Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


49

VYHLÁŠKA

ze dne 4. února 2008

o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví lhůty prohlídek podzemních objektů1) a způsob ověřování jejich bezpečného stavu2).

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hornickou činnost ani na činnost prováděnou hornickým způsobem3).

§ 2
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a)   prohlídku činnost, kterou se ověřuje bezpečný stav podzemního objektu, zejména stav jeho ostění a dodržení požadovaného volného profilu, a kterou se zjišťují a dokumentují poškozená, popřípadě deformovaná místa a místa nežádoucích průniků vody nebo jiných kapalin nebo plynů do podzemního objektu; zvláštním druhem prohlídky je prohlídka narušeného podzemního objektu,
b)   ostění soubor výztužních prvků sloužících k zajištění světlého průřezu podzemního objektu před jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajištění proti uvolňování a opadávání horniny nebo obdobným vlivům.

§ 3
Rozdělení podzemních objektů

(1) Podzemní objekty se z hlediska možného vstupu do nich rozdělují takto:

a)   podzemní objekty nebo jejich části volně přístupné,
b)   podzemní objekty nebo jejich části přístupné jen s doprovodem,
c)   podzemní objekty za provozu přístupné jen pracovníkům provozovatele podzemního objektu,
d)   podzemní objekty za provozu nepřístupné.

(2) Podle způsobu zajištění ostěním se podzemní objekty rozdělují takto:

a)   podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním z betonu, cihel a jiných trvanlivých materiálů obdobných vlastností,
b)   podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním jiným než uvedeným v písmenu a),
c)   podzemní objekty zajištěné zcela nebo zčásti dočasným ostěním a podzemní objekty celé nebo zčásti bez ostění.

§ 4
Ověřování bezpečného stavu podzemních objektů

(1) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlídkami.

(2) Prohlídka se provede na žádost ustanovené osoby4). K žádosti se přiloží kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o povolení užívat podzemní objekt.

(3) O výsledku prohlídky vypracuje zprávu ten, kdo prohlídku provedl, a to nejpozději do 7 dnů od ukončení prohlídky. Součástí zprávy jsou identifikační údaje potřebné pro vedení evidence podzemních objektů5) zpracované podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Pro účely evidence se při první prohlídce provede zhodnocení míry rizika podzemního objektu podle přílohy č. 2 této vyhlášky s návrhem, zda má být pro daný objekt zajištěna báňská záchranná služba6); zhodnocení se provede též v případě, že došlo k podstatné změně stavu podzemního objektu nebo ke změně zatřídění podle § 3 odst. 1. Zpráva o prohlídce se v jednom vyhotovení založí do dokumentace podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu7) se podzemní objekt nachází, a orgánu příslušnému k povolení stavby podzemního objektu podle jiného právního předpisu8).

§ 5
Prohlídky podzemních objektů

(1) Při prohlídce bezpečného stavu podzemního objektu se posuzuje

a)   funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost ostění z hlediska stability a účelu podzemního objektu, včetně lokalizace míst s narušeným ostěním,
b)   tvar příčného, případně i podélného profilu podzemního objektu a jeho případné změny,
c)   vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných technologických zařízení na stav ostění,
d)   nežádoucí průsak vody do podzemního objektu a jeho vliv na ostění, způsob odvádění vody vniklé do podzemního objektu,
e)   stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na ostění,
f)   stav a těsnost případných uzavíracích hrází,
g)   schůdnost a průchodnost používaných cest.

U podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 2 písm. c) se posuzuje také soudržnost horniny a riziko samovolného opadávání horniny.

(2) Při prohlídce se ověřují, doplňují, popřípadě upravují identifikační údaje o podzemním objektu a hodnocení míry rizika podzemního objektu.

(3) Nejpozději při každé třetí prohlídce se zkontroluje a vyhodnotí korozivní úbytek přístupných ocelových konstrukcí ostění, pokud jsou součástí podzemního objektu a jsou vystaveny účinkům vlhkosti nebo agresivních látek.

