Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


199

VYHLÁŠKA

ze dne 17. července 2007,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a registraci zvířat.
Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb.".

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.".

3. V § 2 písm. c) úvodní část ustanovení včetně poznámek pod čarou č. 5 až 8 zní:

"c)  registračním číslem nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, provozovny jatek, provozovny líhní, shromažďovacího střediska5), obchodníka6), uživatelského zařízení7) nebo provozovny asanačního podniku8), který obsahuje

5)   § 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
6)   § 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č.  48/2006 Sb.
7)   § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
8)   § 39 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 120/2002 Sb., zákona č.  131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 8 se označuje jako poznámka pod čarou č. 8a.

4. V § 2 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 8a zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

5. V § 2 písmeno e) zní:

"e) hejnem - skupina drůbeže jednoho druhu a jedné kategorie chovaná na jednom hospodářství,".

 6. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g)   dočasným hospodářstvím - hospodářství, na které byla ovce nebo koza přemístěna za účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena,
h) osobou provádějící označování koní - pověřená osoba nebo uznané chovatelské sdružení, které provádějí označování koní podle § 22 odst. 3 a 4 zákona.".

7. V § 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou č. 11a znějí:

"g)   elektronický identifikátor11a), pouze u ovcí a koz,
h)   značka na spěnce11a), pouze u koz.

11a)   Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS.".

8. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova "je nepřípustné" doplňují slova " , s výjimkou nepovinných údajů".

9. V § 7 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

10. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "tura přemístěného z jiného členského státu nebo dovezeného ze třetí země" nahrazují slovy "používané pro označování turů, ovcí a koz přemístěných z jiného členského státu nebo dovezených ze třetí země".

11. V § 7 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

12. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , včetně alfanumerického kódu hospodářství, ve kterém se prasata narodila".

13. V § 9 odst. 4 se slovo "párových" zrušuje.

14. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) V případech uvedených v § 10 odst. 5 a v § 22 odst. 4 a 5 musí být při každém přemístění spolu se zvířetem předány i ušní známky pro toto zvíře pověřenou osobou poskytnuté.".

15. V § 10 odst. 1 se slovo "identickými" zrušuje.

16. V § 10 odst. 2 se slovo "identickými" zrušuje.

17. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců, označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento způsob označení chovatel neprodleně zaznamená do stájového registru.".

18. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Pro označování turů se používají plastové ušní známky typu A nebo kombinace typu A a typu B. Plastová ušní známka se skládá ze dvou částí, které jsou spojeny trvale uzamykatelným trnem, který je součástí jedné části; obě části musí být vysoké nejméně 45 mm, široké nejméně 55 mm a výška alfanumerických znaků na nich uvedených musí být nejméně 5 mm.".

19. V § 11 odst. 2 se slova "Každá část" nahrazují slovy "Obě části".

20. V § 11 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Na označení jednoho ucha se vždy použije plastová ušní známka typu A, která obsahuje pouze údaje uvedené v odstavci 2; označení jinými či ručně psanými alfanumerickými znaky je nepřípustné.

(4) Na označení druhého ucha se použije plastová ušní známka typu A nebo typu B.

(5) Ušní známky používané na označení druhého ucha mohou vedle údajů uvedených v odstavci 2 obsahovat i záznamy chovatele, a to na lícové i rubové straně, pokud není porušena čitelnost údajů uvedených v odstavci 2.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

21. V § 11 odst. 6 se slovo "býků" nahrazuje slovem "samců" a slovo "jaloviček" nahrazuje slovem "samic".

22. V § 11 odst. 6 se slova "číselné označení kraje, ve kterém se zvíře narodilo, a" nahrazují slovem "číslice,".

23. V § 11 odst. 7 se za slovo "Vzor" vkládá slovo "části" a slova "používané pro označování turů" se nahrazují slovy "typu A a typu B".

24. Poznámka pod čarou č. 12 zní:


"12)   § 14 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona.".

25. V § 13 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Osoba provádějící označování koní označí koně, osla nebo jejich křížence do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem vyzvána.

(6) Koně, osli nebo jejich kříženci, kteří mají průkaz koně se slovním a grafickým popisem vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, se považují za označené v souladu s touto vyhláškou.".

