Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


112

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. března 2008

o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákonač. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) některé podmínky poskytování národních doplňkových plateb (dále jen „platba“) k přímým podporám Státním zemědělským intervenčním fondem2) (dále jen „Fond“).

§ 2
Žádost o poskytnutí platby

(1) Na základě žádosti budou platby poskytovány na

a)   pěstování lnu na vlákno,
b)   pěstování chmele,
c)   chmel,
d)   skot, ovce, kozy (dále jen „přežvýkavec“),
e)   chov ovcí, chov koz,
f)   chov krav bez tržní produkce mléka,
g)   zemědělskou půdu,
h)   brambory pro výrobu škrobu.

(2) Žádost o platbu je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května roku, na který je platba požadována (dále jen „příslušný kalendářní rok“). Součástí žádosti jsou smlouvy, rozhodnutí a dále stanovené doklady, nebo jejich úředně ověřené kopie.

§ 3
Platba na pěstování lnu na vlákno

(1) Žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu vedenou podle § 3a až 3h zákona o zemědělství v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona o zemědělství], která je na tuto osobu vedena v evidenci a pěstuje na ní len na vlákno na výměře nejméně 1 ha.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování lnu na vlákno je

a)   seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona o zemědělství), žadatelem osetých lnem na vlákno, včetně uvedení výměry zemědělské půdy oseté lnem a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   prohlášení na formuláři vydaném Fondem o použití uznaného osiva3), doložené daňovým dokladem o nákupu uznaného osiva3), a
1.  uznávacím listem3),
2.  dokladem o uznání osiva vydaným v jiném členském státě Evropské unie3), nebo
3.  certifikátem Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA) u osiv z dovozu ze třetích zemí3),
c)   smlouva o odbytu stonku lnu uzavřená žadatelem s prvním zpracovatelem lnu schváleným Fondem4) k příslušnému kalendářnímu roku.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na pěstování lnu na vlákno na výměru zemědělské půdy, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti o platbu Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona o zemědělství],
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy5),
c)   žadatelem zemědělsky obhospodařována po celou dobu, kdy je na něj vedena v evidenci, a je na ní pěstován len na vlákno.

§ 4
Platba na pěstování chmele

(1) Žadatelem o platbu na pěstování chmele může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na tuto osobu vedena v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství], a pěstuje na ní chmel na výměře nejméně 1 ha.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování chmele je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona o zemědělství), na nichž žadatel pěstuje chmel a které jsou na něj vedeny v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství], včetně uvedení jejich výměry a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na pěstování chmele na výměru zemědělské půdy, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti o platbu na pěstování chmele Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství],
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy5),
c)   žadatelem zemědělsky obhospodařována po celou dobu, kdy je na něj vedena v evidenci, a je na ní pěstován chmel.

§ 5
Platba na chmel

(1) Žadatelem o platbu na chmel může být fyzická nebo právnická osoba,

a)   na kterou byla k 31. březnu 2007 vedena zemědělská půda v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství], která byla způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy5),
b)   která pěstovala na zemědělské půdě podle písmene a) chmel na výměře nejméně 1 ha.

(2) Žadatel v žádosti uvede seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona o zemědělství), které byly k 31. březnu 2007 na žadatele vedeny v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství], včetně uvedení jejich výměry, na kterých byl pěstován chmel.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chmel na výměru zemědělské půdy, která byla

a)   k 31. březnu 2007 v evidenci vedena na žadatele jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství] a byl na ní pěstován chmel,
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy5).

§ 6
Platba na přežvýkavce

(1) Žadatelem o platbu na přežvýkavce může být fyzická nebo právnická osoba, která k 31. březnu 2007 chovala přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona6) (dále jen „ústřední evidence“).

(2) V případě, že žadateli o platbu na přežvýkavce bylo v období od 1. srpna 2006 do 31. března 2007 nařízeno rozhodnutím příslušné krajské veterinární správy mimořádné veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy7), v rámci kterého bylo nařízeno utracení nebo nutná porážka jím chovaných přežvýkavců, považuje se za stav chovaných přežvýkavců podle odstavce 1 jejich stav registrovaný v ústřední evidenci k 31. červenci 2006.

(3) Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle odstavce 1 je doklad z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců chovaných žadatelem k 31. březnu 2007, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a dat jejich narození podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek8), pokud tento doklad nebyl doručen Fondu s žádostí o platbu na přežvýkavce v některém z předchozích kalendářních roků; v takovém případě vychází Fond při rozhodování o platbě na přežvýkavce z tohoto dokladu.

