a testovanou dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním".

43. V příloze č. 4 bodu 5.2.1. písm. a) se za slova "hnědé hniloby" vkládají slova "včetně osiva bramboru a rajčete," a slova "její přenos" se nahrazují slovy "jeho přenos".

44. V příloze č. 4 bodu 5.2.1. písmena c) a d) znějí:

"c) smí v případě režimu podle písmene a) pěstovat brambor nebo rajče v prvním vegetačním období, které následuje po splnění ustanovení uvedených pod písmenem a), ale jen s podmínkou, že
- během předcházejících dvou let bylo na základě písemné žádosti uživatele pozemku rostlinolékařskou správou ověřeno, že pozemek byl shledán prostým planě rostoucích rostlin bramboru, rajčete a jiných hostitelských rostlin, včetně plevelů z čeledi lilkovitých, a
- v případě pěstování brambor bude k výsadbě použit rozmnožovací materiál3), a
- sklizeň bude určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování,
- v případě bramboru a rajčete budou sklizené bramborové hlízy či rostliny rajčete testovány postupem podle přílohy č. 1;

následně smí pěstovat brambor nebo rajče až po uplynutí vhodné rotace plodin stanovené rostlinolékařskou správou a v případě pěstování brambor musí k výsadbě použit rozmnožovací materiál3), a sklizeň musí být určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování, pro případné pěstování sadbových brambor musí být předem proveden vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona];

d) smí v případě režimu podle písmene b) pěstovat brambor nebo rajče v prvním vegetačním období, které následuje po splnění ustanovení uvedených pod písmenem b), ale jen s podmínkou, že
- během předcházejících dvou let bylo na základě písemné žádosti uživatele pozemku rostlinolékařskou správou ověřeno, že pozemek byl shledán prostým planě rostoucích rostlin bramboru, rajčete a jiných hostitelských rostlin původce hnědé hniloby, včetně plevelů z čeledi lilkovitých, a
- v případě pěstování brambor bude k výsadbě použit rozmnožovací materiál3), a
- brambory mohou být pěstovány pro sadbové nebo konzumní účely nebo k průmyslovému zpracování, a v případě bramboru a rajčete budou sklizené bramborové hlízy, případně rostliny rajčete, testovány postupem podle přílohy č.  1 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona];".

45. V příloze č. 4 bodu 5.2.1. písm. e) se slova "a po uplynutí odpovídajícího rotačního cyklu" zrušují, slovo "materiál2)" se nahrazuje slovem "materiál3)" a slovo "zákona2)" slovem "zákona5)"; poznámka pod čarou č. 5 zní:


"5) § 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

46. V příloze č. 4 bodu 5.2.2. písm. a) se za slova "hostitelské rostliny původce hnědé hniloby" vkládají slova ", včetně osiva bramboru a rajčete,", na konci písm. a) se vkládá čárka a slovo "nebo" a vkládají se dvě nové odrážky, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"- smí pěstovat brambor za podmínky, že k výsadbě bude použit pouze rozmnožovací materiál3), který byl úředně uznán podle zvláštního zákona5), a produkce bude určena výlučně pro konzumní účely nebo k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona],
- smí pěstovat rajče pouze z osiva, které odpovídá požadavkům podle zvláštního právního předpisu6), a to pouze pro produkci plodů [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona];

6) Příloha č. 4 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.".

47. V příloze č. 4 bodu 5.2.2. písmeno b) zní:

"b) smí po dobu dvou let následujících po roce provedení opatření podle písmene a)
- k pěstování bramboru používat jen rozmnožovací materiál3) nebo farmářskou sadbu4) vypěstovanou pod kontrolou rostlinolékařské správy a testovanou dle přílohy č. 1 na výskyt původce hnědé hniloby s výsledkem negativním,
- k pěstování rajčete používat pouze osivo, které odpovídá požadavkům podle zvláštního právního předpisu6), nebo rostliny rajčete vypěstované z uvedeného osiva pod kontrolou rostlinolékařské správy [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona];".

48. V příloze č. 4 bodu 5.2.2. písmeno c) zní:

"c) musí ihned po označení místa produkce za zamořené a následně až do doby prvého přípustného pěstování bramboru nebo rajčete každoročně provádět očistu a dezinfekci všech strojů a skladovacích zařízení používaných při pěstování bramboru nebo rajčete způsobem uvedeným v příloze č. 6 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona];".

