Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 220/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 71, ze dne 28. 8. 2007
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

220

VYHLÁŠKA

ze dne 14. srpna 2007,

kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

Ministerstvo obrany stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Výroční zpráva
(K § 11 zákona)

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:

a)   základní údaje o škole, kterými jsou název, sídlo, charakteristika školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, organizační struktura školy,
b)   charakteristiku školního roku, splnění hlavních úkolů školy,
c)   přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku,
d)   personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
e)   údaje o přijímacím řízení, kterými jsou počet přihlášených, počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počet přijatých, počet přijatých, kteří zahájili vzdělávání, úroveň přijatých uchazečů, všechny ukazatele též v členění podle pohlaví,
f)   údaje o počtu žáků a studentů,
g)   údaje o procesu vzdělávání, kterými jsou výsledky a opatření v oblasti metodické práce,
h)   údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů, včetně výsledků maturitních zkoušek a absolutorií,
i)   údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti včetně zahraničních akcí,
j)   údaje o výsledcích kontrolní činnosti,
k)   údaje o stavu a modernizaci učební výcvikové základny,
l)   základní údaje o hospodaření školy.

(2) Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává škola za období předcházejícího školního roku do 15. října a do 31. října ji předkládá Ministerstvu obrany. Ředitel školy výroční zprávu zveřejní ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 2
Vlastní hodnocení školy
(K § 12 odst. 2 zákona)

(1) Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na

a)   hlavní úkoly školy a jejich splnění,
b)   oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit,
c)   podmínky a průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání žáků a studentů,
d)   řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
e)   podporu školy žákům a studentům, spolupráci s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, studentů, rodičů a dalších osob na vzdělávání,
f)   úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

(2) Vlastní hodnocení školy se zpracovává jednou za období školního roku. Projedná se v pedagogické radě do 30. září následujícího školního roku.

§ 3
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
(K § 19 zákona)

(1) Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků a studentů, zejména pořádáním předmětových olympiád, odborně zaměřených soutěží a zájmovou a brannou činností.

(2) Ředitel školy může v organizačním řádu školy stanovit povinnosti pedagogickým pracovníkům k výběru nadaných žáků podle jejich znalostí, schopností a dovedností a může stanovit konkrétní podmínky pro výběr a studium nadaných uchazečů.

§ 4
Individuální vzdělávací plán
(K § 19 zákona)

(1) Ředitel školy může na žádost žáka nebo studenta, u nezletilého žáka na žádost jeho zákonného zástupce, stanovit žákovi nebo studentovi po zhodnocení jeho znalostí, schopností a dovedností individuální vzdělávací plán.

(2) Individuální vzdělávací plán obsahuje

a)   vzdělávací cíle,
b)   metody a způsoby vzdělávání,
c)   podmínky pro vzdělávání (časový rozpis a materiálně-technické zabezpečení),
d)   vyčlenění pedagogických pracovníků pro konzultace,
e)   způsoby a lhůty ověřování získaných znalostí, schopností a dovedností.

(3) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem žáka nebo studenta a zákonného zástupce nezletilého žáka. Individuální vzdělávací plán podepsaný ředitelem školy, žákem nebo studentem a zákonným zástupcem nezletilého žáka se stává součástí osobní dokumentace žáka.

§ 5
Počet žáků a studentů
(K § 23 odst. 3 zákona)

(1) Nejnižší počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků je 45. Nejnižší počet studentů ve vyšší odborné škole s plným počtem ročníků je 30.

(2) Nejnižší možný počet žáků ve třídě v jednotlivých ročnících střední školy je 15. Nejvyšší možný počet žáků ve třídě v jednotlivých ročnících střední školy je 30, pokud není dále stanoveno jinak. S přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a prostorovým podmínkám může ředitel školy v odůvodněných případech stanovit vyšší počet žáků ve třídě, zejména při přestupu žáka z jiné střední školy, změně studijního oboru a opakování ročníku; počet žáků ve třídě však nesmí být vyšší než 33.