26. V § 14 odst. 2 se slova "přední a zadní" nahrazují slovy "hrudní a pánevní".

27. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Slovní a grafický popis koně, osla nebo jejich křížence si zajistí jeho majitel u osoby provádějící označování koní.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

28. V § 14 odst. 4 se slova " , která pro příslušné uznané chovatelské sdružení nebo pověřenou osobu4) provádí označování koní (dále jen "osoba provádějící označování koní")" nahrazují slovy "provádějící označování koní".

29. V § 14 se odstavec 5 zrušuje.

30. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Označení koně výžehem zajistí jeho majitel u osoby provádějící označování koní, která ho zaznamená do registrační knihy koní a na připouštěcí lístek, popř. na hlášení o registraci koně.".

31. V § 17 odst. 1 se slova "přemístění z jiných členských států nebo" zrušují.

32. V § 17 odst. 1 se slova "doby skončení jejich izolace" nahrazují slovy "28 dnů ode dne jejich dovozu".

33. V § 17 odst. 1 písm. c) zní:

"c)  slovním a grafickým popisem, pokud jsou již označeni numerickým výžehem potvrzujícím jednoznačně jejich identitu.".

34. V § 17 odst. 2 se slova "doby skončení jejich izolace" nahrazují slovy "28 dnů ode dne jejich přemístění".

35. V § 17 odst. 3 se slova "doby skončení jejich izolace" nahrazují slovy "28 dnů ode dne jejich přemístění nebo dovozu".

36. V § 17 odst. 4 se slova "doby skončení jejich izolace" nahrazují slovy "28 dnů ode dne jejich přemístění".

37. V § 18 odst. 2 se čárka za slovem "odstavením" nahrazuje tečkou a slova "nejpozději však před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodilo." se nahrazují větou "V případě přemístění prasnice se selaty na jiné hospodářství se sele označuje před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodilo.".

38. § 21 včetně nadpisu zní:

"§ 21
Způsob a termíny označování prasat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Prasatům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud je zvíře poraženo do 30 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly.

(2) Prasata přemístěná z jiných členských států nebo dovezená ze třetích zemí, která zůstávají na území České republiky déle než 30 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly a která jsou označena v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, se považují za prasata označená v souladu s touto vyhláškou. Pokud takto označena nejsou, označují se do 7 dnů po příchodu na místo určení způsobem uvedeným v § 18 a 20.

(3) Prasatům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí k účasti na svodu se ponechá původní označení. Pokud dojde k jejich dalšímu přemístění, označují se tato prasata způsobem uvedeným v odstavci 2.".

39. V § 22 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

40. V § 22 odstavec 1 zní:

"(1) Každá ovce nebo koza musí být do 2 měsíců od narození označena dvěma plastovými ušními známkami odděleně do každého ucha. Dojde-li do 2 měsíců stáří k přemístění zvířete z hospodářství, kde se narodilo, musí být označeno před jeho přemístěním. V případě jehňat nebo kůzlat určených k porážce do 12 měsíců stáří, která nejsou určena k přemístění do jiného členského státu ani pro vývoz do třetích zemí, musí být jehně nebo kůzle označeno minimálně jednou plastovou ušní známkou, která byla k tomuto způsobu označení pověřenou osobou poskytnuta.".

41. V § 22 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:

"(3) Před trvalým označením podle odstavců 1 a 2 se ovce a kozy označují prvotním označením do 24 hodin po narození. Jedná se o dočasné označení, které umožní identifikovat jednotlivé ovce a kozy a jejich matku do doby jejich trvalého označení.

(4) Ovce a kozy bez ušních boltců nebo s velmi krátkými ušními boltci se označují na spodní srstí neobrostlé části ocasu tetováním, které obsahuje identifikační číslo zvířete bez alfabetického označení země původu (CZ) a bez posledního trojčíslí.

(5) Nelze-li ovce nebo kozy označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců, označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými zvířaty. Tento způsob označení je neprodleně zaznamenán do stájového registru.

(6) Ovce a kozy se před přemístěním do jiného členského státu označují způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství11a).".

42. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Pro označování ovcí a koz se používají plastové ušní známky typu A nebo typu B. Plastová ušní známka typu A se skládá ze dvou částí spojených trvale uzamykatelným trnem, obě části musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 25 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 4 mm. Plastová ušní známka typu B musí být dlouhá nejméně 35 mm a široká nejméně 9 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 4 mm.".

43. V § 23 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Každá část plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz" nahrazují slovy "Plastová ušní známka".

44. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) V případě, že je ovce nebo koza označena dvěma ušními známkami, jedna ušní známka musí obsahovat pouze údaje uvedené v odstavci 2, označení jinými či ručně psanými alfanumerickými znaky je nepřípustné. Druhá ušní známka může obsahovat i záznamy chovatele, a to na lícové i rubové straně, pokud není porušena čitelnost údajů uvedených v odstavci 2.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

45. V § 23 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Duplikát plastové ušní známky typu A musí být vysoký nejméně 25 mm, široký nejméně 25 mm a výška na něm uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 4 mm, duplikát plastové ušní známky typu B musí být dlouhý nejméně 35 mm, široký nejméně 9 mm a výška na něm uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 4 mm.

(5) Vzor plastové ušní známky typu A a typu B a vzor duplikátu plastové ušní známky typu A a typu B jsou uvedeny v příloze č. 4.".

46. V § 24 odst. 1 se za slova "členských států" vkládají slova " , které nejsou označeny v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,".

47. V § 24 odst. 3 se slovo "poražena" nahrazuje slovem "poraženy".

48. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "V případě ztráty identifikačního prostředku se ovce a kozy označují duplikátem podle § 7 odst. 2 a § 23 odst. 4.".

49. V § 28 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Dočasné hospodářství eviduje pověřená osoba na základě hlášení o přemístění zvířete na dočasné hospodářství podle § 35.

(4) Hospodářstvím s chovem drůbeže se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby4) rozumí hospodářství s chovem kura domácího, kachen, hus, krůt, holubů, křepelek, perliček a pernaté zvěře pro zazvěření honiteb.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

50. V § 28 odstavec 5 zní:

"(5) Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze tuto stáj zaevidovat u pověřené osoby jako dvě a více hospodářství, s výjimkou případu, kdy toto rozdělení navrhne Česká plemenářská inspekce nebo orgány veterinárního dozoru na základě své kontrolní činnosti podle § 24 odst. 7 zákona.".

51. V § 29 odst. 2 písm. a) se doplňuje bod 5, který zní:

"5. 

jde-li o cizince, uvede kromě údajů uvedených v bodech 1, 3 a 4 identifikační číslo, stát, který toto identifikační číslo vydal, nebo, nemá-li identifikační číslo, rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, uvede datum narození, číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,".

52. V § 29 odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 5, který zní:

"5. 

jde-li o cizince, uvede kromě údajů uvedených v bodech 1, 3 a 4 rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, uvede datum narození, číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,".

53. V § 29 odst. 2 písm. e) se slovo "hospodářských" zrušuje.

54. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) systém chovu, jde-li o chov ovcí a koz.".

 55. V § 29 odst. 7 se věta "Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze zaevidovat u pověřené osoby4) u jednoho hospodářství více než jednoho chovatele - zaevidovaný chovatel zasílá hlášení za celé hospodářství." nahrazuje větou "Pokud ministerstvo rozdělí hospodářství na základě návrhu České plemenářské inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru podle § 28 odst. 4, budou tato hospodářství evidována s označením, že vznikla rozdělením jednoho hospodářství.".

56. V § 32 odst. 1 se slova "lze po schválení počítačového programu pověřenou osobou4) vést také formou počítačové databáze. Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorová kniha a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru musí po vytištění obsahovat údaje stanovené v této vyhlášce ve stejném pořadí jako na formuláři poskytovaném pověřenou osobou4). Pověřená osoba4) schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů v souladu se všemi požadavky této vyhlášky týkajícími se termínů pro zápisy změn do evidencí a pro zasílání hlášení" nahrazují slovy "lze vést také formou počítačové databáze, schválené pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje a formuláře podle této vyhlášky".

57. V § 32 odst. 2 se za slova "utracení a přemístění," vkládají slova "hlášení o přemístění na dočasné hospodářství,", slova "počtu dospělé" se nahrazují slovem "stavech" a za slova "umístění stanovišť lze" se vkládají slova "zasílat písemně na formuláři a".

58. V § 34 odst. 1 se za slova "ovcí nebo koz" vkládají slova " , s výjimkou chovatele chovajícího ovci nebo kozu na dočasném hospodářství,".

