Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


180

ZÁKON

ze dne 7. června 2007,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno v) zní:

"v) směsným palivem motorová nafta s obsahem vyšším než 31 % objemových bionafty (směsná motorová nafta) uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 3824 90 98, směs minimálně 70 % objemových bioethanolu s motorovým benzinem (bioethanol E85) a ethylalkohol vyrobený z biomasy s obsahem maximálně 5 % hmotnostních komplexních zušlechťovacích aditiv určený k pohonu spalovacích vznětových motorů (bioethanol E95).".

2. V § 2 odst. 1 se písmena w) a x) včetně poznámek pod čarou č. 3c a 3d zrušují.

3. V § 3 se odstavce 10 až 12 včetně poznámek pod čarou č. 7a a 7b zrušují.

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 10 a 11.

4. V § 3 odst. 11 se číslo "13" nahrazuje číslem "10".

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 7a, 7b a 7c zní:

"§ 3a

(1) Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely je povinna zajistit, aby v pohonných hmotách7a), které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliv

a)   od 1. ledna 2008 ve výši 2 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,
b)   od 1. září 2007 ve výši 2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty,
c)   od 1. ledna 2009 ve výši 3,5 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,
d)   od 1. ledna 2009 ve výši 4,5 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. a) až d) může osoba uvedená v odstavci 1 splnit i uvedením biopaliva nebo směsného paliva do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely v rozsahu podle odstavce 1.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna vést odděleně evidenci o množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot s uvedením druhu a podílu biopaliv, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely. Tyto evidence je osoba uvedená v odstavci 1 povinna uzavřít vždy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na uvádění zásob státních hmotných rezerv7b) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.

(5) Osoba uvedená v odstavci 1, která dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky, je povinna s předstihem sdělit místně příslušnému celnímu úřadu místo, datum a čas přijetí pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují biosložku tak, aby správce daně mohl odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v jím předložených dokladech.

(6) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok (dále jen "hlášení"), obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí podle odstavce 3. Hlášení se podává na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel.

(7) Osoba uvedená v odstavci 1, která neuvede do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky minimální množství biopaliv pro dopravní účely, je povinna zaplatit poplatek z objemu biopaliv, které měla uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok.

(8) Zjistí-li celní úřad, že hlášení neobsahuje správné údaje nebo že nebylo podáno vůbec a jsou splněny podmínky pro vznik povinnosti zaplatit poplatek, stanoví jej platebním výměrem, popřípadě dodatečným platebním výměrem. Výše poplatku se stanoví jako součin množství neuvedeného biopaliva podle odstavce 1 v litrech a částky 75 Kč. Poplatek je splatný ve lhůtě pro podání hlášení.

(9) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna uvést v daňovém dokladu podle zvláštního právního předpisu7c) druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta objemových nebo hmotnostních.

(10) Poplatek je příjmem státního rozpočtu.


7a)   Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.
7b)   Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb.
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
7c)   § 5 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 37 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem a Úřadem předkládá každoročně Evropské komisi a vládě do 1. července informaci" nahrazují slovy "předkládá Evropské komisi a vládě každoročně do 1. července příslušného kalendářního roku informaci zpracovanou ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Generálním ředitelstvím cel".

7. V § 37 se odstavec 4 zrušuje.

8. V § 40 odst. 10 se slova "nebo povinnost uloženou v § 3 odst. 11" zrušují.

9. V § 40 odstavec 13 zní:

"(13) Pokutu až do výše 100 000 Kč uloží celní úřad osobě uvedené v § 3a odst. 1, která nesplní povinnost podle § 3a odst. 9.".

10. V § 40 se odstavce 14 a 15 zrušují.

Dosavadní odstavce 16 až 20 se označují jako odstavce 14 až 18.

11. § 45a se včetně poznámky pod čarou č. 21b zrušuje.

12. V § 51 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) spravují poplatky podle § 3a podle zákona upravujícího správu daní, přičemž využívají informace získané i při správě jiných daňových povinností; informace získané při správě tohoto poplatku mohou poskytovat České obchodní inspekci, jsou-li tyto informace nezbytné pro účel kontroly kvality paliv na vnitřním trhu.".

13. V § 53 odst. 1 se slova "a § 17 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy " , § 3a, § 17 odst. 1 písm. a) a § 51 písm. g)".

14. V § 55 odst. 1 se slova "§ 3 odst. 10," a slova " , § 37 odst. 4 a § 45a" zrušují.

15. V § 55 odst. 3 se slova "§ 3 odst. 14" nahrazují slovy "§ 3 odst. 11".

16. V § 55 se odstavec 4 zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Za kalendářní rok se pro účely plnění povinností stanovených v § 3a odst. 1 písm. b), § 3a odst. 3 a 6 považuje období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2007.

ČÁST DRUHÁ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

E-shop

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Stejně jako v předchozích svazcích této ediční řady tvoří základ rozsudky ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zuzana Chudomelová, Marek Beran, Vratislav Jadrný, Šárka Němečková, Jaromír Novák - Wolters Kluwer, a. s.

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.