Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 276/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 89, ze dne 31. 10. 2007

276

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2007

o kontrole účinnosti kotlů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k  provedení § 6 odst. 2 až 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušnou část předpisu Evropských společenství2) a stanoví

a)   četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách (dále jen "pravidelná kontrola kotlů"),
b)   posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v  poměru k  požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této  budově (dále jen "jednorázová kontrola kotlů"),
c)   rozsah přezkoušení osob provádějících pravidelné a jednorázové kontroly kotlů podle písmen a) a b).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   přímou metodou zjišťování účinnosti kotle poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku,
b   nepřímou metodou zjišťování účinnosti stanovení jednotlivých ztrát v procentech podle technické normy3).

§ 3
Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu kotle a jednorázovou kontrolu kotle

(1) Účinnost kotle zjištěná přímou nebo nepřímou metodou se posuzuje porovnáním s účinností kotle podle zvláštního právního předpisu nebo technické normy4) a odborným vyhodnocením zjištěných odchylek.

(2) Výsledkem pravidelné kontroly kotle a jednorázové kontroly kotle je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně kotle a o alternativních řešeních.

(3) Pravidelná kontrola kotle nebo jednorázová kontrola kotle zahrnuje

a)   identifikaci kotle,
b)   ověření dokumentace, při které se posuzuje její úplnost, aktuálnost v souladu s  dokumentací, kterou je zejména
1.  projektová dokumentace kotelny a otopné soustavy budovy,
2.  provozní předpis výrobce kotle,
3.  provozní řád kotelny, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
4.  návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem,
5.  provozní dokumentace kotle a ostatní provozní dokumentace,
6.  zprávy z  dřívějších kontrol a revizí,
7.  prokázání kvalifikace obsluhy,
c)   vizuální prohlídku kotle obsahující
1.  kontrolu netěsností a úniků paliva nebo teplonosné látky,
2.  kontrolu vnějšího stavu kotle včetně izolace, oplechování a netěsnosti spalinového traktu kotle včetně kouřovodu a jeho napojení na komín,
3.  kontrolu znečištění spalovací komory, hořáku a výhřevných ploch,
4.  kontrolu funkčnosti armatur a stavu ostatních částí vyžadujících pravidelnou údržbu,
5.  kontrolu chemické kvality teplonosného média, zejména čistoty oběhové vody,
6.  kontrolu správnosti údajů měřicích přístrojů a správnosti jejich kalibrace,
7.  kontrolu ovládacích prvků a systému regulace kotle podle návodu od výrobce kotle a podle projektu tepelné soustavy, včetně ochran a blokád,
d)   ověření stavu údržby kotle zahrnující
1.  zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole kotle,
2.  kontrolu dokladů o údržbě a opravách,
e)   ověření funkčních schopností kotle, při které se provádí zejména
1.  vyzkoušení, zda kotel v  provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele a projektu, to znamená provedení funkční zkoušky,
2.  vyzkoušení funkčních schopností kotle za provozu, kdy je zajištěn dostatečný odběr tepelné energie po nezbytně nutnou dobu,
3.  u kotlů na plynná a kapalná paliva ověření maximálního a minimálního výkonu a automatický provoz při běžném provozním výkonu.

(4) Pro stanovení účinnosti kotlů lze převzít výsledky pravidelně zjišťované účinnosti kotle podle provozní evidence instalovaného zařízení 5). V takovém případě jsou přebírané výsledky a  metoda jejich zjištění posouzeny osobou provádějící kontrolu.

(5) Jednorázová kontrola kotlů a pravidelná kontrola kotlů se nevztahují na kotle pro vytápění a pro přípravu teplé vody, pokud výkon kotle pro vytápění je nižší než 20 kW, a na všechny kotle instalované v  rodinných domech a určené k zásobování teplem a teplou vodou výhradně rodinného domu.

(6) Provedení pravidelné kontroly kotle nebo jednorázové kontroly kotle nenahrazuje kontroly, revize a podobně, prováděné podle zvláštních právních předpisů6).

§ 4
Pravidelné kontroly kotlů

(1) Pravidelnou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

(2) Pravidelné kontroly kotlů se provádějí s četností nejméně 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně a s četností 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně; pro kotle nad 200 kW s četností podle zvláštního právního předpisu5).

(3) Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 5
Jednorázové kontroly kotlů

(1) Jednorázovou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace, stav vnitřních rozvodů tepelné energie, dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody a účinnost kotle jsou v  souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