(3) V jednotlivých ročnících vyšší odborné školy se zřizují studijní skupiny. Nejnižší počet studentů ve studijní skupině je 10 a nejvyšší 20 studentů.

§ 6
Dělení a spojování tříd a studijních skupin
(K § 26 odst. 4 zákona)

(1) Ředitel školy může v souladu se školními vzdělávacími programy dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků, na prostorové a materiální zabezpečení a efektivitu vzdělávání.

(2) Klesne-li počet žáků třídy pod 15, ředitel školy třídu koncem školního roku zruší a žáci budou převedeni do jiných tříd téhož ročníku a odbornosti, pokud má ročník více tříd. Pokud další třídy nejsou, zůstává třída i s menším počtem žáků.

(3) Klesne-li počet studentů studijní skupiny pod 10, ředitel školy studijní skupinu koncem školního roku zruší a studenti se převedou do jiných studijních skupin téhož ročníku a odbornosti, pokud má ročník více studijních skupin. Pokud další studijní skupiny nejsou, zůstává studijní skupina i s menším počtem studentů.

(4) Studijní skupiny mohou být v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem děleny na podskupiny.

(5) Výuka cizích jazyků probíhá vždy ve skupinách tvořených pro příslušný cizí jazyk. Nejvyšší počet žáků nebo studentů ve skupině je 15.

§ 7
Kniha úrazů
(K § 29 odst. 3 zákona)

(1) V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků a studentů, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 zákona (dále jen "úraz"), a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.

(2) Kniha úrazů se vede společně pro žáky a studenty. Uvede se v ní

a)   pořadové číslo úrazu,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c)   popis úrazu, včetně jeho příčin,
d)   popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
e)   zda a kým byl úraz ošetřen,
f)   jméno a příjmení svědka úrazu,
g)   další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

(3) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

§ 8
Záznam o úrazu
(K § 29 odst. 3 zákona)

(1) Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje vždy, jde-li o

a)   úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka nebo studenta ve škole,
b)   úraz, jehož důsledkem nebyla nepřítomnost žáka nebo studenta ve škole, avšak je pravděpodobné, že žákovi nebo studentovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobeného úrazem, nebo
c)   smrtelný úraz, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák nebo student zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

(2) Na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka, zletilého žáka, studenta nebo Ministerstva obrany škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1.

(3) Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

(4) Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zletilému žákovi nebo studentovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

(5) Záznam o úrazu uvedeném v odstavci 1 se zasílá

a)   Ministerstvu obrany,
b)   zdravotní pojišťovně,
c)   v případě těžkého a smrtelného úrazu Vojenské policii.

§ 9
Hlášení úrazu
(K § 29 odst. 3 zákona)

(1) O úrazu nezletilého žáka informuje škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu jeho zákonného zástupce.

(2) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení Vojenské policii.

(3) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu podá hlášení Ministerstvu obrany o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, a o smrtelném úrazu.

§ 10
Školní prázdniny
(K § 24 odst. 5 zákona)

(1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.

(2) Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek je shodný s počátkem podzimních prázdnin stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.

(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden. Termíny jsou shodné s termíny jarních prázdnin stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle sídla školy.

(6) Velikonoční prázdniny připadají na pátek, který předchází Velikonočnímu pondělí, a na úterý, které následuje po Velikonočním pondělí.

(7) Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce, termíny jsou uvedeny v § 21.

§ 11
Výchovná opatření
(K § 31 odst. 1 zákona)

(1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby žákovi nebo studentovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

(2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících a zaměstnanců školy žákovi nebo studentovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi nebo studentovi uložit kromě podmíněného vyloučení ze školy se zkušební dobou až na jeden rok a vyloučení ze školy také

a)   napomenutí třídního učitele,
b)   důtku třídního učitele, nebo
c)   důtku ředitele školy.

(4) Pravidla pro udělování a ukládání výchovných opatření jsou součástí školního řádu.

(5) Třídní učitel nebo ředitel školy neprodleně oznámí udělení nebo uložení výchovného opatření žákovi nebo studentovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

(6) Udělení nebo uložení výchovného opatření se zaznamenává do dokumentace školy.

