Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


95

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. března 2008

o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen „zákon“) a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) některé podmínky poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování (dále jen „platba za rajčata“) Státním zemědělským intervenčním fondem2) (dále jen „Fond“).

§ 2
Žadatel o platbu za rajčata

(1) O platbu za rajčata pro příslušný kalendářní rok může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a)   obhospodařuje zemědělskou půdu na ni evidovanou v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona),
b)   uzavřela pro hospodářský rok 2006/2007 smlouvu na dodávku rajčat s organizací producentů ovoce a zeleniny3), která má sídlo v České republice, a
c)   doručí Fondu žádost o poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy4) pro kalendářní rok, na který žádá o platbu za rajčata,

(dále jen „žadatel“).

(2) Žádost o platbu za rajčata může podat též osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby za rajčata, nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku prodeje podniku5), nebo nájmu podniku6).

(3) Žádost o platbu za rajčata může rovněž podat osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele7), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem8), který by splnil podmínky poskytnutí platby za rajčata podle tohoto nařízení.

(4) Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 doloží žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby za rajčata, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby za rajčata. V uvedených případech však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.

§ 3
Žádost o platbu za rajčata

(1) Žadatel doručí Fondu žádost o platbu za rajčata pro příslušný kalendářní rok (dále jen „žádost“) do 15. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

(2) Žadatel k žádosti připojí smlouvu na dodávku rajčat podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo její úředně ověřenou kopii, pokud ji nedoručil s žádostí v některém z předchozích kalendářních roků.

§ 4
Poskytnutí platby za rajčata

(1) Fond poskytne žadateli platbu za rajčata pro příslušný kalendářní rok na množství rajčat sjednané s organizací producentů ovoce a zeleniny3) podle smlouvy na dodávku rajčat pro hospodářský rok 2006/2007.

(2) Při stanovení výše sazby platby za rajčata pro příslušný kalendářní rok na 1 tunu rajčat se vychází z celkové částky určené na platby za rajčata stanovené pro příslušný kalendářní rok v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství9) a z množství rajčat sjednaného ve smlouvách pro hospodářský rok 2006/2007 s organizací producentů ovoce a zeleniny3) žadateli, kteří smlouvy na dodávku rajčat pro hospodářský rok 2006/2007, nebo jejich úředně ověřené kopie, doručili Fondu.

(3) Fond zveřejní sazbu platby za 1 tunu rajčat pro příslušný kalendářní rok podle odstavce 2 do 30. listopadu příslušného kalendářního roku nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Nebyla-li žadateli přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy pro kalendářní rok, na který žádá o platbu za rajčata, Fond žadateli platbu za rajčata podle tohoto nařízení nepřizná.

(5) Byla-li žadateli snížena jednotná platba na plochu zemědělské půdy pro příslušný kalendářní rok z důvodu porušení některé z podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, Fond žadateli platbu za rajčata sníží ve stejném procentním rozsahu jako jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy.

§ 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.


1)   Čl. 143 bb nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č.  1673/2000, (ES) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
2)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 2200/1996 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, v platném znění.
4)   Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.
5)   § 476 až 486 obchodního zákoníku.
6)   § 488b až 488h obchodního zákoníku.
7)   Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
9)   Příloha VIIIa nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

E-shop

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Mgr. Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie podrobně popisuje institut stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení a mapuje jeho pozici v systému mimořádných opravných prostředků. Po více jak 15 letech představuje kniha první komplexní pojednání o tomto mimořádném opravném prostředku zakotveném v českém právním ...

Cena: 795 KčKOUPIT

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 165 KčKOUPIT

Shrnutí předpisů o advokacii

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán - Wolters Kluwer, a. s.

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.