Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


239

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2007

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") bližší podmínky poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.

(2) Dotace podle odstavce 1 se poskytují na založení lesního porostu výsadbou na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen "evidence půdy") na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost.

§ 2
Dotace na zalesňování zemědělské půdy

(1) Na zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout

a)   dotaci na založení lesního porostu (dále jen "dotace na zalesnění"),
b)   dotaci na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen "dotace na péči o lesní porost"),
c)   náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen "náhrada za ukončení zemědělské výroby").

(2) Dotace na péči o lesní porost se poskytne nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(3) Náhrada za ukončení zemědělské výroby se poskytne

a)   nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak,
b)   pokud tento pozemek byl alespoň po dobu nejméně 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění evidován v evidenci půdy.

(4) Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytne žadateli, který je

a)   vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,
b)   sdružením vlastníků pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,
c)   spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4),
d)   nájemcem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemku pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a), nebo
e)   sdružením nájemců pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníků, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemků pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouvy umožňují dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a).

(5) Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne státnímu podniku, obci, sdružení obcí, kraji, sdružení krajů, sdružení obcí a krajů, státu a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám a veřejným výzkumným institucím. Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne rovněž právnické osobě, v níž mají osoby uvedené ve větě první alespoň 50% majetkovou účast.

(6) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby nelze poskytnout na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy5).

§ 3
Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění

(1) Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři po provedení zalesnění, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl pozemek zalesněn; k žádostem doručeným po tomto datu se nepřihlíží.

(2) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je

a)   seznam zalesněných pozemků, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, včetně druhu kultury v evidenci půdy před zalesněním a výměry, druhu a počtu dřevin,
b)   výpis z katastru nemovitostí pro zalesňované pozemky, který není starší 3 měsíců,
c)   písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) pozemku se zalesňováním tohoto pozemku, jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. c), d) nebo e),
d)   úředně ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínku stanovenou v § 6 odst. 1 písm a), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. d) nebo e),
e)   rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu7); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního právního předpisu7),
f)   vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmene e); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění, nesmí být delší než 24 měsíců,
g)   projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
h)   potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt zalesnění byl zpracován v souladu s vyjádřením Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem zalesnění,
i)   doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při zalesnění8),
j)   zákres příslušných půdních bloků6), popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků z evidence půdy v měřítku 1 : 10 000, s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno,
k)   kopie ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzená podatelnou příslušného katastrálního úřadu podle zvláštního právního předpisu9),
l)   rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního předpisu10).

§ 4
Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti11).

(2) Žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti11). Byl-li žadatel v době zalesnění zemědělským podnikatelem12), přikládá k žádosti v prvním roce, ve kterém žádá o náhradu za ukončení zemědělské výroby, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele12).

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství13) snížena nebo žádost zamítnuta.

§ 5
Výše dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Sazba

a)   dotace na zalesnění
1.  listnatými dřevinami činí 2 590 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 961 EUR na 1 hektar,
2.  jehličnatými dřevinami činí 1 954 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 233 EUR na 1 hektar,
b)   dotace na péči o lesní porost činí 437 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
c)   náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním porostem nebo jinou kulturou podle evidence půdy, činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
d)   náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním ornou půdou, chmelnicí, vinicí, ovocným sadem, školkou nebo zelinářskou zahradou podle evidence půdy, pro žadatele, který v době zalesnění
1.  byl zemědělským podnikatelem12), činí 294 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
2.  nebyl zemědělským podnikatelem12), činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok.

(2) Pokud se více než 50 % výměry zalesněného půdního bloku6), popřípadě jeho dílu nachází v méně příznivých oblastech14), pro dotaci na zalesnění se použije sazba pro tyto oblasti uvedená v odstavci 1.

(3) Výši dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(4) Z výměry, na kterou se poskytuje dotace na zalesnění, se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7).

(5) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje.

