Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


235

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2008

o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 87 a § 108 odst. 1:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví lhůty pro zasílání informací a podkladů České národní bance potřebných pro výkon dohledu, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání provozovatelem vypořádacího systému a centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „centrální depozitář“).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený provozovatelem vypořádacího systému nebo centrálním depozitářem,
b)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou popsány a přístupné jako celek v informačním systému České národní banky,
c)   přijetím transakce k vypořádání doručení všech příkazů nezbytných pro vypořádání transakce vypořádacímu systému,
d)   kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře předkládají výkazy České národní bance.

§ 3
Informační povinnosti

(1) Provozovatel vypořádacího systému informuje Českou národní banku formou a způsobem uvedeným v § 4 o

a)   transakci přijaté k vypořádání, způsobu a stavu vypořádání, o změnách transakce přijaté k vypořádání a změnách způsobu a stavu vypořádání zasláním výkazu MKT (ČNB) 80-97 „Informace o vypořádání transakcí“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS80, v rozsahu a struktuře podle bodu 1 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla transakce přijata k vypořádání nebo ve kterém došlo ke změně,
b)   účastnících vypořádacího systému zasláním výkazu MKT (ČNB) 65-97 „Informace o účastnících“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS65, v rozsahu a struktuře podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce, do konce pracovního dne, ve kterém
1.  se některý z účastníků stal nebo přestal být účastníkem vypořádacího systému, nebo
2.  se dozvěděl o změně údajů poskytovaných o účastníkovi vypořádacího systému,
c)   investičních nástrojích přijatých k vypořádání zasláním výkazu MKT (ČNB) 82-97 „Informace o nástrojích přijatých k vypořádání“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS82, v rozsahu a struktuře podle bodu 3 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne, jenž předchází dni, ke kterému se údaje nebo jejich změna vztahují; každá změna vyžaduje poskytnutí úplného výkazu.

(2) Provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář informuje Českou národní banku formou a způsobem uvedeným v § 5 o finanční situaci a výsledcích svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí v rozsahu a struktuře podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví nejpozději do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

(3) Provozovatel vypořádacího systému informuje Českou národní banku formou a způsobem uvedeným v § 5 o

a)   provozních dnech vypořádacího systému nejpozději 2 pracovní dny před prvním dnem období, ke kterému se vztahuje
1.  kalendář provozních dnů, nebo
2.  změna v kalendáři provozních dnů,
b)   číselnících používaných provozovatelem vypořádacího systému ve výkazech podle odstavce 1 nejpozději 2 pracovní dny před provozním dnem, ke kterému se změna v údajích vztahuje.

(4) Provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář předává České národní bance formou a způsobem podle § 5

a)   výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu do 6 měsíců po skončení účetního období a
b)   údaje o osobách, které na nich měly v době konání valné hromady kvalifikovanou účast1), do 1 měsíce od konání valné hromady; přitom upřesní povahu vztahů s těmito osobami.

(5) Má-li provozovatel vypořádacího systému nebo centrální depozitář jen jediného akcionáře, předává údaje o tomto akcionáři uvedené v odstavci 4 písm. b) do 1 měsíce po rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

(6) Provozovatel vypořádacího systému nepředává informace podle odstavců 2, 4 a 5, pokud je poskytuje České národní bance podle jiného právního předpisu2) ve srovnatelném rozsahu.

§ 4
Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Provozovatel vypořádacího systému zasílá České národní bance výkazy podle § 3 odst. 1 v elektronické podobě ve formě datových zpráv prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 s uvedením dat výkazu opatří provozovatel vypořádacího systému

a)   zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu3), nebo
b)   elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu4).

§ 5
Zasílání informací elektronickou poštou

(1) Informace podle § 3 odst. 2 až 5 zasílá provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny s jednoznačným označením informační povinnosti, nebo na pevném nosiči dat (CD, DVD). Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu.

(2) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu, která se podle jiného právního předpisu o účetnictví5) ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky, zašle provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář České národní bance v elektronické podobě stanovené jiným právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku6) způsobem podle odstavce 1. Pokud velikost zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu České národní bance na pevném nosiči dat (CD, DVD).

§ 6
Oprava nesprávných a neúplných výkazů

Pokud provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář zjistí, že údaje výkazu předaného České národní bance jsou nesprávné nebo neúplné, postupuje způsobem uvedeným v § 3 a neprodleně uvědomí Českou národní banku o obsahu a důvodech oprav.

§ 7
Kontaktní osoby

(1) Provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář sdělí České národní bance

a)   jméno a příjmení kontaktní osoby,
b)   adresu pracoviště, telefonní, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,
c)   údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby nebo údaj o kvalifikovaném systémovém certifikátu.

(2) Provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář sdělí České národní bance každou změnu údajů podle odstavce 1.

§ 8
Přechodná ustanovení

1. Provozovatel vypořádacího systému plní informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky od 1. července 2009.

2. Provozovatel vypořádacího systému splní informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 poprvé do 1. července 2009.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 235/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
4)   § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
5)   § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

E-shop

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného ...

Cena: 1 399 KčKOUPIT

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté „éře“ ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.