Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


149

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. dubna 2008

o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky poskytování diverzifikační podpory některým pěstitelům cukrové řepy Státním zemědělským intervenčním fondem2) (dále jen „Fond“).

§ 2
Diverzifikační podpora

(1) Žádost o diverzifikační podporu (dále jen „žádost“) může podat fyzická nebo právnická osoba,

a)   která uzavřela s cukrovarnickým podnikem3), který se vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4), smlouvu o dodání cukrové řepy pro hospodářský rok předcházející hospodářskému roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4),
b)   které byla Fondem přiznána restrukturalizační podpora pro hospodářský rok, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4),
c)   která koupila zemědělský stroj, jehož nákup lze spolufinancovat z diverzifikační podpory (dále jen „podporovaný zemědělský stroj“), a to v období od začátku prvního hospodářského roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4), do 31. března následujícího hospodářského roku,
d)   která obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou na žadatele ke dni podání žádosti v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona o zemědělství),

(dále jen „žadatel“).

(2) Podporovanými zemědělskými stroji jsou

a)   sklízecí mlátička,
b)   sklízecí řezačka,
c)   obracecí pluh s mechanickým nebo pneumatickým jištěním proti úniku kapaliny,
d)   stroj pro přípravu, prohlubování nebo kypření půdy omezující vodní a větrné eroze,
e)   secí stroj umožňující setí do nezpracované nebo částečně zpracované půdy,
f)   stroj pro aplikaci kapalných hnojiv omezující emise čpavku do ovzduší nebo stroj pro aplikaci pevných hnojiv, nebo
g)   postřikovač,

jejichž měrný tlak na půdu nepřesahuje 200 kPa a byly vyrobeny v období od začátku kalendářního roku předcházejícího prvnímu hospodářskému roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo v němž byla jeho kvóta dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4).

(3) Za podporovaný zemědělský stroj se nepovažuje traktor nebo jiné tažné motorové vozidlo.

(4) Žádost může podat také osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí diverzifikační podpory, nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku prodeje podniku nebo nájmu podniku.

(5) Žádost může rovněž podat osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele5), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova6), který by splnil podmínky poskytnutí diverzifikační podpory podle tohoto nařízení.

(6) V případech podle odstavců 4 a 5 však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.

(7) Skutečnosti uvedené v odstavcích 4 a 5 doloží osoba uvedená v těchto odstavcích Fondu současně s žádostí, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí diverzifikační podpory.

§ 3
Sazba diverzifikační podpory

Fond do 15. února hospodářského roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4), zveřejní sazbu diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy, která se vztahuje na žadatele v rámci částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství7). Sazba diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy odpovídá podílu částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství7) a celkového množství cukrové řepy v tunách podléhajícího kvótám a sjednaného ve všech smlouvách podle § 2 odst. 1 písm. a), přepočteného na cukernatost 16 %.

§ 4
Žádost

(1) Žadatel doručí Fondu žádost do 31. března hospodářského roku následujícího po hospodářském roce, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4), a to na formuláři vydaném Fondem.

(2) Žadatel připojí k žádosti

a)   doklady prokazující nákup, pořizovací cenu, měrný tlak podporovaného zemědělského stroje na půdu a datum pořízení podporovaného zemědělského stroje uvedeného v žádosti, nebo jeho úředně ověřenou kopii,
b)   čestné prohlášení, že mu na podporovaný zemědělský stroj uvedený v žádosti nebyla poskytnuta finanční podpora z jiných veřejných prostředků,
c)   smlouvu o dodání cukrové řepy nebo její úředně ověřenou kopii, uzavřenou s cukrovarnickým podnikem3), který se vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4), pro hospodářský rok předcházející prvnímu hospodářskému roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4).

§ 5
Poskytnutí diverzifikační podpory

Fond rozhodne o poskytnutí diverzifikační podpory8) žadateli ve výši odpovídající 40 % pořizovací ceny jednoho či více podporovaných zemědělských strojů uvedených v žádosti podle § 4 a po předložení dokladů uvedených podle § 4 odst. 2, nejvýše však do částky rovnající se maximální částce diverzifikační podpory, která odpovídá součinu množství cukrové řepy v tunách podléhajícího kvótám a sjednaného dotčenou osobou ve smlouvě podle § 2 odst. 1 písm. a), přepočteného na cukernatost 16 %, a sazby diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy stanovené podle § 3.

§ 6

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel prodal nebo pronajal podporovaný zemědělský stroj před uplynutím 3 let ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí diverzifikační podpory, rozhodne o vrácení diverzifikační podpory ve výši

a)   90 %, jestliže podporovaný zemědělský stroj prodá nebo pronajme v průběhu prvního roku ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí diverzifikační podpory,
b)   70 %, jestliže podporovaný zemědělský stroj prodá nebo pronajme v průběhu druhého roku ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí diverzifikační podpory,
c)   50 %, jestliže podporovaný zemědělský stroj prodá nebo pronajme v průběhu třetího roku ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí diverzifikační podpory.

(2) Žadatel není povinen vrátit Fondu část poskytnuté diverzifikační podpory podle odstavce 1, jestliže podporovaný zemědělský stroj prodal nebo pronajal v souvislosti s prodejem podniku nebo pronájmem podniku.

§ 7
Přechodné ustanovení

Pro hospodářský rok 2007/2008 Fond zveřejní sazbu diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy podle § 3 do 30. června 2008.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.
2)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č.  130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb.
3)   § 2 písm. a) nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.
4)   Čl. 3 a 4a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, v platném znění.
5)   Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
6)   Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
7)   Rozhodnutí Komise č. 278/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.
8)   Čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 968/2006.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.