§ 12
Teoretické vyučování
(K § 71 zákona)

(1) Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8 hodin, nejdříve v 7 hodin, a končí zpravidla nejpozději ve 20 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je osm hodin, výjimečně devět hodin, bez polední přestávky sedm hodin.

(2) Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová. Délka polední přestávky je nejméně 30 minut.

Praktické vyučování

§ 13
Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování
(K § 71 a 103 zákona)

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování obsahuje:

a)   druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat,
b)   místo konání praktického vyučování,
c)   časový rozvrh praktického vyučování, jeho délku a den jeho zahájení,
d)   počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování,
e)   poskytování technických pomůcek používaných při praktickém vyučování a způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického vyučování,
f)   způsob odměňování žáků za produktivní práci,
g)   opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných pracovních prostředků a odpovědných pracovníků nebo způsobu jejich stanovení,
h)   další údaje, na nichž se shodnou obě strany.

§ 14
Odborný výcvik
(K § 71 zákona)

(1) Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků podle rámcového vzdělávacího programu. Vede jej příslušný velitel, učitel nebo instruktor.

(2) Dopolední vyučování začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy v denní formě vzdělávání určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování žáků třetích a čtvrtých ročníků ve 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího měli odpočinek alespoň 12 hodin.

(3) Zpravidla po druhé hodině odborného výcviku se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Pokud žáci konají odborný výcvik na pracovištích u vojenských útvarů, mají přestávky shodně se zaměstnanci daného vojenského útvaru. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.

§ 15
Cvičení
(K § 71 zákona)

Cvičení se uskutečňuje jako součást předmětů nebo jako samostatný předmět. Při cvičení si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají příslušné dovednosti.

§ 16
Učební praxe a odborná praxe
(K § 71 zákona)

(1) Učební praxe a odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách nebo na pracovištích vojenských útvarů a vojenských zařízení, v případě potřeby specifické praxe i na pracovištích zaměstnavatelů, kteří mají oprávnění k činnosti související s oborem vzdělání.

(2) Učební praxi a odbornou praxi ve školách vyučuje učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů. Na pracovištích vojenských útvarů nebo vojenských zařízení může být prováděna i za vedení a dozoru osob, které určí vedoucí pracovišť vojenských útvarů nebo vojenských zařízení.

§ 17
Hmotné zabezpečení
(K § 122 odst. 5 zákona)

(1) Hmotné zabezpečení žáků upravuje zvláštní právní předpis.1)

(2) Hmotné zabezpečení žáků a studentů, kteří jsou vojáky z povolání, a studentů, kteří jsou občanskými zaměstnanci2), upravuje zvláštní právní předpis.3)

(3) Studentům, kteří nejsou vojáky z povolání nebo občanskými zaměstnanci, se poskytuje ubytování a stravování za úplatu.

§ 18
Úplata za školní stravování
(K § 123 odst. 5 zákona)

Stravování je studentům, kteří nejsou vojáky z povolání nebo občanskými zaměstnanci, poskytováno za cenu, která představuje úhradu pořizovací ceny surovin na přípravu jídla.

§ 19
Úplata za ubytování
(K § 123 odst. 5 zákona)

(1) Výši úplaty za ubytování v ubytovacím zařízení Ministerstva obrany pro studenty, kteří nejsou vojáky z povolání nebo občanskými zaměstnanci, stanoví Ministerstvo obrany s přihlédnutím k vybavení ubytovacího zařízení a k úrovni poskytovaných služeb.

(2) Výše úplaty za ubytování v ubytovacím zařízení se nemění, i když student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je student v ubytovacím zařízení ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je studentem, stanoví se výše úplaty za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování úplaty za ubytování provede ubytovací zařízení Ministerstva obrany nejpozději do konce každého pololetí.

