Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 277/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 89, ze dne 31. 10. 2007

277

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2007

o kontrole klimatizačních systémů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon“") k  provedení § 6 odst. 7 a 8 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a stanoví

a)   způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů,
b)   rozsah přezkoušení osob provádějících kontrolu podle písmene a).

§ 2
Pravidelná kontrola klimatizačních systémů

(1) Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem pravidelné kontroly klimatizačního systému je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a  poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních.

(2) Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje

a)   identifikaci klimatizačního systému v  rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b)   posouzení dokumentace, z hlediska úplnosti, aktuálnosti a dodržování, a kterou je
1.  projektová dokumentace klimatizačního systému, zahrnující výchozí energetické bilance, návrh a dimenzování jednotlivých částí systému, seznam komponent systému a návrh měření a regulace jednotlivých zón a celého systému,
2.  dokumentace uvedení systému do provozu, to je výsledky měření průtoků vzduchu v  jednotlivých zónách systému,
3.  dokumentace změn systému od jeho uvedení do provozu,
4.  provozní předpisy výrobců komponent klimatizačního systému,
5.  místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
6.  provozní deník klimatizačního systému, je-li příslušnými předpisy vyžadován, a  ostatní provozní dokumentace jako záznamy o údržbě chladicích zařízení včetně čištění vnitřních i venkovních tepelných výměníků a doplňování chladiva, záznamy o údržbě vzduchotechnických zařízení včetně čištění a  výměn filtrů, čištění výměníků tepla a výdechových i nasávacích otvorů vzduchu,
7.  zprávy z  dřívějších kontrol,
c)   vizuální prohlídku klimatizačního systému na přístupných místech, obsahující
1.  identifikaci komponent klimatizačního systému včetně ověření shody instalovaných komponent s  projektovou dokumentací,
2.  kontrolu teplotního rozdílu mezi vstupem a výstupem chladicích agregátů s  tím, že rozdíl teplot musí být zřejmý zjištěním dotykem ruky na výstupní a vratné trubce,
3.  kontrolu hluku a vibrací při běhu chladicích agregátů,
4.  kontrolu tepelné izolace na potrubí chladiva, kontrolu úplnosti a neporušenosti izolace,
5.  kontrolu správné funkce přívodu venkovního a odvodu otepleného vzduchu, zahrnující kontrolu volnosti otvorů pro přívod a odvod vzduchu, čistotu povrchu tepelných výměníků a nepoškození chladicích žeber, stav filtrů nasávaného vzduchu,
6.  kontrolu vzduchovodů včetně uzavíracích, regulačních a požárních klapek, kontrolu neporušenosti vzduchovodů a funkčnosti klapek,
7.  kontrolu regulace systému klimatizace včetně identifikace komponent regulace, to je teplotních čidel, servopohonů ovládání armatur a vzduchových klapek a  časovacích zařízení, ověření správnosti umístění teplotních čidel, funkce servopohonů a mechanismů ovládání armatur a klapek, správnosti a vhodnosti nastavení časovacích zařízení, ověření vzájemného blokování regulace vytápění a chlazení, aby nemohlo docházet k  současnému vytápění a chlazení,
d)   ověření stavu údržby klimatizačního systému zahrnující
1.  zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole klimatizačního systému,
2.  záznamy o údržbě a opravách s kontrolou záznamů o čištění filtrů a tepelných výměníků, výměnách agregátů, změnách zařízení, generálních opravách a  rekonstrukcích,
3.  kontrolu dokladů o údržbě a opravách včetně technické dokumentace,
e)   ověření funkce klimatizačního systému zahrnující
1.  vyzkoušení, zda klimatizační zařízení v  provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele,
2.  vyzkoušení funkce regulace klimatizačního zařízení, které se provádí za provozu po nezbytně nutnou dobu - kontrola ovládání a regulace, to je vyzkoušení funkcí ovládání a regulace, ověření pohody prostředí v  klimatizovaných prostorech jak podle údajů teploměrů, tak podle subjektivního hodnocení uživatelů budovy,
3.  ověření (identifikace) instalovaných měřidel spotřeby elektřiny pro pohony ventilátorů, chladicích kompresorů a ostatních komponent klimatizačního systému,
4.  kontrolu spotřeby energie pro klimatizaci objektu (podle záznamů měřidel nebo podle provozní evidence provozovatele); v  případě, že spotřeba energie pro klimatizaci není vyhodnocována, je nutno provést odborné ocenění s pomocí zjištěných údajů o příkonech hlavních spotřebičů a jejich provozní doby.

§ 3
Zpráva o kontrole klimatizačního systému

(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje

a)   identifikační údaje klimatizačního systému budovy,
b)   zhodnocení výsledku vizuální kontroly klimatizačního systému,
c)   zhodnocení stavu veškeré dokumentace, které může být provedeno s  využitím a  odvoláním se na předložené servisní a revizní zprávy,
d)   zhodnocení úrovně údržby klimatizačního systému,
e)   zhodnocení regulace klimatizačního systému,
f)   návrhy na opatření k  odstranění případných nedostatků, návrhy možných zlepšení nebo výměny klimatizačního systému a návrhy alternativních řešení, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost.

(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v  příloze k této vyhlášce.

(3) Provedení pravidelné kontroly klimatizačních systémů nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů3).

§ 4
Přezkoušení osob provádějících kontroly

Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek

a)   zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
b)   vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,
c)   technické otázky účinnosti užití energie,
d)   údržba klimatizačních systémů a ověřování funkčních schopností,
e)   regulace klimatizačních systémů,
f)   hodnocení klimatizačních systémů a jejich přiměřenosti s požadavky na chlazení budovy,
g)   návrhy na opatření a alternativní řešení,
h)   ekonomika a hodnocení efektivnosti.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 s  výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.

Ministr:
Ing. Říman v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydávána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
3)   Například vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce, nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

E-shop

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.