Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


249

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 1 se slova „umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření“ nahrazují slovy „navrhne místo, ve kterém umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření“.

2. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Rostlinolékařská správa provede šetření podle odstavce 1 toliko v místě, které splňuje minimální požadavky na technické vybavení stanovené prováděcím právním předpisem. K provedení šetření při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, stanoví rostlinolékařská správa místa provádění šetření a provozní režim těchto míst a zveřejní je ve Věstníku. Za vysokou míru rizika se považuje schopnost škodlivých organismů nevyvolávat viditelné příznaky napadení (dále jen „skryté napadení“). Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty a škodlivé organismy, způsobující na nich skryté napadení, stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

3. § 43 včetně nadpisu zní:

㤠43
Kontrola přípravků

(1) Kontrolou přípravků se rozumí kontrola dodržování podmínek, požadavků a povinností stanovených tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a rozhodnutími rostlinolékařské správy fyzickým a právnickým osobám a týkajících se přípravků jako výrobků, jejich uvádění v České republice na trh, skladování a používání.

(2) Kontrolou přípravků se rovněž rozumí jejich laboratorní vyšetření, ověřující zda složení přípravku, jeho chemické, fyzikální a technické vlastnosti, případně biologické vlastnosti (jde-li o přípravek obsahující mikroorganismy) jsou v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci, včetně údajů v podkladech, na jejichž základě bylo rozhodnutí o registraci vydáno.

(3) Používáním přípravku se rozumí všechny činnosti, které přímo směřují k jeho aplikaci, zejména příruční nebo přechodné skladování mimo uvádění na trh, bezprostřední zacházení s přípravkem, jeho ředění, míchání a samotná aplikace pomocí mechanizačního prostředku.

(4) Kontrole podléhá i výroba, přebalování a opětovné označování přípravků (§ 42), pokud tato činnost směřuje k uvádění přípravků na trh.

(5) Při zjištění nedostatků je rostlinolékařská správa oprávněna vydat opatření podle § 75 nebo § 76 odst. 1 písm. f); na skutečnosti, které byly důvodem k vydání těchto opatření, se nevztahuje povinnost mlčenlivosti podle správního řádu11).

(6) Vzorky spotřebitelského balení s přípravkem v nezbytném množství pro laboratorní vyšetření odebírá rostlinolékařská správa

a)   na místě, kde dochází k prodeji nebo skladování přípravku, po oznámení držiteli rozhodnutí o registraci nebo držiteli rozhodnutí o povolení dovozu souběžného přípravku do České republiky; držitel je oprávněn se zúčastnit odběru v termínu, který mu sdělí rostlinolékařská správa,
b)   i bez oznámení držiteli rozhodnutí o registraci nebo držiteli rozhodnutí o povolení dovozu souběžného přípravku, je-li to vzhledem k okolnostem účelné.

O odebrání vzorků se vyhotoví potvrzení, zahrnující rovněž cenu odebraného vzorku, za kterou byl vzorek jeho vlastníkem pořízen.

(7) Držitel rozhodnutí o registraci přípravku je povinen na požadavek rostlinolékařské správy dodat na vlastní náklad certifikované standardy účinných látek obsažených v kontrolovaných přípravcích.

(8) Držitel rozhodnutí o registraci nebo držitel povolení o dovozu souběžného přípravku hradí v případě odběru vzorků podle odstavce 6 písm. a) vlastníku přípravku cenu, za kterou byl vzorek vlastníkem pořízen, uvedenou v potvrzení podle odstavce 6; o této povinnosti jej zpraví rostlinolékařská správa.

(9) Zjistí-li rostlinolékařská správa, že odebraný vzorek podle odstavce 6 písm. b) vyhovuje zákonu a prováděcím předpisům k němu, poskytne držiteli rozhodnutí o registraci nebo držiteli povolení o dovozu souběžného přípravku náhradu ve výši ceny, za kterou byl vzorek pořízen, pokud držitel rozhodnutí o registraci nebo držitel povolení o dovozu souběžného přípravku o náhradu požádá ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek laboratorního vyšetření. Náhradu rostlinolékařská správa poskytne nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o ni držitel rozhodnutí o registraci nebo držitel povolení o dovozu souběžného přípravku požádal.

(10) Osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje a prodává spotřebitelům, je povinna poskytnout součinnost při odběru vzorků přípravku v jejím skladu v rámci postupu podle odstavce 6, prováděné rostlinolékařskou správou, a strpět při odběru vzorků přítomnost držitele rozhodnutí o registraci nebo držitele povolení o dovozu souběžného přípravku.

(11) Rostlinolékařská správa vykonává rovněž dozor podle zvláštního právního předpisu25).“.

4. V § 76 odst. 1 písm. a) se na začátek bodu 1 vkládá slovo „dovoz,“.

5. V § 76 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje rostlino-lékařská správa individuálně určeným fyzickým nebo právnickým osobám, a to po provedení potřebného odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného množství fyzických a nebo právnických osob, nařizuje je právním předpisem o mimořádných rostlinolékařských opatřeních, který se označuje názvem nařízení Státní rostlinolékařské správy. Nařízení Státní rostlinolékařské správy se vyhlašuje vyvěšením na úředních deskách ministerstva a rostlinolékařské správy na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě se vyhlašuje v regionálním nebo celostátním tisku a rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Státní rostlinolékařské správy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci rostlinolékařské správy vyhlášení opatření obsažených v nařízení Státní rostlinolékařské správy. Mimořádná rostlinolékařská opatření se nařizují“.

6. V § 76 odst. 2 písm. e) bodě 1 se za slova „§ 34 odst. 3“ vkládají slova „a § 53“.

7. V § 76 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   v případě zrušení nebo změny právního předpisu o mimořádných rostlinolékařských opatřeních postupuje podle odstavce 2 obdobně.“.

8. V § 79 odst. 1 písm. f) se za slovy „§ 21 odst. 1 a 3“ doplňují slova „a šetření při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 28 odst. 1 a 7“.

9. V § 86 odst. 1 větě první se za slova „odborně způsobilou fyzickou osobou“ vkládají slova „nebo absolventem odborného kurzu podle odstavce 4“ a za slova „odbornou způsobilost“ se vkládají slova „nebo být absolventem odborného kurzu“.

10. V § 86 odst. 1 větě druhé se za slovem „balení“ slova „a skladování přípravků distributory, pokud tito zároveň neposkytují poradenství, jimž se ovlivňuje používání přípravků“ zrušují.

11. V § 86 odst. 3 se za slova „odstavce 2 písm. b) a c)“ vkládají slova „nebo absolvent odborného kurzu podle odstavce 4“.

12. V § 86 odst. 4 se na konci doplňuje věta „Absolventům kurzu se vydává osvědčení o absolvování kurzu; náležitosti osvědčení stanoví prováděcí právní předpis.“.

13. V § 88 odst. 1 písm. b) se za slova „§ 15 odst. 1,“ vkládají slova „§ 16 odst. 2,“ a za slova „§ 30 odst. 1,“ se vkládají slova „§ 72 odst. 10 písm. e),“.

14. V § 88 odst. 2 se slova „§ 71 odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 71 odst. 1 písm. h)“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

E-shop

ÚZ č. 1105 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1105 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tzv. krizovou legislativu - krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území. Publikace ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.