59. V § 34 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)   jde-li o ovce a kozy, systém chovu.".

60. V § 34 odst. 3 písm. f) bodě 2 se slova "z nebo na neevidované" nahrazují slovy "na dočasné".

61. V § 34 odst. 3 písm. f) se doplňují body 3 a 4, které znějí:

"3. číslo elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno,

4. plemeno a genotyp, pokud jsou známy,".

62. V § 35 odst. 2 se v úvodní části ustanovení za slova "Každý chovatel," vkládají slova "s výjimkou chovatele chovajícího ovci nebo kozu na dočasném hospodářství,".

63. V § 35 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova " , dále změnu systému chovu z hlediska produkce mléka u zvířat samičího pohlaví".

64. V § 35 odst. 2 písmeno g) zní:

"g)  jde-li o ovce a kozy
1.  v případě přemístění jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu dopravce, jeho registrační číslo, registrační značku vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,
2.  v případě přemístění na dočasné hospodářství datum přemístění, adresu přemístění včetně identifikačních údajů nového chovatele a registrační značku vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,
3.  v případě přemístění do jiného členského státu číslo elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno.".

65. V § 35 odst. 3 se za slova "utracení a přemístění" vkládají slova "a hlášení o přemístění na dočasném hospodářství".

66. V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňuje věta "Při narození ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete podle § 22 odst. 1, vždy hromadně za celé hospodářství.".

67. V § 35 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

68. V § 35 odst. 5 se za slova "utracení a přemístění" vkládají slova "a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství".

69. V § 35 odst. 6 se za slova "utracení a přemístění" vkládají slova "a vzor hlášení o přemístění na dočasné hospodářství".

70. V § 36 odst. 1 se v úvodní větě za slova "uvedených v § 12" vkládají slova "odst. 1".

71. V § 36 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)  číslo elektronického identifikátoru, je-li jím ovce nebo koza označena.".

72. V § 36 odst. 2 se v úvodní větě za slova "uvedených v § 12" vkládají slova "odst. 1".

73. V § 37 odst. 1 písm. c) se slovo "státní" nahrazuje slovem "ústřední".

74. Poznámka pod čarou č. 16 zní:


"16)   § 22 vyhlášky č. 448/2006 Sb.".

75. V § 38 odst. 1 písm. e) bodě 2 se slova "státní registr otce" nahrazují slovy "označení otce v ústředním registru plemeníků".

76. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


"17)   § 24 a 28 vyhlášky č. 448/2006 Sb.".

77. V § 38 odst. 1 písm. e) se doplňuje bod 5, který zní:

"5. u zvířat samičího pohlaví systém chovu z hlediska produkce mléka,".

78. V § 38 odst. 1 písm. h) body 2 až 5 znějí:

"2. v případě přemístění jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní firma dopravce, jeho registrační číslo, registrační značka vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,

3. v případě přemístění na dočasné hospodářství datum přemístění, adresa přemístění včetně identifikačních údajů nového chovatele, registrační značka vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,

4. způsob označení,

5. číslo elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno,".

79. V § 39 odst. 4 písm. g) se slova "státní registr otce" nahrazují slovy "označení otce v ústředním registru plemeníků".

80. V § 39 odst. 7 se slova "předání zapíše své registrační číslo" nahrazují slovy "převzetí zapíše své registrační číslo nebo registrační číslo své provozovny, jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, datum přemístění a uvedené údaje stvrdí svým podpisem".

81. V § 39 odst. 8 se slova "přemístění zvířete do jiného členského státu nebo" zrušují, slova " , úhynu, ztrátě nebo utracení" se nahrazují slovy "nebo ztrátě" a slova "přemístění, vývozu, úhynu, ztrátě nebo utracení" se nahrazují slovy "vývozu nebo ztrátě".

82. V § 39 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

"(9) Při přemístění zvířete do jiného členského státu je zvíře doprovázeno průvodním listem skotu.

(10) Při přemístění zvířete z jiného členského státu předá neprodleně chovatel jeho zahraniční průvodní list skotu pověřené osobě, která mu do 14 kalendářních dnů vystaví průvodní list skotu.".

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 11 až 13.

83. V § 39 odst. 11 se za slova "na jatka," doplňují slova "nebo dojde-li k úhynu nebo utracení zvířete" a za slova "provozovateli jatek" se doplňují slova "nebo asanačnímu podniku".

