Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 312/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 100, ze dne 11. 12. 2007
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

312

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2007

o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s Českou národní bankou stanoví podle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce (dále jen "zkouška"), rozdílové zkoušky insolvenčního správce a zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

§ 2

Ustanovení této vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušky se užije i pro rozdílové zkoušky insolvenčního správce a zvláštní zkoušky insolvenčního správce, nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak.

§ 3
Obsah zkoušky

(1) Zkouška sestává z písemné a ústní části.

(2) Při písemné části zkoušky se zjišťují znalosti uchazeče z oblasti insolvenčního práva a jeho schopnosti jejich aplikace.

(3) Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce zjišťují znalosti z oblasti

a)   občanského, obchodního a pracovního práva,
b)   občanského práva procesního,
c)   úpadkového práva,
d)   správního práva včetně správního řízení,
e)   finančního práva včetně daňového řízení,
f)   řízení podniku a
g)   účetnictví.

(4) Při ústní části zvláštní zkoušky insolvenčního správce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka, který je podle insolvenčního zákona finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je podle insolvenčního zákona bez dalšího přípustná reorganizace, zjišťují podrobněji znalosti z oblasti

a)   principů a fungování finančního trhu,
b)   organizace podniku a zvláštních činností dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem,
c)   finančních nástrojů, obchodování a jiného nakládání s těmito nástroji,
d)   právní úpravy povinností insolvenčního správce při úpadku dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem.

§ 4
Žádost o vykonání zkoušky

(1) V žádosti o vykonání zkoušky uchazeč uvede

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo nebo, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
c)   adresu trvalého pobytu, a nemá-li ho, adresu bydliště,
d)   adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo od adresy bydliště, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,
e)   požadovaný druh zkoušky,
f)   souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zkoušky a pro účely vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce,
g)   datum a podpis.

(2) K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí

a)   doklad o dosaženém vzdělání,
b)   v případě žádosti o vykonání rozdílové zkoušky insolvenčního správce doklad o tom, že uchazeč je advokátem, daňovým poradcem, auditorem nebo notářem,
c)   v případě žádosti o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce doklad o složení zkoušky insolvenčního správce nebo o složení rozdílové zkoušky insolvenčního správce.

§ 5

(1) Pokud vezme uchazeč žádost o vykonání zkoušky zpět, poplatek za připuštění ke zkoušce se nevrací.

(2) Žádost o vykonání zkoušky nemůže vzít uchazeč zpět v průběhu písemné ani ústní části zkoušky.

§ 6

Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné a ústní části zkoušky a náhradního termínu konání ústní části zkoušky zašle Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") uchazeči nejpozději tři týdny přede dnem konání písemné části zkoušky spolu s výzvou k úhradě poplatku za připuštění ke zkoušce.

§ 7
Zkušební komise

(1) Zkušební komise jsou tříčlenné. Členy zkušební komise jmenuje ministr spravedlnosti z řad zaměstnanců ministerstva a dalších osob. Jednoho člena zkušební komise pro zvláštní zkoušku jmenuje ministr spravedlnosti po dohodě s guvernérem České národní banky. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu.

(2) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů.

(3) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

(4) Předsedu zkušební komise jmenuje ministr spravedlnosti.

(5) Předseda zkušební komise řídí průběh zkoušky a dbá na její odbornou úroveň.

§ 8
Společná ustanovení pro písemnou a ústní část zkoušky

(1) Zkouška se koná v českém jazyce.

(2) Před zahájením každé části zkoušky prokazuje uchazeč svoji totožnost.

(3) Pokud uchazeč v průběhu písemné nebo ústní části zkoušky od zkoušky odstoupí, hodnotí se stupněm neuspěl.

(4) Uchazeč je povinen při zkoušce pracovat samostatně. Uchazeč, který v průběhu zkoušky porušil svoji povinnost pracovat samostatně nebo jinak rušil průběh zkoušky, může být ze zkoušky vyloučen. Pokud byl uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl.