§ 6
Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze poskytnout, jestliže pozemek žadatele byl před zalesněním evidován v evidenci půdy, je součástí půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, a je součástí souvisle zalesňované plochy o výměře alespoň 0,5 hektaru, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona7) k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti nebo souvislosti pozemku není širší než 4 metry. Další podmínkou je závazek žadatele

a)   dodržet výměru zalesněné plochy, na kterou Fond poskytne dotaci podle § 2 odst. 1 písm. a), po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
b)   zajistit, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května následujícího kalendářního roku po roce zalesnění pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa15),
c)   zajistit, že v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet životaschopných jedinců neklesne v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % minimálního počtu stanoveného zvláštním právním předpisem15),
d)   zajistit, že v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodrží podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích6), popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele.

(2) Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 musí být pro poskytnutí dotace na zalesnění splněny tyto další podmínky:

a)   plochy jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění jsou na pozemku vysázeny v souladu s předloženým projektem zalesnění,
b)   žadatel po provedení zalesnění ohlásil změnu kultury v evidenci půdy.

§ 7
Snížení nebo neposkytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že plocha jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedená v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je větší než plocha zjištěná, sníží dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami na základě zjištěné plochy o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje 3 %, ale ne více než 30 % zjištěné plochy. Pokud je rozdíl větší než 30 % zjištěné plochy, Fond dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami neposkytne.

(2) Zjistí-li Fond porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)   pod 90 do 80 %, dotaci na zalesnění sníží o 10 %,
b)   pod 80 do 70 %, dotaci na zalesnění sníží o 20 %,
c)   pod 70 %, dotaci na zalesnění neposkytne.

(3) Bylo-li příčinou porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele, žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem zalesnění zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na jím vydaném formuláři; postup podle odstavce 2 se neuplatní.

(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. c) pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost, spočívající v tom, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)   pod 80 do 70 %, dotaci na péči o lesní porost sníží o 10 %,
b)   pod 70 do 60 %, dotaci na péči o lesní porost sníží o 20 %,
c)   pod 60 %, dotaci na péči o lesní porost neposkytne.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. b), sníží Fond dotaci na zalesnění o 3 %.

(6) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. d) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení z nedbalosti16), bude mu dotace poskytnutá v daném roce podle tohoto nařízení snížena podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)   v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry všech půdních bloků6), popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy na žadatele (dále jen "celková výměra"), bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 1 %,
b)   v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 3 %,
c)   v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 5 %.

(7) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. d) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení úmyslně17), bude mu dotace poskytnutá v daném roce podle tohoto nařízení snížena nebo mu nebude poskytnuta podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)   v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 20 %,
b)   v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 50 %,
c)   v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry, nebude dotace, vypočtená podle § 5, poskytnuta.

§ 8
Vrácení dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a), rozhodne o vrácení poskytnuté dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby na výměru, na které žadatel podmínku porušil.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)   pod 80 do 70 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 10 %,
b)   pod 70 do 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 20 %,
c)   pod 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 50 %.

(3) Ustanovení odstavce 1 o vrácení dotace se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) v důsledku

a)   restituce18),
b)   provedení pozemkové úpravy19), nebo
c)   zřízení stavby ve veřejném zájmu20).

(4) Dojde-li u žadatele k nesplnění podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) v případě stanoveném v předpise Evropských společenství21), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace22) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku23), ustanovení o vrácení dotace podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

(5) V případě, že Fond poskytne dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost nebo náhradu za ukončení zemědělské výroby, na niž neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá24).

§ 9
Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci25), ustanovení § 7 a 8 se nepoužijí.

§ 10
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 11
Přechodné ustanovení

Za splnění podmínky pro poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) se do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje rovněž předložení prohlášení o zemědělském obhospodařování na formuláři vydaném Fondem.

§ 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
3)   § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.  128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
4)   § 139 odst. 2 občanského zákoníku.
5)   Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
6)   § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
7)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
9)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
11)   Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
12)   § 2e a 2f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č.  441/2005 Sb., zákona č. 409/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 267/2006  Sb.
13)   Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
14)   Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.
15)   Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
16)   Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
17)   Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
18)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
20)   § 170 zákona č. 183/2006 Sb.
21)   Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
22)   § 68 obchodního zákoníku.
23)   § 476 až 488i obchodního zákoníku.
24)   Čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
25)   Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

E-shop

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

JUDr. Zdeněk Čáp, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Miroslav Machala - Wolters Kluwer, a. s.

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.