49. V příloze č. 4 bodu 5.2.2. se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) musí po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce hnědé hniloby vyhledávat a likvidovat planě rostoucí rostliny bramboru a ostatní planě rostoucí hostitelské rostliny původce hnědé hniloby [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona].".

50. V příloze č. 4 bodu 5.7. písm. a) se slova "jiných hostitelských rostlin" nahrazují slovy "jiné hostitelské rostliny" a za slova "hnědé hniloby včetně" se vkládají slova ", osiva bramboru a".

51. V příloze č. 4 bodu 5.7. písm. b) se slovo "materiálu" nahrazuje slovy "materiálu3) úředně uznaného podle zvláštního zákona5) nebo".

52. V příloze č. 4 bodu 5.7. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) musí k pěstování rajčete používat pouze osivo, které odpovídá požadavkům podle zvláštního právního předpisu6), nebo rostliny rajčete vypěstované z uvedeného osiva pod kontrolou rostlinolékařské správy [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona];".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

53. V příloze č. 4 bodu 5.10. písmena b) až d) znějí:

"b) zabezpečit oddělenou manipulaci a oddělené skladování rozmnožovacího materiálu3) bramboru a farmářské sadby4) vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy a testované dle přílohy č. 1 na výskyt původce hnědé hniloby s výsledkem negativním od ostatních rostlin bramboru [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona];
c) k pěstování bramboru používat jen rozmnožovací materiál3) nebo farmářskou sadbu4) vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy a testované dle přílohy č. 1 na výskyt původce hnědé hniloby s výsledkem negativním [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona];
d) k pěstování rajčete používat pouze osivo, které odpovídá požadavkům podle zvláštního právního předpisu6), nebo rostliny rajčete vypěstované z uvedeného osiva pod kontrolou rostlinolékařské správy [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona].".

54. V příloze č. 4 bodu 5.11. písmena a) a b) znějí:

"a) provádí každoročně průzkum výskytu původce hnědé hniloby, a to vzorkováním povrchové vody a případných hostitelských rostlin z čeledi lilkovitých u dotyčných zdrojů vody způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou a následným testováním podle příslušných metod stanovených v příloze č. 1;
b) provádí kontrolu zavlažovacích a postřikových systémů a popřípadě stanoví takové podmínky umělého zavlažování hostitelských rostlin původce hnědé hniloby, aby se zabránilo jeho šíření, včetně zákazu používání vody označené za zamořenou k zavlažování a postřiku hostitelských rostlin původce hnědé hniloby. Tento zákaz může být odvolán v případě, kdy je na základě výsledků prováděného průzkumu prokázáno, že povrchová voda již není zamořena, nebo že jsou používány k zavlažování a postřiku technologie schválené rostlinolékařskou správou, které vylučují výskyt původce hnědé hniloby a jeho šíření;".

55. V příloze č. 5 bod 1. včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"1. Pevný odpad ze zpracování hlíz brambor a rostlin rajčete

Vyhozené hlízy bramboru, bramborové slupky nebo plody rajčete a jiný pevný odpad vzniklý při zpracování hlíz bramboru (např. zemina, kamení apod.) a rostlin rajčete musí být:

a) odvezeny do řízené skládky odpadů a okamžitě převrstveny vhodným materiálem (zemina, suť apod.). Odpad musí být přivezen přímo na skládku a musí být zabalen tak, aby bylo během transportu vyloučeno nebezpečí vypadnutí odpadu z dopravního prostředku.

Mohou být přitom využity jen takové skládky, u nichž je vyloučeno nebezpečí úniku původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby do prostředí, např. prosáknutím do zemědělsky využívané orné půdy nebo, v případě hlíz napadených původcem hnědé hniloby, do povrchových vod využívaných k zavlažování zemědělské půdy, nebo

b) spáleny s přihlédnutím ke zvláštnímu zákonu2), nebo
c) zneškodněny jiným opatřením, které bylo předem písemně schváleno rostlinolékařskou správou a pokud bylo prokázáno, že nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti ani hnědé hniloby. Tato opatření sděluje rostlinolékařská správa Komisi a ostatním členským státům.

2) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.".

56. V příloze č. 5 bodu 2. první odrážka zní:

"- před vypuštěním zahřát po dobu minimálně 30 minut při teplotě minimálně 60 oC uvnitř objemu,".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.