(4) Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle odstavce 2 je

a)   doklad z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. července 2006, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a dat jejich narození podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek8), pokud jej nedoručil Fondu s žádostí o platbu na přežvýkavce v některém z předchozích kalendářních roků,
b)   stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí příslušné krajské veterinární správy o nařízení mimořádného veterinárního opatření při výskytu nebezpečné nákazy7), pokud je žadatel nedoručil Fondu s žádostí o platbu na přežvýkavce v některém z předchozích kalendářních roků.

V takovém případě vychází Fond při rozhodování o platbě na přežvýkavce z podkladů uvedených v písmenech a) a b).

(5) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek8) k platbě na přežvýkavce jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(6) Fond poskytne žadateli platbu na přežvýkavce na celkový počet velkých dobytčích jednotek8) stanovených podle počtu přežvýkavců na základě dokladu podle odstavců 3 a 4, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky8).

§ 7
Platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz

(1) Žadatelem o platbu na chov ovcí, popřípadě na chov koz může být fyzická nebo právnická osoba, která chová ovce, popřípadě chová kozy9) nejméně po dobu od 1. do 31. července příslušného kalendářního roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona.

(2) Žadatel doloží Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku doklad z ústřední evidence podle plemenářského zákona prokazující stav ovcí, popřípadě koz chovaných žadatelem nejméně po dobu od 1. do 31. července příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození ovcí, popřípadě koz podle plemenářského zákona, a výpočet velkých dobytčích jednotek8).

(3) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek8) k platbě na chov ovcí, popřípadě na chov koz jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytne žadateli platbu na chov ovcí, popřípadě na chov koz na celkový počet velkých dobytčích jednotek8), stanovených podle počtu chovaných ovcí, popřípadě koz na základě dokladu podle odstavce 2, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky8).

§ 8
Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

(1) Žadatelem o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka může být fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy bez tržní produkce mléka10), s výjimkou plemen uvedených v nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) upravujícímu společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky11), na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona nejméně po dobu od 1. do 31. července příslušného kalendářního roku.

(2) Žadatel doloží Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku doklad z ústřední evidence podle plemenářského zákona prokazující stav krav bez tržní produkce mléka chovaných žadatelem nejméně po dobu od 1. do 31. července příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození krav bez tržní produkce mléka podle plemenářského zákona, a výpočet velkých dobytčích jednotek8).

(3) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek8) k platbě na chov krav bez tržní produkce mléka jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytne žadateli platbu na chov krav bez tržní produkce mléka na celkový počet velkých dobytčích jednotek8), stanovených podle počtu chovaných krav bez tržní produkce mléka na základě dokladu podle odstavce 2, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby na chov krav bez tržní produkce mléka jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky8).

§ 9
Platba na zemědělskou půdu

(1) Žadatelem o platbu na zemědělskou půdu může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci [§ 3i písm. a) až h) zákona o zemědělství], o výměře nejméně 1 ha.

(2) Součástí žádosti o platbu na zemědělskou půdu je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, které žadatel obhospodařuje a které jsou vedeny v evidenci jako zemědělská půda [§ 3i písm. a) až h) zákona o zemědělství], včetně jejich výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti o platbu na zemědělskou půdu Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku jako zemědělská půda [§ 3i písm. a) až h) zákona o zemědělství],
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy5),
c)   žadatelem zemědělsky obhospodařována po celou dobu, po kterou je na něj vedena v evidenci.

§ 10
Platba na brambory pro výrobu škrobu

(1) Žadatelem o platbu na brambory pro výrobu škrobu může být fyzická nebo právnická osoba, která pro hospodářský rok 2007/2008 uzavřela do 31. března 2007 se zpracovatelem brambor pro výrobu škrobu smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu podle nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem12).

(2) Žadatel k žádosti přiloží stejnopis smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu, uzavřené pro hospodářský rok 2007/2008 podle nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem12), pokud ji nedoručil Fondu s žádostí o platbu na brambory pro výrobu škrobu v některém z předchozích kalendářních roků.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na brambory pro výrobu škrobu podle množství bramborového škrobu stanoveného ve smlouvě podle odstavce 1.

§ 11
Zveřejnění výše plateb

Výši plateb podle § 2 až 10 zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom deníku s celostátní působností způsobem stanoveným předpisem Evropských společenství, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky13).

