Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


38

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008

o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen „nařízení Rady“)

a)   práva a povinnosti osob při vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a které je vymezeno nařízením Rady (dále jen „zboží“), a při poskytování technické pomoci vymezené v nařízení Rady (dále jen „technická pomoc“),
b)   výkon státní správy související s povolováním a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytováním technické pomoci.

§ 2
Působnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)

a)   rozhoduje o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci,
b)   spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství a členských států Evropské unie.

§ 3
Žádost o povolení

Žádost o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží a žádost o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci se podává na formuláři, který je uveden v příloze k tomuto zákonu; ministerstvo formulář zpřístupní také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 4
Rozhodnutí o žádosti

(1) Na základě žádosti podle § 3 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady.

(2) V případě vývozu zboží uvedeného v příloze III nařízení Rady ministerstvo rozhodne také v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí.

§ 5

(1) Ministerstvo povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země zruší, jestliže

a)   bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,
b)   nebyly dodrženy podmínky uvedené v povolení, nebo
c)   stát konečného určení zboží nebo technické pomoci přestal poskytovat dostatečnou záruku, že zboží nebude použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávaných donucovacím orgánem, nebo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou.

(2) Ministerstvo může povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země změnit nebo zrušit, jestliže dojde ke změně okolností, za kterých bylo uděleno.

(3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci pozastaví na dobu nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány podmínky pro jeho změnu nebo zrušení.

(4) Povolení zanikne

a)   uskutečněním vývozu nebo dovozu celkového množství zboží uvedeného v povolení,
b)   poskytnutím technické pomoci v rozsahu uvedeném v povolení,
c)   uplynutím doby jeho platnosti.

(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 nemá odkladný účinek.

§ 6
Povinnosti vývozce a dovozce

(1) Vývozce nebo dovozce zboží uvede do celního prohlášení číslo jednací povolení.

(2) Držitel povolení k vývozu nebo dovozu zboží je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu uskutečnění vývozu nebo dovozu zboží, potvrzené celním úřadem na povolení, nebo skutečnost, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.

(3) Pokud tak ministerstvo v povolení stanoví, je vývozce zboží povinen do třiceti dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl vývoz uskutečněn, předložit doklad o ověření dodávky vystavený příslušným orgánem státu konečného určení potvrzující přijetí zboží v tomto státu.

§ 7
Povinnosti držitele povolení k poskytnutí technické pomoci

Držitel povolení k poskytnutí technické pomoci je povinen bezodkladně informovat ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.

§ 8
Celní úřad

Uskutečnění vývozu nebo dovozu zboží potvrdí celní úřad na povolení.

§ 9
Dohled

(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených v nařízení Rady a v tomto zákoně provádí celní úřad.

(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání povolení.

(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu a dovozu zboží a evidenci správních deliktů s tím souvisejících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích v této evidenci informuje ministerstvo. Celní úřady vedou tyto evidence podle své územní působnosti.

Správní delikty

§ 10
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,
b)   v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo
c)   v žádosti o povolení podle § 3 uvede nesprávné údaje, nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,
b)   v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo
c)   v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo
b)   v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,
b)   v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.

(5) Za správní delikt se uloží propadnutí věci nebo pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a),
b)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),
c)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
d)   800 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),
e)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

§ 11
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,
b)   v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo
c)   v žádosti o povolení uvede nesprávné údaje nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

(2) Fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,
b)   v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo
c)   v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

(3) Fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo
b)   v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(4) Fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,
b)   v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.

(5) Za přestupek lze uložit propadnutí věci nebo pokutu do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a),
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),
c)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
d)   800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),
e)   500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

§ 12
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a okolnostem, za kterých byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o jeho spáchání dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty v prvním stupni projednává celní úřad. Celní úřad příslušný k projednání správního deliktu může věc postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož správním obvodu je sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby nebo místo podnikání anebo bydliště fyzické osoby, která je podezřelá, že správní delikt spáchala.

(5) Na odpovědnost za jednání, ke kterému došlo při podnikání fyzické osoby2) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Při vybírání pokut se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků3). Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Propadnutí věci lze uložit, jestliže zboží anebo věc použitá k technické pomoci byla

a)   ke spáchání správního deliktu použita nebo určena,
b)   správním deliktem získána, nebo
c)   nabyta za věc správním deliktem získanou.

(8) Vlastníkem věcí propadnutých podle odstavce 7 se stává stát.

Společná ustanovení
§ 13

K zabezpečení provádění tohoto zákona může ministerstvo požadovat od státních orgánů stanovisko k jednotlivým žádostem a informace o žadatelích o povolení, včetně informací o jejich podnikání, jestliže se vztahují k vývozu nebo dovozu zboží, nebo k poskytování technické pomoci. Tyto státní orgány jsou povinny vydat stanovisko, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy4) ve lhůtě 20 dnů od obdržení žádosti nebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené.

§ 14

Povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na právní nástupce.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005, zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se za položku 105 vkládá nová položka 105a, která včetně poznámky pod čarou č. 64a zní:

"Položka 105a
Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technicképomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a)Kč 500.


64a)  Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.
2)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
3)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.