Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 313/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 100, ze dne 21. 8. 2008

313

VYHLÁŠKA

ze dne 11. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., a podle § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se za řádek 21.6 doplňují řádky 22 a 23, které včetně poznámky č. 7) znějí:

„22. Dohadné položky pasivní7).

23. Dohadné položky aktivní7).


7) Bude popsána vazba na přílohu č. 17, popřípadě použité postupy účtování.“.

2. V příloze č. 1 se v části Doplňující údaje v řádcích 1.1 a 2.1 za slova „Evropské unie“ vkládá odkaz na poznámku č. 8) a doplňuje se poznámka č. 8), která zní:

"8) Jedná se o osoby, za které na základě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení nebo nařízení Rady EHS 1408/71 a nařízení Rady EHS 574/72 je plátcem pojistného stát.“.

3. V příloze č. 1 se v části Poznámky k tabulce na konci poznámky č. 2) doplňuje věta "Do počtu pojištěnců se nezahrnují osoby, které se odhlásily ze zdravotního pojištění podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.“.

4. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 1 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.

5. V příloze č. 2 se v části A bodu II za řádek 1 vkládá nový řádek 1.1, který zní:

„1.1  z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech“.

6. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 2.1 slova „§ 1 odst. 1 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1 písm. a) až c)“.

7. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 3 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.

8. V příloze č. 2 se v části A bodu II za řádek 3 vkládá nový řádek 3.1, který zní:

„3.1  z toho: dohadné položky“.

9. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.

10. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.

11. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.

12. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.

13. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.

14. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.

15. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.

16. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 1 za slova „odst. 4 písm. d)“ vkládají slova „a odst. 4 písm. e)“ a na konci věty se doplňují slova „včetně dohadných položek“.

17. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 1.1 vkládá nový řádek 1.2, který zní:

„1.2 dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech“.

18. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.

19. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.

20. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

21. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.

22. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.

23. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 4 vkládá nový řádek 5, který zní:

„5.  Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek, které byly prominuty nebo sníženy na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech.“.

Dosavadní řádky 5 až 8 se označují jako řádky 6 až 9.

24. V příloze 2 se v části A bodu III v řádku 6 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 7“.

25. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 8 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.

26. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 9 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.

27. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 9 doplňuje řádek 10, který zní:

„10.  Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech.“.

28. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.

29. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.

30. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.

31. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.

32. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.

33. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.

34. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.

35. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.

36. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.

37. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

38. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.

39. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.

40. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 4 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5“.

41. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 6 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.

42. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 7 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.

43. V příloze č. 2 se v části B bodu III za řádek 9 doplňuje řádek 10, který zní:

„10.  Převod peněžní hotovosti na zvláštní bankovní účet rezervy v případě tvorby rezervy podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech6).“.

44. V příloze č. 2 se za část B vkládá nový řádek, který zní:

„Finanční hotovost na zvláštním bankovním účtu rezervy na krytí rezervy podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech6).“.

45. V příloze č. 2 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 6), která zní:

6) Zůstatek na bankovním účtu rezerv vykazuje pouze ta zdravotní pojišťovna, která účtovala v r. 2007, nebo účtuje v r. 2008 v odd. A III na zvláštním řádku čerpání rezervy a v části B III na zvláštním řádku převod finančních prostředků z BÚ ZFZP na zvláštní bankovní účet rezervy.“.

46. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.

47. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.

48. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.

49. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.

50. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.

51. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.

52. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.

53. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 1 za slova „4 písm. b)“ vkládá čárka místo písmena „a“, za slova „4 písm. d)“ se vkládají slova „a 4 písm. e)“ a na konci věty se doplňují slova „včetně dohadných položek“.

54. V příloze č. 2a se v části A bodu II za řádek 1.1 vkládá nový řádek 1.2, který zní:

„1.2  Dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech.“.

55. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.

56. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.

57. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

58. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.

59. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.

60. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 4 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5“.

61. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 6 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.

62. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 7 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.

63. V příloze č. 2a se v části A bodu II za řádek 7 doplňuje řádek 8, který zní:

„8.  Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech.“.

64. V příloze č. 3 se v části A bodu II v řádku 1 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

65. V příloze č. 3 se v části A bodu III za řádek 1.16 vkládá nový řádek 1.16.1, který zní:

„1.16.1  z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému.“.

66. V příloze č. 3 se v části B bodu II v řádku 1 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

67. V příloze č. 3 se v části B bodu III za řádek 1.16 vkládá nový řádek 1.16.1, který zní:

„1.16.1  z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému.“.

68. V příloze č. 3 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 5), která zní:

5) V oddílech A i B jsou řádky 1.16.1 určeny pro jednotné vykazování nákladů a výdajů souvisejících s rozvojem informační infrastruktury.“.

69. V příloze č. 7 se v části A bodu III za řádek 5 doplňuje řádek 6, který zní:

„6.  Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

70. V příloze č. 7 se v části C bodu I v řádku 1 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek5)“.

71. V příloze č. 7 se v části Poznámka k vyplnění tabulky v poznámce č. 3) na konci první věty doplňují slova „v takovém případě nevyplňují řádek A III řádek 6“.

72. V příloze č. 7 se v části Poznámka k vyplnění tabulky doplňuje poznámka č. 5), která zní:

5) Výše dohadných položek zahrnutých v této položce bude uvedena v komentáři pod touto přílohou.“.

73. V příloze č. 12 se v řádku I slova „součet 1 – 10“ nahrazují slovy „součet 1 – 11“.

74. V příloze č. 12 se za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:

„10.  finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.6).“.

Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.

75. V příloze č. 12 v části Poznámky k tabulce se v poznámce č. 2) na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.

76. V příloze č. 12 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 6), která zní:

6) Zdravotní pojišťovny vykazují objem finančních prostředků nad limit stanovený v § 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

77. V příloze č. 13 se v řádku I slova „součet 1 – 10“ nahrazují slovy „součet 1 – 11“.

78. V příloze č. 13 se za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:

„10.  finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.“.

Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.

79. V příloze č. 17 se v oddílu AKTIVA části F Ostatní aktiva/II za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:

„10.  Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory.“.

Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.

80. V příloze č. 17 se v oddílu PASIVA části B Rezervy slova „Rezervy na ostatní rizika a ztráty“ nahrazují slovy „Ostatní rezervy“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2008.

Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.

E-shop

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Spotřebitelský úvěr - praktická příručka s příklady a judikaturou

Spotřebitelský úvěr - praktická příručka s příklady a judikaturou

JUDr. Jakub Dohnal - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie. Zatímco advokáty a ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.