84. V § 39 odstavec 12 zní:

"(12) Dojde-li ke ztrátě nebo zničení průvodního listu skotu, oznámí chovatel, obchodník nebo provozovatel uživatelského zařízení písemně tuto skutečnost pověřené osobě4), v případě jeho poškození zasílá pověřené osobě4) také původní průvodní list skotu. Pokud chovatel žádá o opravu údajů o původu zvířete, zasílá průvodní list skotu se žádostí o vystavení a zaslání opraveného duplikátu. Pověřená osoba4) vydá duplikát průvodního listu skotu do 5 pracovních dnů.".

85. V § 41 odstavec 3 zní:

"(3) Každý registr koní v hospodářství se vede na dvou samostatných formulářích či v případě formy počítačové databáze ve dvou samostatných souborech.".

86. V § 41 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) První formulář nebo soubor nazvaný "Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství" obsahuje

a)   identifikační číslo koně, osla a jejich křížence,
b)   jméno zvířete,
c)   druh,
d)   pohlaví,
e)   příslušnost k plemenné knize, je-li v ní zapsán,
f)   jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu anebo název majitele zvířete,
g)   datum příchodu zvířete na hospodářství,
h)   datum konečného odchodu zvířete z hospodářství.

(5) Druhý formulář nebo soubor nazvaný "Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství" obsahuje

a)   pořadové číslo koně z prvního formuláře,
b)   jméno zvířete,
c)   registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, provozovny asanačního podniku, popřípadě místa, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, nebo místo svodu, popřípadě kód země, jde-li o zvíře přemístěné z nebo do zahraničí,
d)   datum přemístění z hospodářství,
e)   datum přemístění zpět na hospodářství.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

87. V nadpisu § 42 se slova "připouštěcím lístkem" zrušují.

88. V § 42 odst. 1 se číslo "14" nahrazuje číslem "21".

89. Poznámky pod čarou č. 19 a 20 znějí:


"19)   § 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb.
20)   § 21 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2006 Sb.".

90. V § 42 odst. 4 se slovo "třetí" nahrazuje slovem "čtvrtý".

91. V § 42 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) V případě registrace starších, dosud neregistrovaných koní, koní bez původu a oslů a jejich kříženců s koňmi a v případě uvedeném v § 49 odst. 2 se čtvrtý připouštěcí lístek nahrazuje hlášením o registraci koně. V tomto případě se postupuje způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 5.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

92. V § 42 odst. 7 se za slovo "hříběte" doplňují slova "a vzor hlášení o registraci koně, jehož formuláře majiteli koně poskytuje pověřená osoba4),".

93. V § 42 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Pokud byl na koně narozeného v České republice vystaven zahraniční plemennou knihou průkaz koně v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, vyplní majitel koně hlášení o registraci koně a zasílá jej společně s průkazem koně do 14 dnů ode dne jeho vystavení pověřené osobě4).".

94. § 43 se včetně nadpisu zrušuje.

95. V § 44 odstavec 2 zní:

"(2) Součástí hlášení o trvalém dovozu koně je slovní a grafický popis koně, který zajistí majitel u osoby provádějící označování koní.".

96. V § 44 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Doprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně a průkaz koně. V tomto případě pověřená osoba4) koně zaeviduje, průkaz koně do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá zpět majiteli koně.

(5) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně ze třetích zemí průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně. Na základě tohoto hlášení pověřená osoba4) vystaví průkaz koně; pokud doprovází dovezeného koně také potvrzení o původu, zasílá majitel koně pověřené osobě4) i kopii potvrzení o původu.".

97. V § 44 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

98. V § 45 odst. 3 písm. e) se slova "státní registr otce" nahrazují slovy "označení otce v ústředním registru plemeníků".

99. V § 45 odst. 3 písm. h) se slovo "chovatele" nahrazuje slovem "majitele".

100. § 46 včetně nadpisu zní:

"§ 46
Hlášení změny

(1) Dojde-li ke změně majitele koně, k přemístění koně na jatka, k přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, k úhynu, ztrátě, utracení nebo ke kastraci koně, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení změny do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá pověřené osobě4) prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení hlášení změny do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 5 pracovních dnů ode dne doručení.

(3) Každý nový majitel koně neregistrovaného v plemenné knize zasílá pověřené osobě4) hlášení změny do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém pověřená osoba4) potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 5 pracovních dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli koně.