§ 20
Podmínky uznávání předchozího vzdělání
(K § 71 a 103 zákona)

(1) Podmínkou uznání uceleného dosaženého vzdělání je úspěšné ukončení vzdělávání ve střední škole, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice nebo v zahraničí doložené dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem. Doklad o úspěšném ukončení vzdělávání v zahraničí musí být opatřen nostrifikační doložkou nebo osvědčením o rovnocennosti dosaženého vzdělání.4)

(2) Podmínkou uznání částečného vzdělání je absolvování některých ročníků jiné střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, nebo jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, doložené dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem.

(3) Při zaznamenávání uznání dosaženého vzdělání na vysvědčeních škola do příslušných rubrik pro hodnocení žáka uvádí výraz "uznáno" s odkazem na vysvětlivku, která je na zadní straně vysvědčení. V povinné dokumentaci školy se postupuje obdobně.

§ 21
Organizace školního vyučování ve střední škole
(K § 24 odst. 5 zákona)

(1) Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.

(2) První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června téhož kalendářního roku.

(3) Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.

(4) Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná praxe, branná nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným v odstavcích 2 a 3; vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné praxe, branné nebo sportovní přípravy.

§ 22
Termíny vydávání vysvědčení
(K § 24 odst. 5 zákona)

(1) V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu předposledního týdne před zahájením ústních zkoušek maturitní zkoušky.

(2) V případě uvedeném v § 21 odst. 4 se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení splnění odborné praxe, branné nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.

§ 23
Příloha k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole
(K § 64 zákona)

(1) Přílohou k přihlášce ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud není dále stanoveno jinak:

a)   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b)   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
c)   doklad o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
d)   posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče,
e)   doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
f)   osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
g)   další doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti nebo o dosaženém dalším vzdělání.

(2) Přihláška nemusí obsahovat doklady nebo jejich ověřené kopie uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

(3) Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení povinné školní docházky předloží uchazeč nejpozději do 31. srpna před zahájením školního roku.

(4) Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději však do 31. srpna před zahájením školního roku.

§ 24
Postup a termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole
(K § 64 zákona)

(1) Uchazeč, který plní povinnou školní docházku nebo je žákem základní školy po splnění povinné školní docházky, podá přihlášku řediteli školy, jejímž je žákem, do konce února. Ředitel školy doručí přihlášku řediteli střední školy do 15. března.

(2) Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku, s výjimkou uchazeče podávajícího přihlášku podle odstavce 1, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 15. března.

(3) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, podá přihlášku řediteli střední školy do 20. března.

§ 25
Průběh přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole
(K § 64 zákona)

(1) Ředitel školy nejpozději do konce ledna stanoví a zveřejní v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

(2) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny.

(3) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se konají 7 dnů po termínu stanoveném v odstavci 2.

(4) V odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímacích zkoušek na pracovní dny, které bezprostředně následují po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku.

(5) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání, pro náhradní termín a pro další kola nejpozději 7 dnů přede dnem jejího konání. Součástí pozvánky jsou základní informace o požadavcích k přijímací zkoušce stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

(6) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. O závažnosti důvodů rozhoduje ředitel školy.

§ 26
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole
(K § 64 zákona)

(1) Ředitel školy zveřejní do 7 dnů ode dne konání přijímací zkoušky v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
b)   přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
c)   kritéria přijímacího řízení.

(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.

(3) Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

§ 27
Zveřejnění počtu míst pro odvolání
(K § 64 zákona)

Ředitel školy zveřejní bez zbytečného odkladu po prvním kole přijímacího řízení v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup počet volných míst pro odvolací řízení.

§ 28
Komisionální zkouška ve střední škole
(K § 71 zákona)

(1) Komisionální zkoušku koná žák v případě, koná-li

a)   opravnou zkoušku5),
b)   komisionální přezkoušení6).

(2) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

(3) Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, členy jsou zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu.

(4) Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Komisionální zkouška se koná formou ústní, písemné nebo praktické zkoušky; formy zkoušky se mohou kombinovat.

(5) Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. Výsledek zkoušky zveřejní předseda v den konání zkoušky. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí osobní dokumentace žáka.

