Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


351

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb. a vyhlášky č. 399/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a)   uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
b)   účetní metody a jejich použití,
c)   směrnou účtovou osnovu,

pro účetní jednotky uvedené v § 2.


1)   Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (91/674/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/ /EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/ /660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 1 se za slovo "a" vkládají slova "může zahrnovat přehled o peněžních tocích a".

3. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období, s přihlédnutím ke specifikům v provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu1a).".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 3 odstavec 6 zní:

"(6) Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, účetní případy související s takovými vztahy se společníky, kdy vystupují v roli vlastníků, výplatu dividend nebo dalších podílů na zisku.".

5. V § 4 odst. 1 se zrušují slova "a označování".

6. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.".

7. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Výpočtové položky se označují znaménky "+" a "-".".

8. V § 5 odst. 1 se za slova "C. Finanční umístění (investice)" vkládají slova "a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník",".

9. V § 5 odst. 2 se za slovo "závazků" vkládají slova "s výjimkou technických rezerv v položkách "C." a "D." pasiv".

10. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Vztahuje-li se určité aktivum nebo pasivum k více než jedné položce v uspořádání a členění, jejich vztahy k jiným položkám se uvádějí v příloze v účetní závěrce, pokud je taková informace nezbytná pro sestavení jasné a přehledné účetní závěrky. Vlastní akcie a akcie podniků ve skupině mohou být vykázány jen v položkách předepsaných pro tento účel.".

11. V § 8 odst. 1 se za slovo "nesestavuje" vkládají slova "přehled o peněžních tocích a".

12. V § 8 se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(13) Pro uplatněné regresy, na které má Kancelář nárok z titulu vyplaceného pojistného plnění15a), platí § 19 odst. 5 písm. b) s tím, že tyto regresy se uvádějí v okamžiku a do výše inkasa peněžních prostředků na účet Kanceláře. Současně se ve stejné výši uvádí tvorba Garančního fondu.


15a)   § 24 odst. 2 písm. b) nebo § 24 odst. 8 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších přepisů.".

13. V § 9 odst. 2 se věta čtvrtá zrušuje.

14.  V § 9 odst. 2 se slova "se uvádí jen při převodu účetní jednotky nebo její části. Převodem části účetní jednotky se rozumí zejména převod" nahrazují slovy "může vyplývat také z převodu".

15. V § 11 odst. 3 se slova "zajišťovacích makléřů.30a)" nahrazují slovy "pojišťovacích zprostředkovatelů30), pokud se jejich činnost týká zajištění.".Poznámka pod čarou č. 30 zní:


"30)   Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.".

16. V § 14 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 35a zrušuje.

17. V § 16 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

18. V § 16 odst. 6 se slova "C.8. Jiné technické rezervy" nahrazují slovy "C.6. Ostatní technické rezervy" a za slovem "anebo" se slovo "C.6." nahrazuje slovem "C.7.".

19. V § 16 odst. 7 se slovo "C.6." nahrazuje slovem "C.7.".

20. V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 37b zní:

"(8) Položka "C.9. Rezerva na závazky Kanceláře" obsahuje technickou rezervu podle zvláštního právního předpisu37b). Ustanovení odstavců 2 a 3 platí přiměřeně.


"37b)   § 15a zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 377/2005 Sb.".Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

21. V § 17 odst. 1 se slova "E. Ostatní rezervy" nahrazují slovy "E. Rezervy".

22. V § 18 odst. 2 se slova "zajišťovacím makléřům" nahrazují slovy "samostatným likvidátorům pojistných událostí30)".

23. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova "C.7. Jiné technické rezervy" nahrazují slovy "C.6. Ostatní technické rezervy".

24. V § 22 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámek pod čarou č. 42a a 42b znějí:

"h) charakteru a obchodním účelu transakcí účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a finančním dopadu transakcí na účetní jednotku, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace42a) účetní jednotky,
i)   transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu42b). Informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci účetní jednotky; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 19 odst. 9 zákona,

42a)   § 21 odst. 3 zákona o účetnictví.
42b)   § 27 odst. 5 zákona o účetnictví.".Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena j) až p).

25. V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno r), které zní:

"r)  celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace nemusí být uváděny tam, kde účetní jednotka je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, vypracované podle části páté, jestliže jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce.".

26. V části druhé se hlava V včetně nadpisu zrušuje.

27. V § 29 odst. 9 se slova "rozhodnutí rejstříkového soudu o návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku" nahrazují slovy "prodeje majetku".

28. V § 34 odst. 1 se slova "E. Ostatní rezervy" nahrazují slovy "E. Rezervy".

29. V § 43 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena m) až o), která znějí:

"m) charakter a obchodní účel transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace42a) konsolidačního celku,
n)   transakce, s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo konsolidované účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu42b). Informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 23a odst. 1 zákona,
o)   informace podle § 22 odst. 2 písm. r)".

30. V příloze č. 1 v položce pasiv "A.I." se písmeno b) zrušuje.

31. V příloze č. 1 se položka pasiv "8. Jiné technické rezervy" označuje jako "6. Ostatní technické rezervy".Dosavadní položky pasiv "6." a "7." se označují jako "7." a "8.".

32. V příloze č. 1 se vkládá nová položka pasiv, která zní:

"9. Rezerva na závazky Kanceláře

a)   hrubá výše . . . . x
b)   podíl zajišťovatelů (-). . . . . . . .".

33. V příloze č. 1 se označení položky pasiv "E. Ostatní rezervy" nahrazuje slovy "E. Rezervy".

34. Příloha č. 3 se zrušuje.Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení čl. I bodu 25 a čl. I bodu 29 v rozsahu § 43 písm. o) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Anag, spol. s r. o.

Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 4. vydání

Trestní právo procesní, 4. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Nové, již čtvrté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na bouřlivý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému ...

Cena: 1 000 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.