(4) Při trvalém přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle původní majitel hlášení změny pověřené osobě4) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k této události došlo. Při přemístění anglického plnokrevníka a klusáka do jiného členského státu nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle původní majitel hlášení změny a průkaz koně pověřené osobě4) ještě před přemístěním nebo vývozem koně, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koně. Pověřená osoba zapíše změny do průkazu koně a do 5 pracovních dnů ode dne doručení vrátí průkaz koně majiteli.

(5) Při přemístění koně na jatka oznámí původní majitel koně tuto skutečnost pověřené osobě4), a to zasláním hlášení změny do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k přemístění došlo, a současně předá průkaz koně jatkám, které ho po poražení koně zasílají pověřené osobě4), a to do 5 pracovních dnů ode dne porážky koně.

(6) Dojde-li k úhynu, ztrátě nebo utracení koně, zasílá původní majitel koně pověřené osobě4) hlášení změny do 5 pracovních dnů ode dne úhynu, ztráty nebo utracení koně; současně s hlášením změny zasílá

a)   průkaz koně, nebo
b)   průkaz koně - hříběte anglického plnokrevníka nebo klusáka, jde-li o hříbě anglického plnokrevníka nebo klusáka, kterému doposud nebyl vystaven průkaz koně.

(7) Dojde-li ke kastraci koně, zasílá jeho majitel pověřené osobě4) hlášení změny do 5 pracovních dnů ode dne kastrace koně. Veterinární lékař potvrdí do 5 pracovních dnů po zákroku kastraci v průkazu koně.

(8) Vzor hlášení změny, jehož formulář majiteli koně poskytuje pověřená osoba4), je uveden v příloze č. 8.".

101. V § 47 odst. 1 písm. c) se slovo "státní" nahrazuje slovem "ústřední".

102. V § 48 písmeno j) zní:

"j)   registrační číslo hospodářství narození, není-li, místo narození,".

103. V § 48 písm. m) se slova "a grafický" zrušují.

104. V § 48 se na konci písmene o) doplňují slova " , včetně data změny majitele a data nahlášení této události".

105. § 49 včetně nadpisu zní:

"§ 49
Průkaz koně

(1) Pověřená osoba4) vystaví průkaz koně do 28 dnů ode dne doručení čtvrtého připouštěcího lístku19) nebo ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne doručení hlášení o trvalém dovozu koně.

(2) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, pověřená osoba4) vystaví průkaz koně na základě hlášení o registraci koně narozeného v České republice nejpozději do 18 měsíců stáří koně.

(3) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, na něž byl v zahraničí vystaven průkaz koně v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, na tato zvířata se průkaz koně v České republice nevystavuje.

(4) Průkaz koně musí obsahovat

a)   údaje o majiteli,
b)   záznamy o očkování,
c)   kontrolu totožnosti koně,
d)   zdravotní vyšetření,
e)   identifikační číslo koně,
f)   jméno koně,
g)   druh,
h)   pohlaví,
i)   barvu,
j)   plemeno,
k)   otce,
l)   matku a otce matky,
m)   datum a místo narození,
n)   údaje o chovateli, z jehož chovu zvíře pochází,
o)   název pověřené osoby4),
p)   slovní a grafický popis koně,
q)   nákazy, jejichž zařazení do veterinárního osvědčení přiloženého k průkazu koně se musí brát v úvahu,
r)   léčbu léčivy podle prohlášení majitele,
s)   případně číslo elektronického identifikátoru,
t)   případně popis výžehu a jeho znázornění v grafickém popisu.

(5) Mimo povinných údajů uvedených v odstavci 4 může průkaz koně obsahovat v části Poznámky či v části Jiné záznamy i další záznamy týkající se daného zvířete.

(6) Náležitosti průkazu koně jsou uvedeny v příloze č. 8.

(7) Změní-li se majitel koně, předá původní majitel koně průkaz koně spolu s koněm novému majiteli koně. Při přemístění koně na jatka předá původní majitel spolu s koněm průkaz koně provozovateli jatek, který jej do 5 pracovních dnů po poražení koně zasílá pověřené osobě.

(8) Při přemístění anglického plnokrevníka nebo klusáka do jiného členského státu nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země zašle původní majitel průkaz koně pověřené osobě spolu s hlášením změny, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koně.

(9) Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace na stranách průkazu koně k tomu určených, které potvrdí veterinární lékař. Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby4).