(2) Posouzení výsledků kontroly stavu vnitřních rozvodů tepelné energie se provádí podle prováděcího právního předpisu7) a posouzení dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v  budově pro vytápění a přípravu teplé vody podle metody v  příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Kontrola vnitřních rozvodů tepelné energie obsahuje

a)   ověření úplnosti, aktuálnosti a souladu s dokumentací systému vnitřních rozvodů tepelné energie ústředního vytápění a přípravy teplé vody včetně jeho regulace, která zahrnuje
1.  projektovou dokumentaci otopné soustavy budovy a zařízení na přípravu teplé vody,
2.  provozní předpisy výrobců zařízení,
3.  místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
4.  návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem8)
5.  dokumentaci případných změn a rekonstrukcí,
6.  provozní deník, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
7.  zprávy o údržbě a opravách,
8.  zprávy z  dřívějších kontrol a revizí,
b)   vizuální prohlídku vnitřních rozvodů tepelné energie a vnitřních rozvodů teplé vody obsahující
1.  identifikaci funkčního schématu systému vnitřních rozvodů tepelné energie,
2.  umístění hlavních komponent rozvodů tepelné energie včetně prvků regulace,
3.  kontrolu ovládacích prvků a systému regulace tepelné soustavy podle návodu pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy, vnitřní teploty, topné křivky, teplotní útlumy,
4.  identifikaci a posouzení zařízení prostorové emise tepelné energie prostřednictvím otopných těles,
5.  kontrolu tepelné izolace rozvodů tepelné energie,
6.  kontrolu kvality teplonosného média včetně čistoty oběhové vody v  soustavě,
c)   zhodnocení údržby systému vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodů teplé vody zahrnující zejména zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole a kontrolu dokladů o údržbě a opravách,
d)   porovnání projektem navrženého a skutečného používání budovy,
e)   porovnání projektem navrženého a skutečného používání vnitřních rozvodů tepelné energie a zařízení prostorové emise tepelné energie,
f)   zjištění současného stavu potřeby tepelného výkonu pro vytápění budovy a potřeby teplé vody, pokud je její příprava zajišťována kontrolovaným kotlem.

(4) Při jednorázové kontrole kotlů u budov, jejichž spotřeba teplé vody je částečně nebo plně zajišťována kontrolovaným kotlem, se do požadavků na vytápění započítá i požadavek na přípravu teplé vody. Rovněž se přihlíží k  aktuálnímu způsobu užívání budovy.

(5) Četnost kontrol podle § 4 odst. 2 se vztahuje i na kotle podrobené jednorázové kontrole, pokud v době uváděné četnosti kontrol nebyly realizovány návrhy na opatření ze zprávy o jednorázové kontrole kotle.

§ 6
Zpráva o jednorázové kontrole kotle a pravidelné kontrole kotle

(1) Při vypracování zprávy o jednorázové kontrole kotlů nebo pravidelné kontrole kotlů budou využívány existující platné podklady

a)   posouzení kotle a kotlů z hlediska bezpečnosti práce nebo požadavků na pracoviště a  pracovní prostředí,
b)   protokoly o servisu kotle včetně hořáku a příslušenství kotle,
c)   revizní zprávy na připojení k  energetickým zdrojům a rozvodům energetických zdrojů,
d)   revize spalinových cest,
e)   protokol měření emisí,
f)   provozní evidence a výpočet účinnosti prováděný provozovatelem5),
g)   energetický audit energetického hospodářství a budovy.

(2) O výsledku pravidelné kontroly kotlů nebo jednorázové kontroly kotlů se sestavuje zpráva, která obsahuje

a)   identifikační údaje kotle a systému vytápění,
b)   zhodnocení výsledku vizuální kontroly kotle a v případě jednorázové kontroly kotle i  vnitřních rozvodů tepelné energie,
c)   souhrn technických údajů o kontrole účinnosti kotle a výsledku porovnání4),
d)   zhodnocení stavu veškeré dokumentace podle § 3 odst. 3 písm. b),
e)   zhodnocení úrovně údržby kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů i vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodů teplé vody,
f)   zhodnocení funkce regulace kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů i vnitřních rozvodů tepelné energie, zda hodnoty teplot teplonosné látky na výstupu z  kotle a na vstupu do vnitřního rozvodu ústředního vytápění odpovídají projektovým parametrům v  závislosti na venkovní teplotě, zda funguje časování teplotních útlumů a zda je regulována teplota a cirkulace teplé vody,
g)   doporučení zahrnující kvalifikované návrhy opatření k  odstranění případných nedostatků, uvedených ve zhodnocení dokumentace, ve zhodnocení výsledku vizuální kontroly, zhodnocení úrovně údržby a ve zjištění  účinnosti kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů ve zjištění jeho účinnosti, zhodnocení vnitřních rozvodů tepelné energie a správnosti dimenzování kotle nebo kotlů v  poměru k  požadavkům budovy, poradenství o výměně kotle, změnách otopné soustavy a alternativních řešeních, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost,
h)   datum příští kontroly.

(3) Vzor zprávy o jednorázové kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č.  2  k  této vyhlášce.

(4) Vzor zprávy o pravidelné kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č.  3  k  této vyhlášce.

§ 7
Přezkoušení osob z podrobností provádění  kontrol kotlů

(1) Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek

a)   zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
b)   vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů,
c)   technické otázky účinnosti užití energie,
d)   měření a zjišťování účinnosti kotlů, metody přímá a nepřímá, normy,
e)   regulace kotlů a otopných systémů,
f)   vyhodnocení zjištěné účinnosti a návrhy na opatření,
g)   ekonomika a hodnocení efektivnosti.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.

Ministr:
Ing. Říman v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydávána na základě a v  mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
3)   ČSN 070305 Hodnocení kotlových ztrát.
4)   Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.
Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
ČSN 070240 Teplovodní a nízkotlaké kotle.
5)   Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
6)   Například vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce, nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
7) Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
8) ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách.

E-shop

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.