(6) V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen jen jednou.

(7) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může ze závažných důvodů neúčast u komisionální zkoušky písemně omluvit u ředitele školy nejpozději před jejím zahájením, případně může neúčast, zejména ze zdravotních důvodů, písemně omluvit i dodatečně, nejpozději do 3 dnů ode dne uplynutí termínu určeného pro vykonání komisionální zkoušky. Náhradní termín pro konání komisionální zkoušky stanoví ředitel školy. O závažnosti důvodů rozhoduje ředitel školy.

(8) Odstoupí-li žák od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke komisionální zkoušce bez omluvy, nebo nebyla-li jeho omluva uznána, anebo poruší-li závažným způsobem pravidla komisionální zkoušky, posuzuje se, jako by komisionální zkoušku vykonal neúspěšně.

§ 29
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
(K § 71 zákona)

(1) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

a)   1 - výborný,
b)   2 - chvalitebný,
c)   3 - dobrý,
d)   4 - dostatečný,
e)   5 - nedostatečný.

(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

(3) Chování žáka se v denní formě vzdělávání hodnotí stupni hodnocení:

a)   1 - velmi dobré,
b)   2 - uspokojivé,
c)   3 - neuspokojivé.

(4) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a)   prospěl(a) s vyznamenáním,
b)   prospěl(a),
c)   neprospěl(a).

(5) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.

(6) Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.

(7) Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.

§ 30
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole
(K § 71 zákona)

Pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu zahrnují

a)   zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení,
b)   kritéria stupňů prospěchu,
c)   průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
d)   průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu,
e)   průběh a způsob hodnocení v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

§ 31
Průběh přijímacího řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
(K § 103 zákona)

(1) Uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole řediteli školy do 31.  května kalendářního roku, ve kterém chce zahájit vzdělávání.

(2) Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy poskytujícími střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční nejpozději do 30. září.

(3) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání, pro další kola přijímacího řízení nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce, případně o počtu přijímaných uchazečů.

(4) Uchazeči, který se ze závažných důvodů k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Náhradní termín přijímací zkoušky se musí konat nejpozději do 30. září.

(5) Ředitel školy zveřejní do 7 dnů ode dne konání přijímací zkoušky ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup:

a)   kritéria přijímacího řízení,
b)   pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
c)   přehled přijatých uchazečů.

(6) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení se zveřejní ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 32
Organizace vzdělávání ve vyšší odborné škole
(K § 103 zákona)

(1) Školní vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z toho 32 týdnů trvá školní výuka, 6 týdnů je určeno pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu a 2 týdny tvoří časová rezerva. Teoretická a praktická příprava v posledním období vzdělávacího programu trvá nejméně 14 týdnů.

(2) Začátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu, školních prázdnin, případně další členění školního roku stanoví v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem ředitel školy.

(3) Po dobu školních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy, odborné praxe a po dohodě zkoušejícího nebo zkušební komise se studentem i zkoušky. Volný čas studentů v době školních prázdnin nesmí být těmito činnostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny.

(4) Teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, konzultací, cvičení a exkurzí v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem.

(5) Konzultační hodina ve všech formách vzdělávání trvá 45 minut.

(6) Začátek a konec teoretické přípravy a praktického vyučování a rozvrh hodin včetně přestávek stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem a zveřejní je ve škole.

§ 33
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole
(K § 103 zákona)

(1) Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program vyučovaného předmětu, který obsahuje zejména:

a)   anotaci vyučovaného předmětu,
b)   požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu,
c)   seznam literatury ke studiu.

(2) Hodnocení se provádí formou:

a)   průběžného hodnocení,
b)   zápočtu,
c)   klasifikovaného zápočtu,
d)   zkoušky.

(3) Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi nebo při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.

(4) Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem "započteno", k němuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.

(5) Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu.

(6) Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem.

(7) Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou.

(8) Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:

a)   1 - výborně,
b)   2 - velmi dobře,
c)   3 - dobře,
d)   4 - nevyhověl(a).

(9) V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

(10) Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis.