(10) V případě, že první majitel koně v průkazu koně v části Léčba léčivy (část III - A) potvrdí, že je kůň určen k poražení pro lidskou spotřebu, zajistí každý majitel tohoto koně zaznamenávání údajů do části Záznam o léčení (část III - B), které potvrdí veterinární lékař, a to do doby jeho poražení nebo do doby změny jeho určení, kterou je potvrzení v části II o tom, že kůň není určen k poražení pro lidskou spotřebu.

(11) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně, majitel oznámí tuto skutečnost neprodleně pověřené osobě4), která mu vydá duplikát průkazu koně do 5 pracovních dnů. V případě průkazu koně vydaného v zahraničí musí majitel požádat o vydání duplikátu osobu, která jej vydala.

(12) Na duplikátu průkazu koně musí být uvedeno datum jeho vystavení, označení, že jde o duplikát, a pořadové číslo duplikátu.

(13) Průkaz koně dovezeného ze třetích zemí nebo přemístěného z jiného členského státu, který je vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, se považuje za průkaz koně podle této vyhlášky.".

106. V § 50 odst. 1 se slova " , který se po doručení průkazu koně stává jeho přílohou" zrušují.

107. V § 54 odst. 1 písm. b) se slovo "státní" nahrazuje slovem "ústřední".

108. V § 58 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

109. V § 64 odstavec 1 zní:

"(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno hejno větší než 1000 kusů, nebo větší než 100 kusů drůbeže s produkcí násadových vajec, u kura domácího hejno nosnic s produkcí konzumních vajec uváděných na trh, vede chovatel drůbeže registr drůbeže v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba4), nebo formou počítačové databáze (§ 32).".

110. V § 64 odst. 2 se slova "každý druh dospělé drůbeže" nahrazují slovy "každé hejno".

111. V § 64 odst. 3 písm. d) se slovo "dospělé" nahrazuje slovy "a kategorie".

112. V § 64 odst. 4 písm. a) se slovo "dospělé" zrušuje.

113. V § 64 odst. 4 písm. b) se slovo "dospělé" zrušuje.

114. V § 64 odst. 4 písm. b) bodě 1 se slovo "dospělé" zrušuje.

115. § 65 včetně nadpisu zní:

"§ 65
Záznamy evidované provozovatelem líhně

V záznamech evidovaných provozovatelem líhně se evidují u každého druhu a kategorie drůbeže

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název provozovatele líhně,
b)   registrační číslo,
c)   datum umístění vajec do inkubátoru,
d)   počet vajec vložených do líhně,
e)   datum vylíhnutí,
f)   počet vajec vyjmutých z líhně,
g)   počet, druh a kategorie vylíhnutých mláďat,
h)   údaje o odběrateli mláďat.".

116. § 66 a 67 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20a znějí:

"§ 66
Hlášení o stavech drůbeže

(1) Každý chovatel drůbeže, který chová hejno větší než 100 kusů drůbeže s produkcí násadových vajec, u kura domácího hejno nosnic pro produkci konzumních vajec uváděných na trh, předává pověřené osobě4) v hlášení o stavech drůbeže údaje o

a)   druhu, kategorii a počtu drůbeže chované v hospodářství,
b)   počtu chovaných hejn a o způsobu chovu,
c)   počtu naskladněné nebo vyskladněné drůbeže, přičemž se hlásí
1.  druh, kategorie a počet drůbeže, která byla naskladněna nebo vyskladněna,
2.  datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění došlo,
3.  v případě přemístění drůbeže registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla drůbež přemístěna, případně kód země20a), jde-li o drůbež dovezenou nebo vyvezenou ze třetích zemí nebo přemístěnou z jiného nebo do jiného členského státu.

(2) Chovatelé uvedení v odstavci 1 zasílají hlášení o stavech drůbeže pověřené osobě4) jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc.

(3) Chovatelé drůbeže s hejnem větším než 1000 kusů s výjimkou chovatelů uvedených v odstavci 1 zasílají pověřené osobě údaje o druhu, kategorii, počtu hejn a kapacitě při zaevidování hospodářství u pověřené osoby4) a dále pak při jakékoli změně těchto údajů.

(4) Hlášení o stavech drůbeže se zasílá na formuláři, který chovateli poskytuje pověřená osoba4).

(5) Vzor hlášení o stavech drůbeže je uveden v příloze č. 12.