§ 6
Prohlídky narušených podzemních objektů

(1) Při prohlídce narušeného podzemního objektu se posuzuje stav narušeného nebo deformovaného ostění podzemního objektu, stavebních konstrukcí a prvků včetně případných uzavíracích hrází ve vztahu k projektové dokumentaci, popřípadě k dokumentaci pořízené při předcházející prohlídce narušeného podzemního objektu. Při tom se vychází z dokumentace skutečného provedení podzemního objektu, která je součástí kolaudačního rozhodnutí, nebo ze zjednodušené dokumentace9), popřípadě dokumentace, která byla zhotovena po předchozí opravě podle odstavce 6; není-li dokumentace, vychází se z účelu, pro který má podzemní objekt sloužit.

(2) Prohlídku narušeného podzemního objektu provádí osoba s odbornou způsobilostí závodního dolu nebo závodního nebo báňského projektanta10) nebo autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby nebo statika a dynamika staveb nebo geotechnika11) (dále jen „odborník“).

(3) O výsledku prohlídky narušeného podzemního objektu vypracuje zprávu ten, kdo ji provedl, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení prohlídky. Přílohou zprávy jsou i dílčí zprávy všech specialistů podílejících se na této prohlídce, výsledky provedených měření včetně jejich vyhodnocení a obrazová a měřická dokumentace zhotovená v rámci prohlídky. Zpráva o prohlídce narušeného podzemního objektu se v jednom vyhotovení založí do dokumentace provozovaného podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle obvodnímu báňskému úřadu7) a orgánu příslušnému k povolení stavby podzemního objektu podle jiného právního předpisu8).

(4) Ve zprávě o prohlídce narušeného podzemního objektu odborník uvedený v odstavci 2 navrhne požadavky na opravu narušeného stavu podzemního objektu.

(5) Při práci k opětovnému zajištění stability podzemního objektu12) se postupuje podle jiných právních předpisů13).

(6) Po provedení opravy narušeného, popřípadě deformovaného ostění se zdokumentuje stav ostění v předmětném úseku a odborník uvedený v odstavci 2 posoudí, zda oprava splnila svůj účel a je-li možné podzemní objekt dále bezpečně provozovat.

§ 7
Lhůty prohlídek podzemních objektů

(1) Nestanovuje-li kolaudační rozhodnutí podzemního objektu jinak, nesmí být lhůty od poslední provedené prohlídky delší, než stanovuje příloha č. 3 této vyhlášky.

(2) Prohlídky podzemních objektů se provádějí podle harmonogramu vypracovaného ustanovenou osobou.

(3) Prohlídka narušeného podzemního objektu se provede bezodkladně po zjištění, že bezpečný stav podzemního objektu je narušen.

§ 8
Dokumentace a záznamy

Dokumentace a záznamy o výsledcích prohlídek se uchovávají14) nejméně 5 let po ukončení provozu nebo likvidace podzemního objektu.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Ustanovená osoba požádá o provedení první prohlídky podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) až c) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. U podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. d) požádá ustanovená osoba o provedení první prohlídky ve lhůtě dvou měsíců před termínem nejbližší prohlídky uvedeným v projektové, popřípadě provozní dokumentaci podzemního objektu, nejpozději však do 31. prosince 2016.

(2) Identifikační údaje uvedené v přílohách č. 1 a 2 o podzemních objektech uvedených v § 3 odst. 1 písm. d) zašle ustanovená osoba ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky obvodnímu báňskému úřadu7).

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
2)   § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
3)   § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 37 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
5)   § 41 odst. 1 písm. l) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č.  376/2007 Sb.
6)   § 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
7)   Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
8)   § 13 a 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
9)   § 125 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
10)   § 2 odst. 1 písm. a), c) a e) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
11)   § 5 odst. 3 písm. b), g) a i) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
12)   § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)   Například vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.
14)   Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejména o pojmy z oblasti finančního účetnictví, manažerského ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

Sagit, a. s.

Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol:
- služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů,
- plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci a některých ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.