Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 19/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 9, ze dne 5. 2. 2008

19

VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 33 a § 53 písm. a), c), d), f) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)   útočníkem fyzická osoba, která vyvíjí činnost s cílem překonat technické prostředky a další překážky sloužící k zabezpečení ochrany utajovaných informací.“.

2. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) K zajištění ochrany zabezpečených oblastí kategorie Vyhrazené se používají certifikované nebo necertifikované technické prostředky.“.)

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

3. V § 3 odst. 8 se za slova „zabezpečených oblastí“ vkládají slova „kategorie Důvěrné a vyšší“.

4. V § 3 odstavec 9 zní:

„(9) Utajovaná informace se ukládá v zabezpečené oblasti, popřípadě v úschovném objektu, je-li jeho bodová hodnota uplatněna v projektu fyzické bezpečnosti pro příslušnou zabezpečenou oblast.“.

5. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Zabezpečení technického zařízení

(1) Technické zařízení obsahující utajovanou informaci stupně utajení Důvěrné a vyšší se ukládá v zabezpečené oblasti. Hranici této zabezpečené oblasti a její zařazení do příslušné kategorie a třídy stanoví provozovatel objektu. Hranici objektu stanoví provozovatel objektu.

(2) Zabezpečení zabezpečené oblasti a hranice objektu podle odstavce 1 je zajišťováno kombinací opatření fyzické bezpečnosti podle odstavců 3 až 10 anebo podle § 3 odst. 2.

(3) Rozsah a způsob použití technických prostředků a dalších překážek k zabezpečení ochrany utajovaných informací v technických zařízeních stanovuje provozovatel objektu tak, aby zajistil informování ostrahy o narušení bezpečnosti ze strany útočníka a zpomalil jej na cestě k utajované informaci v technickém zařízení.

(4) K zajištění ochrany zabezpečené oblasti a objektu podle odstavce 1 se mohou použít certifikované i necertifikované technické prostředky. Nejblíže k technickému zařízení se zpravidla umísťuje nejodolnější technický prostředek.

(5) Pro ostrahu technického zařízení obsahujícího utajovanou informaci stupně utajení Důvěrné je stanovena ostraha typu 4 nebo vyšší podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Pro ostrahu technického zařízení obsahujícího utajovanou informaci stupně utajení Tajné je stanovena ostraha typu 4 s pravidelnými obchůzkami v intervalu ne větším než 4 hodiny nebo ostraha vyšší podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Pro ostrahu technického zařízení obsahujícího utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné je stanovena ostraha typu 5 podle přílohy č. 1 této vyhlášky.

(6) Provozovatel objektu stanovuje časové limity pro ostrahu, které musí dodržet při zásahu proti útočníkovi na základě počtu a druhu jednotlivých technických prostředků a dalších překážek, které musí útočník překonat při cestě k utajované informaci v technickém zařízení.

(7) Zásah ostrahy proti útočníkovi je prováděn minimálně dvěma fyzickými osobami v jakémkoli místě objektu nebo zabezpečené oblasti, kde došlo k narušení ochrany utajované informace v technickém zařízení nebo k vyhlášení poplachového nebo nouzového signálu, aniž by byla oslabena ochrana utajovaných informací na jiném místě.

(8) Ostraha provádí zásah proti útočníkovi v časovém limitu, který stanovil provozovatel objektu podle odstavce 9, aby znemožnil získat útočníkovi utajovanou informaci, která se nachází v technickém zařízení. Stanovené časové limity musí být pravidelně prověřovány a upravovány na základě nových skutečností.

(9) Časové limity provozovatel objektu uvádí v projektu fyzické bezpečnosti. Tabulka bodového ohodnocení opatření fyzické bezpečnosti v zabezpečené oblasti stanovená v části 14.3.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce se v tomto případě nezpracovává.

(10) Projekt fyzické bezpečnosti zabezpečené oblasti, ve které se ukládají technická zařízení, schvaluje odpovědná osoba nebo bezpečnostní ředitel.

(11) V případech, kdy je technické zařízení zabezpečováno podle § 3 odst. 2, jsou bodové hodnoty technického zařízení stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.“.

6. V § 8 odst. 2 se slova „zabezpečené oblasti, jednací oblasti a úschovnému objektu“ nahrazují slovy „jednací oblasti, a dále k zabezpečené oblasti a úschovnému objektu, kde se ukládá utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené, která vyžaduje zvláštní režim nakládání, a utajovaná informace stupně utajení Důvěrné nebo vyššího,“.

7. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Režim manipulace s klíči a identifikačními daty k zabezpečené oblasti a k úschovnému objektu, kde se ukládá utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené, stanoví provozovatel objektu.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

8. V příloze č. 1 se za bod 1.1.9. vkládá nový bod 1.1.10., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. V příloze č. 1 se za bod 2.1.4. vkládá nový bod 2.1.5., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze č. 1 se za bod 2.2.4. vkládá nový bod 2.2.5., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze č. 1 se za bod 3.4. vkládá nový bod 3.5., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze č. 1 v poznámce k bodu 5.1. se na konec třetího odstavce doplňuje věta „Pokud se v zabezpečené oblasti ukládá technické zařízení obsahující utajovanou informaci podle § 5 vyhlášky, provádí se zásah ostrahy v časovém limitu, který stanovil provozovatel objektu (§ 5 odst. 9), bez ohledu na umístění stanoviště stálé ostrahy.“.

13. V příloze č. 1 bod 11. včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 1 bodě 12.1. čtvrtá tabulka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 1 bodě 12.1. se za čtvrtou tabulku doplňuje tabulka, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze č. 1 se v poznámce k bodu 12.1. za text „Stanovený objekt, zabezpečenou oblast může využívat k činnosti související s ochranou utajovaných informací pouze jeden orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba.“ vkládá na samostatný řádek nový text „U zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené - pouze jedna ze stanovených podmínek (S1), (S2) nebo (S3) se nemusí realizovat. V případě, že je hranice zabezpečené oblasti a objektu shodná, realizuje se opatření stanovené pro zabezpečenou oblast; v tomto případě již není přípustné, aby nebyla realizována opatření na úschovném objektu.“.

17. V příloze č. 1 se v poznámce k bodu 12.1. věta „Pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) může být rovna 0.“ nahrazuje větou „U zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené sloužící k ukládání utajované informace, která vyžaduje zvláštní režim nakládání, a u zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné a vyšší - pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) může být rovna 0.“.

18. V příloze č. 1 nadpis bodu 13.2.3. zní: „13.2.3. Skartace nosičů dat“.

19. V příloze č. 1 v bodě 13.2.3. se slova „Požadavky na ničení disket a kompaktních disků:

-požadavky na zařízení určených výhradně k fyzickému ničení disket a kompaktních disků, pro všechny stupně utajení:“ nahrazují slovy .

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 1 v bodě 13.2.3. se slova „- požadavky na ničení magnetických pásek, paměťových čipů a pevných disků:“ nahrazují slovy

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze č. 1 se v nadpisu části 14. za slovo „BEZPEČNOSTI“ vkldádají slova „V PŘÍPADECH, KDY SE V OBJEKTU NACHÁZÍ ZABEZPEČENÉ OBLASTI KATEGORIE DŮVĚRNÉ A VYŠŠÍ“.

22. V příloze č. 1 části 14. se poznámka k bodu 14. zrušuje.

23. V příloze č. 1 se za část 14. doplňuje část 15., která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2008.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

E-shop

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České ...

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.