(6) Chovatelé šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů drůbeže zasílají kromě hlášení o stavech drůbeže pověřené osobě4) údaje o druhu, užitkovém typu a počtu osvědčené drůbeže, a to zasláním kopie osvědčení o původu hejna, do 14 dnů ode dne doručení originálu osvědčení o původu hejna.

§ 67
Hlášení o počtu přemístěné nebo dovezené drůbeže

V případě přemístění drůbeže z jiného členského státu nebo dovozu drůbeže ze třetích zemí oznámí chovatel pověřené osobě4) údaje20a) o počtu přemístěné nebo dovezené drůbeže a její původ, datum přemístění nebo dovozu a druh přemístěné nebo dovezené drůbeže, a to zasláním kopie potvrzení o původu nebo kopie dokladu, který potvrzení o původu nahrazuje, vždy do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu.


20a)   Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh.
Nařízení Komise (EHS) č. 1868/77 ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh.".

117. V § 69 odst. 2 se slova "počtu dospělé" nahrazují slovem "stavech".

118. § 70 včetně nadpisu zní:

"§ 70
Registr hospodářství drůbeže v databázi ústřední evidence

V registru hospodářství se pro každé hospodářství kromě údajů uvedených v § 29 a 66 eviduje

a)   maximální kapacita podle druhu a kategorie drůbeže a
b)   počet osvědčené drůbeže v chovu před produkcí násadových vajec ve šlechtitelském, prarodičovském a rodičovském chovu.".

119. V § 71 písm. a) se slova "provozovatele líhně" zrušují.

120. V § 83 písm. d) se slovo "dospělé" zrušuje.

121. V § 86 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pověřená osoba4) v databázi ústřední evidence zaznamenává datum přijetí každého hlášení.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

122. V § 89 se nadpis zrušuje.

123. V § 89 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4.

124. V § 89 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

125. V § 90 se nadpis zrušuje.

126. V § 90 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 22 a odkazů na poznámku pod čarou zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.

127. § 92 se včetně nadpisu zrušuje.

128. § 93 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

"§ 93

(1) Kritéria pro výběr a stanovení minimálního počtu hospodářství s chovem turů24), ovcí a koz25), v nichž musí být zkontrolováno plnění všech povinností stanovených při označování a evidenci, požadavky na analýzu rizika, náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodářství s chovem turů, ovcí a koz a náležitosti zprávy o výsledcích kontrol v hospodářství s chovem turů, ovcí a koz předkládané členským státem stanoví přímo použitelné předpisy Evropských společenství24), 25).

(2) Zprávu o výsledcích kontrol hospodářství s chovem turů, ovcí a koz zpracovává příslušný úřad na základě roční zprávy o provedených kontrolách (§ 91) a předkládá ji ve lhůtě stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství24), 25) Evropské komisi.


24)   Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a registrace skotu.
25)   Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (Text s významem pro EHP).".

129. Nadpis § 94 zní: " Kritéria pro výběr hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz".

130. Nadpis § 95 zní: " Náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz".

131. V § 95 odst. 1 se slova "ovcí, koz," zrušují.

132. Nadpis § 96 zní: " Roční zpráva o provedených kontrolách hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz".

133. V § 96 odst. 1 se slova "ostatních druhů zvířat" nahrazují slovy "zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz".

134. V § 96 odst. 2 se slova "ostatních druhů zvířat" nahrazují slovy "zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz".

135. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

136. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

137. V příloze č. 6 část 1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

138. V příloze č. 7 části 2.1. a 2.2. znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

139. V příloze č. 8 části 2. a 3. znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

140. V příloze č. 8 část 5. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

141. V příloze č. 12 části 2. a 3. znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

142. V příloze č. 13 část 2. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

143. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

144. Příloha č. 15 zní:

"Příloha č. 15 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Ušní známky vydané podle dosavadních právních předpisů lze i nadále používat.

(2) Registrační lístek chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně, hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, hlášení o registraci koně narozeného v České republice, hlášení o trvalém dovozu koně, hlášení změny, hlášení o počtu dospělé drůbeže, hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat, hlášení počtu plemenných ryb, hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb a hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť poskytnuté pověřenou osobou a obsahující náležitosti podle vzorů uvedených v dosavadních právních předpisech lze používat do 31. 12. 2007.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Marie Paseková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, druhá ...

Cena: 241 KčKOUPIT

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se ...

Cena: 1 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.