(11) Zkoušející určí termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu.

(12) Hodnocení výsledků vzdělávání studentů se může v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem provádět také prostřednictvím kreditů.

§ 34
Komisionální zkouška ve vyšší odborné škole
(K § 103 zákona)

(1) Komisionální zkoušku koná student v případě,

a)   koná-li druhou opravnou zkoušku,
b)   požádá-li student ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání,
c)   koná-li rozdílovou zkoušku, nebo
d)   stanoví-li tak akreditovaný vzdělávací program.

(2) Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, členy jsou zkoušející učitel vyučující studenta danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu.

(3) Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl stanovený termín studentovi oznámen alespoň 7 dní přede dnem jejího konání. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutné.

(4) Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo praktická podle charakteru vyučovaného předmětu. Formy zkoušky se mohou kombinovat.

(5) Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí osobní dokumentace studenta. Výsledek zkoušky sdělí předseda komise prokazatelným způsobem studentovi.

(6) Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku.

(7) Student může ze závažných důvodů omluvit svoji neúčast na komisionální zkoušce, avšak nejpozději den před jejím zahájením. Student se může ze zvlášť závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodu rozhoduje ředitel školy. Ředitel školy stanoví, případně se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od náhradního termínu zkoušky se lze omluvit jen jednou.

(8) Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

(9) Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise o hodnocení studenta.

§ 35
Termíny konání absolutoria ve vyšší odborné škole
(K § 103 zákona)

(1) Termíny absolutoria stanovuje ředitel školy v období:

a)   od 1. do 30. června pro řádný termín v případě vzdělávacího programu v délce studia 3 nebo 4 roky, od 1. do 30. září a od 2. do 31. ledna pro opravné a náhradní termíny,
b)   od 2. do 31. ledna pro řádný termín v případě vzdělávacího programu v délce studia 3,5 nebo 4,5 let, od 1.  do 30.  června a od 1. do 30. září pro opravné a náhradní termíny.

(2) Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musejí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 36
Organizace absolutoria ve vyšší odborné škole
(K § 103 zákona)

(1) Přede dnem zahájení konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů.

(2) Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá nejméně 20 minut.

(3) Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut; pokud je její součást virtuální nebo jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut.

(4) Zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut a zkouška z cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut.

(5) Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů.

§ 37
Hodnocení absolutoria ve vyšší odborné škole
(K § 103 zákona)

(1) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

a)   1 - výborně,
b)   2 - velmi dobře,
c)   3 - dobře,
d)   4 - nevyhověl(a).

(2) Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

(3) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

a)   prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50,
b)   prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 - dobře,
c)   neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 - nevyhověl.

(4) Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium.

§ 38
Výše úplaty za vyšší odborné vzdělávání
(K § 123 odst. 5 zákona)

Nejvyšší úplata za vyšší odborné vzdělávání (dále jen "školné") se za školní rok stanovuje ve výši 3 000  Kč. 

§ 39
Splatnost školného za vyšší odborné vzdělávání
(K § 123 odst. 5 zákona)

(1) Student uhradí školné ve dvou splátkách:

a)   nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku,
b)   přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

(2) Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

(3) Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

§ 40
Společné ustanovení

Ustanovení upravující střední vzdělávání, s výjimkou ustanovení § 23 odst. 1 písm. a), b) a f), odst. 2 a 3, § 24 odst. 1 a § 25 odst. 2, se vztahují i na nástavbové studium.

§ 41
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 36 odst. 4 a 5 se nepoužije, pokud učební dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů, které se považují za akreditované vzdělávací programy, stanovují podmínky zkoušky z odborných předmětů odlišně.

§ 42
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Vyhláška č. 269/1999 Sb., o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání.
2) § 3 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 108 školského zákona.
5) § 69 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.
6) § 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.

E-shop

Unijní právo před českými soudy

Unijní právo před českými soudy

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii. Autoři podávají souhrnný přehled judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ve vztahu k jednotlivým institutům ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., JUDr. Mgr. Barbora Vlachová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2016

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2016

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.