Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 198/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 63, ze dne 31. 7. 2007
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

198

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. června 2007

o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh

Vláda nařizuje podle § 12a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 160/2007 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje technické a jiné podrobnosti týkající se bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   zapalovačem ručně ovládané zařízení vydávající plamen a využívající palivo, které se běžně používá pro zapálení zejména cigaret, doutníků a dýmek a u něhož se dá předvídat, že může být použito k zapálení materiálů, jako je papír, knoty, svíčky a lampy, a které je vyrobeno s neoddělitelnou zásobou paliva, bez ohledu na to, zda jej lze znovu plnit či ne,
b)   plnitelným zapalovačem takový zapalovač, který byl navržen, vyroben a uveden na trh tak, aby bylo zajištěno jeho očekávané stálé bezpečné používání po dobu životnosti nejméně 5 let, s možností opravy a splňující tyto požadavky:
1.  na zapalovač je výrobcem poskytnuta nejméně dvouletá písemná záruka v souladu s předpisem Evropských společenství2),
2.  existuje možnost opravy, včetně zapalovacího mechanismu a bezpečného opakovaného plnění po celou dobu životnosti,
3.  součástky, u kterých lze předpokládat, že se při nepřetržitém používání opotřebují nebo přestanou fungovat po záruční době, je možno nahradit nebo opravit v autorizovaném nebo specializovaném poprodejním servisu se sídlem v Evropské unii,
c)   zapalovačem odolným vůči dětem zapalovač navržený a vyrobený tak, aby za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek nemohly děti mladší 51 měsíců aktivovat zapalovací mechanismus, protože například nemají potřebnou sílu k zacházení s ním, nebo kvůli jeho designu nebo ochraně zapalovacího mechanismu, složitosti nebo posloupnosti operací potřebných pro jeho zapálení, tedy zapalovač, který splňuje národní technickou normu zavádějící evropskou normu EN 13869:2002 (dále jen "evropská norma"), pokud jde o jiné specifikace než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 3.1, 3.4 a 5.2.3 evropské normy; zapalovač splňující příslušné právní předpisy zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, kde platí pro bezpečnost pro děti požadavky rovnocenné nebo přísnější než uvedené v tomto nařízení,
d)   modelem zapalovače zapalovač téhož výrobce, který se neliší v provedení nebo jiných charakteristikách takovým způsobem, který by mohl ovlivnit odolnost vůči dětem,
e)   zkouškou odolnosti vůči dětem systematická zkouška daného modelu zapalovače z hlediska jeho odolnosti vůči dětem na vzorku zapalovačů, a to zejména zkoušky prováděné v souladu s národními technickými normami zavádějícími evropskou normu, pokud jde o jiné specifikace než o ty, které jsou uvedeny v odstavcích 3.1, 3.4 a 5.2.3 evropské normy, nebo s požadavky příslušných právních předpisů zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie a kde platí pro bezpečnost dětí požadavky rovnocenné nebo přísnější než uvedené v tomto nařízení,
f)   zapalovačem neobvyklého typu zapalovač definovaný ve specifikaci 3.2 evropské normy.

§ 3

(1) Na trh smí být uveden pouze bezpečný zapalovač. Bezpečný je pouze takový zapalovač, který je odolný vůči dětem podle § 2 písm. c) a u něhož výrobce zpracoval a uchovává průvodní dokumentaci podle § 4 a nadále sleduje shodu vyrobeného zapalovače s technickým řešením přijatým pro zajištění odolnosti vůči dětem.

(2) Zapalovač neobvyklého typu podle § 2 písm. f) je vždy považován za nebezpečný a nesmí být uveden na trh.

§ 4

(1) Průvodní dokumentací se rozumí alespoň

a)   protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem pro každý model zapalovače, včetně vzorků zapalovače zkoušeného modelu, potvrzující, že zapalovač dodávaný na trh je z hlediska bezpečnosti odolný vůči dětem,
b)   dokumentace o zkouškách a kontrolním programu potvrzující, že všechny zapalovače ze všech sérií uvedených na trh odpovídají zkoušenému modelu,
c)   výrobní záznamy potřebné k prokázání, že všechny vyrobené zapalovače odpovídají zkoušenému modelu,
d)   nový protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem, pokud jsou na modelu zapalovače provedeny jakékoli změny, které by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost modelu vyhovět požadavkům tohoto nařízení,
e)   dokumentace dokládající, že se jedná o opakovaně plnitelný zapalovač. 

(2) V případě, že výrobce neposkytne v časové lhůtě stanovené orgánem dozoru průvodní dokumentaci nebo distributor neposkytne v časové lhůtě stanovené orgánem dozoru dokumentaci potřebnou pro identifikaci každé osoby, která mu dodala zapalovač uváděný natrh, postupuje orgán dozoru podle § 7 odst. 2 písm. h) zákona.

§ 5

Protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem musí obsahovat

a)   obchodní firmu nebo název, sídlo a místo podnikání výrobce,
b)   obchodní firmu nebo název, sídlo a místo podnikání dovozce, pokud jsou zapalovače dováženy,
c)   úplný popis zapalovače, včetně velikosti, tvaru, hmotnosti, paliva, kapacity nádržky, zapalovacího mechanismu, dále zařízení pro bezpečnost pro děti, provedení, technická řešení a další prvky, které slouží k tomu, aby byl zapalovač z hlediska bezpečnosti odolný vůči dětem v souladu s požadavky tohoto nařízení; zejména sem patří podrobné uvedení všech rozměrů, potřebné síly nebo jiných prvků, které by mohly ovlivnit bezpečnost zapalovače pro děti, včetně tolerancí výrobce pro každý takový prvek,
d)   podrobný popis zkoušek a získaných výsledků, data zkoušek, místo, kde byly zkoušky prováděny, obchodní firmu nebo název osoby, která testy prováděla, podrobné údaje o kvalifikaci a způsobilosti této osoby k provádění zkoušek,
e)   uvedení místa, kde se zapalovače vyrábějí nebo kde byly vyrobeny,
f)   uvedení místa, kde je uchovávána dokumentace požadovaná tímto nařízením,
g)   odkazy na akreditaci nebo uznání osoby podle § 6.

§ 6

Za protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem se považuje protokol vypracovaný

a)   osobou splňující požadavky stanovené normou EN ISO/IEC3) akreditované členem Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří (ILAC) pro provádění zkoušek odolnosti zapalovačů vůči dětem nebo pro tento účel jinak uznávané příslušným orgánem členského státu,
b)   osobou, jejíž protokoly o zkoušce odolnosti vůči dětem jsou uznávány zemí, kde platí požadavky na bezpečnost pro děti odpovídající požadavkům stanoveným tímto nařízením.

§ 7

S výjimkou § 3 odst. 2 se ustanovení tohoto nařízení nevztahují na opakovaně plnitelné zapalovače, jestliže jsou vybaveny průvodní dokumentací dokládající splnění požadavků § 2 písm. b).

§ 8

Zapalovače, které byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a které nesplňují požadavky pro bezpečnost zapalovačů uváděných na trh podle tohoto nařízení, mohou být spotřebiteli nabízeny a prodány nejdéle do 11. března 2008.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.


1)   Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006, kterým se po státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (2006/502/ES), v platném znění.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES o určitých aspektech nákupu spotřebního zboží a záruk za spotřební zboží.
3)   EN-ISO/IEC 17025:2005 "Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří".

E-shop

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková - Wolters Kluwer, a. s.

Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně. V Dalších omylech ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.