Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


350

VYHLÁŠKA

ze dne  17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb. a vyhlášky č. 398/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví pro účetní jednotky uvedené v § 2

a)   uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
b)   účetní metody a jejich použití,
c)   směrnou účtovou osnovu.

1)   Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/ /EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/ /EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/ /660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.".

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 až 6a zní:

"§ 2

(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou:

a)   bankou2),
b)   pobočkou zahraniční banky,
c)   spořitelním a úvěrním družstvem3), (dále jen "družstevní záložna"),
d)   obchodníkem s cennými papíry4),
e)   organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry,
f)   investiční společností5),
g)   investičním fondem5),
h)   smíšenou holdingovou osobou2),
i)   finanční holdingovou osobou2),
j)   penzijním fondem6), nebo
k)   institucí elektronických peněz6a).

2)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
6a)   Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Položka "3. Pohledávka za bankami a družstevními záložnami" obsahuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, včetně naběhlého příslušenství, zejména běžné účty u bank nebo družstevních záložen, termínové vklady u centrálních bank, u bank nebo družstevních záložen, poskytnuté úvěry centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám, včetně poskytnutých úvěrů centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám v rámci repo obchodů, ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované bankami, které jsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou, opravné položky k těmto pohledávkám.".

Odstavce 2 a 3 se zrušují.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V § 8 odst. 3, § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 3, § 44 odst. 1 a 2 se slova " , Českou konsolidační agenturou" zrušují.

5. V § 8 odst. 1, § 18 odst. 1 se slova " , Českou konsolidační agenturou a" nahrazují slovem "nebo".

6. V § 9 odst. 2 se slova "dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování" nahrazují slovy "neobchodovatelné dluhové cenné papíry, které nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou".".

7. V § 10 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Vlastní akcie a vlastní zatímní listy se vykazují v položce "8. Základní kapitál".".

8. V § 12 se v odstavec 1 slova "zřizovací výdaje," zrušují.

9. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

10. V § 15 poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   § 4a zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

11. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24
Základní kapitál

Položka "8. Základní kapitál" obsahuje upsaný základní kapitál, u družstevní záložny zapisovaný i nezapisovaný základní kapitál do obchodního rejstříku. V samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál. Tato položka dále obsahuje vlastní akcie a vlastní zatímní listy bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka akciovou společností, nebo vlastní obchodní podíly bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka jinou než akciovou společností, které snižují hodnotu kapitálu.".

12. V § 25 odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 11 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

13. V § 29 odst. 2 se za slovo "majetku" vkládají slova "a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem".

14. V § 47 odst. 2 se za slovo "majetku" vkládají slova "a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem oceňovaných reálnou hodnotou až v okamžiku jejich úbytku a dále v případech, kdy je prokázáno, že došlo k trvalému snížení jejich hodnoty".

15.  § 52 včetně nadpisu zní:

"§ 52
Mimořádné výnosy a Mimořádné náklady

Položky "20. Mimořádné výnosy" a "21. Mimořádné náklady" obsahují výnosy a náklady z účetních případů zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy a náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. Tyto položky neobsahují manka a škody, náhrady mank a škod, které se vykazují v položce "7. Ostatní provozní výnosy" nebo "8. Ostatní provozní náklady".".

16. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova "zřizovacích výdajích," nahrazují slovy "vlastních akciích a vlastních zatímních listech,".

17. V § 60 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p)   časovém rozlišení, je-li tato částka významná.".

18.  V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "dále se uvede rozsah, ve kterém daně z příjmů ovlivňují zisk nebo ztrátu z běžných a mimořádných činností,".

19. V § 60 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)  mimořádných nákladech a výnosech, je-li jejich výše významná, s uvedením jejich povahy a výše. Stejná informace se uvede i pro náklady a výnosy vztahující se k jinému účetnímu období.".

20. V § 60 odst. 3 písm. f) se dosavadní poznámka pod čarou č. 12 označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

21. V § 62 písm. a) se dosavadní poznámka pod čarou č. 13 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

22. V části třetí se slova "(K § 14 odst. 1 zákona)" zrušují.

23. V § 67 se slova "(K § 4 odst. 8, § 25 odst. 4 zákona)" zrušují.

24. V § 68 se pod nadpisem slova "(K § 27 odst. 6 zákona)" zrušují.

25. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy a investiční fondy oceňují účasti reálnou hodnotou podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Změny ocenění tohoto majetku se vykáží v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) této účasti, musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Výše této ztráty odpovídá rozdílu mezi oceněním při nabytí účasti a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích vykázaných ztrát ze znehodnocení.".

26.  V § 69 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)"zrušují.

27. V § 69 odst. 1 poznámka pod čarou č. 16 zní:


"16)   § 27 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

28. V § 70 a 72a se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)" zrušují.

29. V § 71 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)" zrušují.

30. V částích druhé a čtvrté, v § 74, 76, 78 a 80 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 zákona)" zrušují.

31. V § 75 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)"zrušují.

32. V § 76 odst. 1 se za slovo "pravděpodobné" vkládají slova "nebo jisté".

33. V § 77 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)" zrušují.

34. V § 79 se pod nadpisem slova "(K § 8 odst. 2 zákona)" zrušují.

35. V části páté se pod nadpisem slova "(K § 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 5 zákona)" zrušují.

36. V § 86 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi18b) nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:

1.  povinný audit18c) roční účetní závěrky,
2.  jiné ověřovací služby,
3.  daňové poradenství,
4.  jiné neauditorské služby,".Poznámky pod čarou č. 18b a 18c znějí:

18b)   Čl. 2 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.
18c)   Čl. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.

37. V § 86 odst. 1 písmeno j) zní:

"j)   charakteru a obchodním účelu transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky těchto transakcí významné a pokud je uvedení těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace konsolidačního celku,".

38. V § 86 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 18d a 18e zní:

"m)   transakcích, s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo jiné konsolidované účetní jednotky uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace18d) konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu18e). Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku. Pro účely této vyhlášky má výraz "spřízněná strana" stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 23a odst. 1 zákona.

18d)   § 21 odst. 3 zákona o účetnictví.
18e)   § 27 odst. 5 zákona o účetnictví.".

39. V příloze č. 1 se v části Pasiva v položce č. 8 písmeno b) zrušuje.

40. V příloze č. 1 části Pasiva v podpoložce 10a poznámka pod čarou č. 20 zní:


"20)   § 67 odst. 1 a 2, § 217 obchodního zákoníku.
§ 10 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení čl. I bodu 36 v rozsahu § 86 odst. 1 písm. a) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.