Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 55/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 16, ze dne 25. 2. 2008

55

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené“.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   přenosnou schránkou jakýkoliv druh aktovky, kufříku, kufru, přenosné bezpečnostní schránky nebo kurýrního vaku, který je při přepravě nebo přenášení utajovaného dokumentu zajištěn proti neoprávněné manipulaci s jejím obsahem, například uzamčením mechanickým nebo kódovým zámkem nebo pečetěním, plombováním a opatřen na vhodném místě názvem a adresou orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a nápisem: „V případě nálezu neotevírejte a předejte neprodleně útvaru Policie ČR nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu!“,
e)   originálem utajovaného dokumentu výtisk utajovaného dokumentu doručeného nebo výtisk utajovaného dokumentu vzniklého, uvedený v rozdělovníku.“.

3. Pod označení § 7 se vkládá nadpis, který zní: „Evidence utajovaného dokumentu“.

4. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

5. V § 7 odst. 1 se slova „ , a to nejméně v rozsahu sloupců č. 1 až 12 a 14 až 16 jednacího protokolu“ zrušují.

6. V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova „Jako jiné evidenční označení lze použít například evidenční označení původce nebo odesílatele,“.

7. Pod označení § 8 se vkládá nadpis, který zní: „Vyhotovení utajovaného dokumentu a jeho náležitosti“.

8. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

„(3) Čistopis utajovaného dokumentu se vyhotovuje v počtu výtisků uvedeném v rozdělovníku. Ten, kdo vyhotovuje čistopis, neprodleně po jeho schválení, zničí vadné výtisky, výtisky, které nejsou uvedeny v rozdělovníku, a návrhy neschváleného čistopisu tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou obsahovaly. Stejně tak se zničí podkladový materiál po jeho využití, pokud není evidován. Podkladovým materiálem stupně utajení Vyhrazené k čistopisu utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené je materiál v listinné i nelistinné podobě obsahující utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené, který není originálem ani čistopisem, je určen pro jeho vyhotovení; například se jedná o materiál, který vzniká při jednání a je podkladem pro výsledný utajovaný dokument nebo oficiální závěr z jednání, nebo kopie utajovaného dokumentu. Pokud se stane podkladový materiál součástí utajovaného dokumentu, musí být evidován. Při vyhotovení kryptografické písemnosti2a) se podkladový materiál nesmí vytvářet.


2a)  § 37 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb.“.

9. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 6 zní:

㤠9
Příprava zásilky k přepravě a přeprava zásilky

(1) Při přepravě zásilky držitelem poštovní licence3) se utajovaný dokument přepravuje ve dvou obálkách. Na vnitřní obálku se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení. Na vnější obálku se uvede odesílatel a adresát, neuvádí se stupeň utajení ani jeho zkratka v čísle jednacím utajovaného dokumentu, pokud je použito. Když utajovaný dokument nelze vložit do obálky, vloží se do pevných obalů, které se opatří stejnými náležitostmi.

(2) V případě přepravy zásilky držitelem poštovní licence3) lze použít formu poštovní služby, při které

a)   je místo dodání zásilky v České republice,
b)   držitel poštovní licence písemně potvrzuje odesílateli převzetí zásilky,
c)   adresát písemně potvrzuje držiteli poštovní licence převzetí zásilky,
d)   držitel poštovní licence odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu zásilky.

(3) Při přepravě zásilky kurýrní službou se utajovaný dokument přepravuje v přenosné schránce, v obálce nebo pevném obalu. Na obálku nebo pevný obal se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení.

(4) Při přepravě zásilky kurýrní službou kurýr učiní taková opatření, aby se zabránilo přístupu neoprávněné osoby6) k utajované informaci.


3)  Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č.  225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.
6)  § 2 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb.“.

10. Pod označení § 10 se vkládá nadpis, který zní: „Ukládání a zapůjčování vyřízeného utajovaného dokumentu“.

11. V § 13 odst. 3 se slova „§ 7 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 1“.

12. V § 19 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

E-shop

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2016

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2016

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.