Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 238/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 78, ze dne 19. 9. 2007

238

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2007

o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání
(vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 150 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 33 odst. 10 zákona:

§ 1
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   stanicí BTS základnová stanice veřejné mobilní telefonní sítě,
b)   registrem ÚIR-ADR územně-identifikační registr adres,
c)   registrem ÚIR-ZSJ územně-identifikační registr základních sídelních jednotek,
d)   číslem IMEI mezinárodní identifikátor mobilního telefonního přístroje.

§ 2
Osobní, identifikační a další údaje pro lokalizaci ve veřejné pevné komunikační síti

(1) Osobními údaji účastníka, který je podnikající nebo nepodnikající fyzickou osobou, se pro účely této vyhlášky rozumí příjmení, jména a telefonní číslo. Identifikačními údaji účastníka, který je podnikající právnickou osobou, se pro účely této vyhlášky rozumí obchodní firma a telefonní číslo, u nepodnikající právnické osoby název a telefonní číslo.

(2) Údaji pro lokalizaci geografické polohy koncového bodu ve veřejné pevné komunikační síti se pro účely této vyhlášky rozumí

a)   název ulice,
b)   číslo popisné a číslo orientační domu, popřípadě evidenční číslo,
c)   kód obce, části obce, základní sídelní jednotky podle Statistického lexikonu obcí České republiky vydaného Českým statistickým úřadem na základě zvláštního právního předpisu1),
d)   název obce, části obce, popřípadě základní sídelní jednotky,
e)   název okresu,
f)   souřadnice umístění koncového bodu sítě podle Světového geodetického referenčního systému 1984 (WGS84) podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "souřadnicový systém WGS84"),
g)   další informace, jako jsou zejména číslo podlaží a bytu.

§ 3
Forma a způsob předávání osobních, identifikačních a lokalizačních údajů podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání

(1) Údaje uvedené v § 2 se předávají elektronicky v textovém formátu  "*.csv". Údaje uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) až d) se předávají společně s identifikačním číslem sítě pro směrování volání ve veřejných komunikačních sítích, kódem adresy umístění koncového bodu sítě podle registru ÚIR-ADR všech stavebních objektů, které mají číslo popisné nebo evidenční3), a kódem základní sídelní jednotky podle registru ÚIR-ZSJ.

(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu předává údaje uvedené v § 2 ve struktuře a podle pořadí uvedeného v příloze.

§ 4
Obsah databáze

Databáze se skládá z vlastní databáze obsahující průběžně aktualizované údaje uvedené v § 2, z přístupové části a autorizační části.

§ 5
Forma a způsob předávání osobních, identifikačních a lokalizačních údajů z databáze pracovišti pro příjem volání na čísla
tísňového volání

(1) Lokalizace polohy, popřípadě identifikace volajícího využívajícího veřejně dostupnou telefonní službu ve veřejných pevných komunikačních sítích se provádí na základě telefonního čísla, ze kterého je uskutečňováno volání na číslo tísňového volání. Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem tísňových volání, předává při každém tísňovém volání pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání telefonní číslo systémovou signalizací, která je v souladu se síťovým plánem vydaným podle § 62 zákona (dále jen "systémová signalizace").

(2) Údaje uvedené v § 2 zjišťuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání dotazem do databáze na základě telefonního čísla, ze kterého bylo uskutečněno volání na číslo tísňového volání.

(3) Přístup do databáze je umožněn výhradně prostřednictvím autorizačního certifikátu, který je generován autorizační částí databáze.

(4) Pro dotazy do databáze se používá protokol HTML, nebo XML.

§ 6

(1) Není-li možné určit údaje podle § 2 odst. 2, použije se náhradní adresa, která je tvořená adresou nejbližšího koncového bodu veřejné pevné telefonní sítě a souřadnicovou polohou umístění koncového zařízení v souřadnicovém systému WGS84. Tento způsob se použije i pro lokalizaci volání na číslo tísňového volání z veřejných telefonních automatů.

(2) Je-li pro připojení koncového zařízení k veřejné pevné komunikační síti využito technologie veřejné mobilní telefonní sítě, předávají se údaje uvedené v § 7 způsobem uvedeným v § 8.

(3) Při tísňovém volání uskutečněném z koncového zařízení připojeného k neveřejné komunikační síti, která je připojena k veřejné pevné komunikační síti, se předává telefonní číslo, které identifikuje koncový bod veřejné pevné komunikační sítě, včetně čísla koncového uživatele neveřejné komunikační sítě, nebo telefonní číslo, které identifikuje koncový bod veřejné pevné komunikační sítě pro přístup k neveřejné komunikační síti, které umožní ověřující zpětné volání z pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání.

§ 7
Lokalizace geografické polohy volajícího ve veřejných mobilních telefonních sítích

Pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání se předávají v rámci systémové signalizace při každém volání na číslo tísňového volání údaje určující

a)   geografickou polohu volajícího v souřadnicovém systému WGS84, kterou se rozumí geografická poloha těžiště příslušného sektoru stanice BTS,
b)   index oblasti,
c)   indexy zvláštních objektů, kterými jsou zejména silniční a železniční tunely a metro, nebo
d)   geografickou polohu stanice BTS veřejné mobilní telefonní sítě v souřadnicovém systému WGS84.

§ 8
Způsob a forma předávání údajů z veřejných mobilních telefonních sítí

(1) V případě předávání uvedeném v § 7 písm. b) index oblasti dekóduje subjekt, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, podle seznamu, který obsahuje indexy oblastí, jejich geografické vymezení a způsob dekódování. Rozdělení území České republiky na oblasti stanoví podnikatel zajišťující veřejnou mobilní telefonní síť (dále jen "mobilní operátor"). Počet oblastí musí být co nejvyšší v závislosti na roční průměrné míře pravděpodobnosti výskytu volajícího uvnitř identifikované oblasti, která nesmí být nižší než 70 %. Seznam indexů oblastí aktualizuje mobilní operátor vždy k 30. červnu příslušného kalendářního roku.

(2) V případě předávání uvedeném v § 7 písm. a) nebo d) předává mobilní operátor subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, údaje potřebné pro zobrazení oblasti, v níž se volající nachází, a způsob dekódování informace přenášené systémovou signalizací.

(3) V případě předávání uvedeném v § 7 písm. c) předává mobilní operátor subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, seznam obsahující indexy zvláštních objektů, u kterých je poskytování veřejně dostupné telefonní služby zajištěno zvláštním způsobem. Seznam indexů zvláštních objektů sestavuje subjekt, který provozuje pracoviště pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání "112", po dohodě s mobilním operátorem. Seznam indexů zvláštních objektů aktualizuje mobilní operátor vždy k 30. červnu příslušného kalendářního roku.

(4) Pokud získané údaje pro lokalizaci volajícího při volání na čísla tísňového volání neumožňují realizovat potřebná opatření, postupuje pracoviště pro příjem tísňového volání při lokalizaci volajícího v součinnosti s příslušným pracovištěm mobilního operátora.

§ 9
Zvláštní případy

Při volání bez použití SIM karty na jednotné evropské číslo tísňového volání "112" se přenáší systémovou signalizací na pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání místo telefonního čísla volajícího číslo IMEI.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.

Ministr:
Ing. Říman v. r.

Příloha k vyhlášce č. 238/2007 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) § 17 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
3) Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Mgr. Jan Šarman, JUDr. Hana Šupáková - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním souboru judikatury z oblasti společného jmění manželů, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2006. V minulých letech došlo ke značnému rozšíření judikatury v oblasti společného jmění manželů a vzhledem k ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.