§ 9
Písemná část zkoušky

(1) Písemná část zkoušky se koná formou testu.

(2) Písemná část zkoušky trvá nejdéle 4 hodiny. Po uplynutí této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.

(3) Písemná část zkoušky je neveřejná.

(4) V průběhu písemné části zkoušky může uchazeč použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu a kalkulátor.

(5) Podmínkou úspěšného vykonání písemné části zkoušky je uvedení všech správných odpovědí na alespoň 80 % otázek.

(6) O výsledku písemné části zkoušky informuje ministerstvo uchazeče způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 10
Ústní část zkoušky

(1) Ústní část zkoušky může vykonat pouze uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky.

(2) Ústní část zkoušky se koná nejpozději do 3 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky.

(3) Ústní část zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny.

(4) Ústní část zkoušky je veřejná.

(5) Zkušební komise rozhodne o výsledku ústní části zkoušky na základě neveřejné porady zpravidla bezprostředně po skončení ústní části zkoušky.

§ 11
Neúčast na zkoušce

(1) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k písemné části zkoušky a svoji neúčast do 10 kalendářních dnů ode dne termínu písemné části zkoušky ministerstvu písemně omluví, může vykonat zkoušku v jiném termínu stanoveném ministerstvem; pokud svoji neúčast řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.

(2) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k ústní části zkoušky a svoji neúčast do 10 kalendářních dnů ode dne termínu ústní části zkoušky ministerstvu písemně omluví, může vykonat zkoušku v náhradním termínu stanoveném ministerstvem v pozvánce na zkoušku; pokud svoji neúčast řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.

(3) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném náhradním termínu k ústní části zkoušky a svoji neúčast do 10 kalendářních dnů ode dne termínu ústní části zkoušky ministerstvu písemně omluví, může vykonat zkoušku v jiném termínu stanoveném ministerstvem; v tomto případě je uchazeč povinen zopakovat i písemnou část zkoušky. Pokud uchazeč svoji neúčast v náhradním termínu ústní části zkoušky řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.

§ 12
Hodnocení zkoušky

(1) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni uspěl(a) nebo neuspěl(a).

(2) Uchazeč při zkoušce uspěl, pokud byl hodnocen stupněm uspěl při písemné i ústní části zkoušky.

(3) Výsledek zkoušky oznámí zkušební komise uchazeči bezprostředně po poradě konané po ústní části zkoušky ústním vyhlášením.

(4) Pokud uchazeč při zkoušce neuspěl, je při opakování zkoušky povinen opakovat vždy i její písemnou část.

§ 13
Protokol o průběhu zkoušky

(1) O průběhu zkoušky se pořídí protokol, který obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení uchazeče,
b)   datum narození uchazeče,
c)   adresu trvalého pobytu uchazeče, a nemá-li ho, adresu jeho bydliště,
d)   datum a místo konání písemné části zkoušky,
e)   datum a místo konání ústní části zkoušky, pokud uchazeč tuto část zkoušky vykonal,
f)   bodové ohodnocení písemné části zkoušky,
g)   zkušební otázky ústní části zkoušky,
h)   výsledek zkoušky,
i)   v případě klasifikace uchazeče stupněm neuspěl důvody, pro které byl uchazeč takto klasifikován,
j)   jména, příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy,
k)   popřípadě další důležité skutečnosti.

(2) Přílohou protokolu je písemný test vypracovaný při písemné části zkoušky.

§ 14

(1) Ministerstvo písemně vyrozumí uchazeče o výsledku zkoušky do 14 kalendářních dnů po konání její poslední části.

(2) Uchazečům, kteří při zkoušce uspěli, zašle ministerstvo zároveň s písemným vyrozuměním o výsledku zkoušky osvědčení. Osvědčení je dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky.

(3) Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení uchazeče, datu jeho narození, adrese jeho trvalého pobytu, a nemá-li ho, o adrese jeho bydliště, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis ministra spravedlnosti.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.