Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


351

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb. a vyhlášky č. 399/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a)   uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
b)   účetní metody a jejich použití,
c)   směrnou účtovou osnovu,

pro účetní jednotky uvedené v § 2.


1)   Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (91/674/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/ /EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/ /660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 1 se za slovo "a" vkládají slova "může zahrnovat přehled o peněžních tocích a".

3. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období, s přihlédnutím ke specifikům v provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu1a).".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 3 odstavec 6 zní:

"(6) Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, účetní případy související s takovými vztahy se společníky, kdy vystupují v roli vlastníků, výplatu dividend nebo dalších podílů na zisku.".

5. V § 4 odst. 1 se zrušují slova "a označování".

6. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.".

7. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Výpočtové položky se označují znaménky "+" a "-".".

8. V § 5 odst. 1 se za slova "C. Finanční umístění (investice)" vkládají slova "a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník",".

9. V § 5 odst. 2 se za slovo "závazků" vkládají slova "s výjimkou technických rezerv v položkách "C." a "D." pasiv".

10. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Vztahuje-li se určité aktivum nebo pasivum k více než jedné položce v uspořádání a členění, jejich vztahy k jiným položkám se uvádějí v příloze v účetní závěrce, pokud je taková informace nezbytná pro sestavení jasné a přehledné účetní závěrky. Vlastní akcie a akcie podniků ve skupině mohou být vykázány jen v položkách předepsaných pro tento účel.".

11. V § 8 odst. 1 se za slovo "nesestavuje" vkládají slova "přehled o peněžních tocích a".

12. V § 8 se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(13) Pro uplatněné regresy, na které má Kancelář nárok z titulu vyplaceného pojistného plnění15a), platí § 19 odst. 5 písm. b) s tím, že tyto regresy se uvádějí v okamžiku a do výše inkasa peněžních prostředků na účet Kanceláře. Současně se ve stejné výši uvádí tvorba Garančního fondu.


15a)   § 24 odst. 2 písm. b) nebo § 24 odst. 8 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších přepisů.".

13. V § 9 odst. 2 se věta čtvrtá zrušuje.

14.  V § 9 odst. 2 se slova "se uvádí jen při převodu účetní jednotky nebo její části. Převodem části účetní jednotky se rozumí zejména převod" nahrazují slovy "může vyplývat také z převodu".

15. V § 11 odst. 3 se slova "zajišťovacích makléřů.30a)" nahrazují slovy "pojišťovacích zprostředkovatelů30), pokud se jejich činnost týká zajištění.".Poznámka pod čarou č. 30 zní:


"30)   Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.".

16. V § 14 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 35a zrušuje.

17. V § 16 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

18. V § 16 odst. 6 se slova "C.8. Jiné technické rezervy" nahrazují slovy "C.6. Ostatní technické rezervy" a za slovem "anebo" se slovo "C.6." nahrazuje slovem "C.7.".

19. V § 16 odst. 7 se slovo "C.6." nahrazuje slovem "C.7.".

20. V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 37b zní:

"(8) Položka "C.9. Rezerva na závazky Kanceláře" obsahuje technickou rezervu podle zvláštního právního předpisu37b). Ustanovení odstavců 2 a 3 platí přiměřeně.


"37b)   § 15a zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 377/2005 Sb.".Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

21. V § 17 odst. 1 se slova "E. Ostatní rezervy" nahrazují slovy "E. Rezervy".

22. V § 18 odst. 2 se slova "zajišťovacím makléřům" nahrazují slovy "samostatným likvidátorům pojistných událostí30)".

23. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova "C.7. Jiné technické rezervy" nahrazují slovy "C.6. Ostatní technické rezervy".

24. V § 22 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámek pod čarou č. 42a a 42b znějí:

"h) charakteru a obchodním účelu transakcí účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a finančním dopadu transakcí na účetní jednotku, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace42a) účetní jednotky,
i)   transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu42b). Informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci účetní jednotky; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 19 odst. 9 zákona,

42a)   § 21 odst. 3 zákona o účetnictví.
42b)   § 27 odst. 5 zákona o účetnictví.".Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena j) až p).

25. V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno r), které zní:

"r)  celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace nemusí být uváděny tam, kde účetní jednotka je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, vypracované podle části páté, jestliže jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce.".

26. V části druhé se hlava V včetně nadpisu zrušuje.

27. V § 29 odst. 9 se slova "rozhodnutí rejstříkového soudu o návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku" nahrazují slovy "prodeje majetku".

28. V § 34 odst. 1 se slova "E. Ostatní rezervy" nahrazují slovy "E. Rezervy".

29. V § 43 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena m) až o), která znějí:

"m) charakter a obchodní účel transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace42a) konsolidačního celku,
n)   transakce, s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo konsolidované účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu42b). Informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 23a odst. 1 zákona,
o)   informace podle § 22 odst. 2 písm. r)".

30. V příloze č. 1 v položce pasiv "A.I." se písmeno b) zrušuje.

31. V příloze č. 1 se položka pasiv "8. Jiné technické rezervy" označuje jako "6. Ostatní technické rezervy".Dosavadní položky pasiv "6." a "7." se označují jako "7." a "8.".

32. V příloze č. 1 se vkládá nová položka pasiv, která zní:

"9. Rezerva na závazky Kanceláře

a)   hrubá výše . . . . x
b)   podíl zajišťovatelů (-). . . . . . . .".

33. V příloze č. 1 se označení položky pasiv "E. Ostatní rezervy" nahrazuje slovy "E. Rezervy".

34. Příloha č. 3 se zrušuje.Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení čl. I bodu 25 a čl. I bodu 29 v rozsahu § 43 písm. o) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o Policii České republiky, komentář, 2. vydání

Zákon o Policii České republiky, komentář, 2. vydání

Benedikt Vangeli - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře navazuje na původní, převážně prakticky zaměřený výklad policejního práva určený zejména odborníkům pohybujícím se v oblasti policejního a trestního, popř. obecně práva bezpečnostního. Text prvního vydání komentáře je podstatně přepracován a doplněn o výklad ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.