Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


307

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, ministerstvo kultury vyrozumí o prohlášení této věci za kulturní památku též příslušný katastrální úřad k provedení záznamu do katastru nemovitostí.“.

2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón

(1) Krajský úřad může po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního plánování1) a příslušnou obcí jako dotčenými orgány vydat opatření obecné povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí (dále jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2.

(2) Plán ochrany lze vydat na dobu nejdéle 10 let. Pokud po vydání plánu ochrany nabude účinnosti pro památkovou rezervaci, památkovou zónu nebo jejich část regulační plán1), pozbývají účinnosti ty podmínky plánu ochrany, které jsou v rozporu s tímto regulačním plánem.

(3) Plán ochrany lze změnit, pokud se změnily kulturní hodnoty daného území nebo způsob jejich zabezpečení z hlediska státní památkové péče. Pro vydání změny plánu ochrany se použije odstavec 1 obdobně.

(4) Odborná organizace státní památkové péče poskytuje krajskému úřadu bezplatně odborné podklady, údaje a informace, které slouží jako podklad pro vydání plánu ochrany.

(5) Po nabytí účinnosti plánu ochrany krajský úřad bez zbytečného odkladu posoudí, zda jsou dány důvody pro podání návrhu podle § 17 odst. 5.

(6) Náležitosti a obsah plánu ochrany stanoví ministerstvo kultury prováděcím právním předpisem.“.

3. V § 7 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

4. V § 10 odst. 1 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

5. V § 12 odst. 1 se za slovo „působností“ vkládají slova „ , jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu,“.

6. V § 12 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu“.

7. V 14 odst. 2 se slova „vyloučena (§ 17)“ nahrazují slovy „vyloučena (§ 6a, 17)“.

8. V § 14 odst. 6 se číslovka „10“ nahrazuje číslovkou „30“.

9. V § 14c odst. 2 na konci věty druhé se slovo „žadatele“ nahrazuje slovem „uchazeče“.

10. V § 15 odst. 1 větě první se slova „Ministerstvo kultury“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a věta druhá se zrušuje.

11. V § 15 odst. 2 se slova „národní výbor“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

12. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 je vyloučena, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v tomto ochranném pásmu, která není kulturní památkou.“.

13. V § 18 odst. 1 se slova „ministerstva kultury“ nahrazují slovy „krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče“.

14. V § 18 odst. 3 se slovo „Orgán“ nahrazuje slovy „Krajský úřad“.

15. V § 20 odst. 1 se slova „ , a jde-li o národní kulturní památku, jen s předchozím souhlasem vlády České republiky“ zrušují.

16. V § 21b odst. 2 na konci věty druhé se slovo „žadatele“ nahrazuje slovem „uchazeče“.

17. V § 23 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

18. V § 26 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy podle § 6a,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

19. V § 27a odst. 1 písm. a) se slova „nebo předchozí souhlas vlády České republiky (§ 20 odst. 1) a zda kulturní památka nebo národní“ nahrazují slovy „(§ 20 odst. 1) a zda“.

20. V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení se částka „100 000 Kčs“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.

21. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova „ministerstva kultury“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

22. V § 35 odst. 2 úvodní části ustanovení se částka „500 000 Kčs“ nahrazuje částkou „4 000 000 Kč“.

23. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

24. V § 35 odst. 2 písm. d) se slova „ministerstva kultury“ nahrazují slovy „krajského úřadu“ a slova „bez předchozího souhlasu krajského úřadu“ se zrušují.

25. V § 35 odst. 2 písm. e) se slova „ , zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze národní kulturní památku bez předchozího souhlasu vlády České republiky“ zrušují.

26. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se částka „10 000 Kčs“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.

27. V § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení se částka „50 000 Kčs“ nahrazuje částkou „4 000 000 Kč“.

28. V § 39 odst. 2 písm. b) se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

29. V § 39 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   přemístí nemovitou kulturní památku nebo národní kulturní památku, nebo trvale přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa bez předchozího souhlasu krajského úřadu,“.

30. V § 39 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

31. V § 39 odst. 2 písm. d) se slova „ , zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze národní kulturní památku bez předchozího souhlasu vlády České republiky“ zrušují.

32. V § 44a se dosavadní text označuje jako odstavec 3 a vkládají se nové odstavce 1 a 2, které znějí:

„(1) Ve správních řízeních vedených podle tohoto zákona lze listinu prokazující vlastnictví věci nahradit čestným prohlášením, nejde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí.

(2) Ve správních řízeních vedených podle tohoto zákona týkajících se movité kulturní památky, která je příslušenstvím nemovité kulturní památky, je místní příslušnost orgánu státní památkové péče určena místem, kde se nachází nemovitá kulturní památka.“.

33. V § 45 odst. 1 se za slova „§ 3 odst. 6“ vkládají slova „ , § 6a odst. 6“ a slova „§ 7 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 7 odst. 5“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
v z. Čunek v. r.

E-shop

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.