§ 12
Snížení plateb nebo zamítnutí žádostí

(1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle § 2, popřípadě doklad podle § 7 odst. 2, nebo § 8 odst. 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením žádosti, popřípadě dokladu; doručí-li žadatel žádost o platbu, popřípadě doklad až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žadateli platbu neposkytne.

(2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána v příslušném kalendářním roce jednotná platba na plochu zemědělské půdy14), Fond žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne. Nebyla-li žadateli o platbu přiznána v příslušném kalendářním roce jednotná platba na plochu zemědělské půdy14) na určitý půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, Fond žadateli platbu podle § 3, 4 a 9 na tento půdní blok, popřípadě díl půdního bloku neposkytne.

(3) Pokud je výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby podle § 3 až 5 a 9 (dále jen „zjištěná výměra“), nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí platby (dále jen „deklarovaná výměra“), a rozdíl mezi zjištěnou výměrou a deklarovanou výměrou je

a)   nejvýše 3 % zjištěné výměry, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na zjištěnou výměru, na níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
b)   vyšší než 3 % a nejvýše 30 % zjištěné výměry, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na zjištěnou výměru, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi deklarovanou výměrou a zjištěnou výměrou.

(4) Pokud je zjištěná výměra oproti deklarované výměře nižší a rozdíl mezi deklarovanou výměrou a zjištěnou výměrou je vyšší než 30 % zjištěné výměry, Fond příslušnou platbu podle § 3 až 5 a 9 žadateli neposkytne.

(5) Pokud žadatel doručí žádost o více plateb podle § 3 až 5 a 9 a pokud je zjištěná výměra takového půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku nižší než výměra deklarovaná, použije Fond odstavce 3 a 4 přiměřeně u všech plateb podle § 3 až 5 a 9, na které byla doručena žádost.

(6) Pokud je počet velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných žadatelem o platbu podle § 7 a 8 ke dni 31. července příslušného kalendářního roku nižší než počet velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby, a to

a)   o nejvýše 3 %, poskytne Fond tomuto žadateli platbu na počet velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července příslušného kalendářního roku zjištěný Fondem,
b)   o více než 3 % a nejvýše o 30 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na Fondem zjištěný počet velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července příslušného kalendářního roku, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem Fondem zjištěných velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, a počtem velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby.

(7) Pokud je počet velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných žadatelem o platbu podle § 7 a 8 ke dni 31. července příslušného kalendářního roku nižší o více než 30 % než počet velkých dobytčích jednotek8) ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu na chov ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka tomuto žadateli neposkytne.

(8) Pokud byl počet velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců žadatele o platbu podle § 6 ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší než počet velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby,

a)   o nejvýše 3 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu na skutečný počet velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007,
b)   o více než 3 % a nejvýše o 30 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na počet velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců a počtem velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců, uvedených v žádosti o poskytnutí platby podle § 6.

(9) Pokud byl počet velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců žadatele o platbu podle § 6 ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší o více než 30 % než počet velkých dobytčích jednotek8) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu podle § 6 žadateli neposkytne.

(10) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci, snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby se neprovede15).

§ 13

(1) Fond při rozhodování a poskytování platby postupuje podle nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění, a podle tohoto nařízení.

(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

(3) Žádost podle § 5, 6 nebo 10 může podat též osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení, nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku prodeje podniku16) nebo nájmu podniku17).

(4) Žádost podle § 5, 6 nebo 10 může podat rovněž osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele18), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova19), který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení.

(5) V případech podle odstavců 3 a 4 však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem o platbu podle tohoto nařízení.

(6) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 doloží žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby.

§ 14
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č.  1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin, v platném znění.
2)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č.  130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb.
3)    Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č.  444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 299/2007 Sb.
Vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 231/2007 Sb.
4)   Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno.
5)   Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
6)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
7)   § 54 a 55 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
8)   Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
9)   Čl. 112 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
10)   Čl. 122 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
11)   Čl. 99 a příloha č. XV nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
12)   § 13b odst. 1 a § 14 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č.  115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb., nařízení vlády č. 149/2005 Sb., nařízení vlády č. 143/2006 Sb. a nařízení vlády č.  157/2007 Sb.
13)   Čl. 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
14)   Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.
15)   Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
16)   § 476 až 486 obchodního zákoníku.
17)   § 488b až 488h obchodního zákoníku.
18)   Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
19)   Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

E-shop

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.