Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


99

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. března 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., nařízení vlády č. 119/2005 Sb., nařízení vlády č. 515/2005 Sb., nařízení vlády č. 351/2006 Sb. a nařízení vlády č. 81/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , a o případném vyřazení této výměry z příslušného agroenvironmentálního opatření od počátku příslušného pětiletého období“.

2. V § 5 odstavec 8 zní:

„(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7

a)   v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření
1.  podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
2.  podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, nebo
b)   v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku, nejpozději do 30. dubna tohoto následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6;

žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, s touto žádostí již nepodává žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci9).“.

3. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „ , jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem,“ a slova „ ; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9)“ zrušují.

4. V § 7 odst. 7 písm. e) se slova „a po skončení pastevního období podle písmene a) jej do 20 kalendářních dnů doručí Fondu; jestliže je pastevní deník veden digitálně, žadatel předloží Fondu jím podepsaný počítačově zpracovaný výstup“ zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova „ , přičemž pastevní deník je žadatel, pokud jej do 20 kalendářních dnů po skončení pastevního období podle písmene a) nedoručil Fondu, povinen předložit Fondu při kontrole na místě20a) v následujících 5 letech po roce, ve kterém byl veden“.

Poznámka pod čarou 20a zní:


"20a)  Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.“.

5. V § 7 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   oznamuje zahájení sledovaného pastevního období písemně Fondu nejpozději do 8. června kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny přede dnem zahájení přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9).“.

6. V § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1 se slova „ , jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem,“ a slova „ ; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9)“ zrušují.

7. V § 13 odst. 5 písm. a) se slova „v dávce 60 až 70 kg na ha“ zrušují.

8. V § 13 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nejpozději však do 31. května kalendářního roku“.

9. V § 13 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí označení skutečné hranice biopásu viditelně v terénu.“.

10. V § 14a odst. 4 písm. a) se slova „aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „neaplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení“.

11. V § 14a odst. 4 písm. h) se slova „každého půdního bloku“ nahrazují slovy „osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku“.

12. V § 14a odst. 5 písm. a) se slova „aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „neaplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení“.

13. V § 14a odst. 5 písm. e) body 1 a 2 znějí:

„1.  6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,
 2.  6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,“.

14. V § 14a odst. 6 se věta třetí nahrazuje větou „Žadatel do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí tuto skutečnost Fondu na jím vydaném formuláři.“ a za větu třetí se vkládá věta „Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, přičemž současně s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení.“.

15. V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „nebo e)“ nahrazují slovy „ , e) nebo i)“.

16. V § 16 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   porušení podmínky uvedené v bodě 5 zásad, pokud toto porušení neznemožňuje kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c).“.

17. V § 16 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e).“.

18. V § 18 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , pokud toto porušení znemožňuje kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c)“.

19. V § 20 písm. a) se za slovo „zásad,“ vkládají slova „pokud toto porušení opakovaně znemožnilo kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c),“.

20. V § 22 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 25a zrušuje.

21. V příloze č. 1 bodě 2 se za slova „tímto nařízením“ vkládají slova „ , nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,“.

22. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení neukončená ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) a i), § 7 odst. 8 písm. c) bodu 1, § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1, § 16 odst. 2 písm. e), § 18 písm. a), § 20 písm. a) a přílohy č. 1 bodu 2 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, která se použijí i na tato řízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. března 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Účetní případy pro praxi 2017

Účetní případy pro praxi 2017

Ing. Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů pro rok 2017. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.