Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


178

ZÁKON

ze dne 7. června 2007,

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna trestního zákona

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 692/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 253/2006, zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 320/2006 Sb. a zákona č. 343/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 62 odst. 1 se za slova "válečné zrady (§ 114)," vkládají slova "organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a odst. 4," a slova "nedovoleného překročení státní hranice" se nahrazují slovy "násilného překročení státní hranice".

2. V § 167 odst. 1 se za slova "účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,"" vkládají slova "organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a odst. 4," a slova "nedovoleného překročení státní hranice" se nahrazují slovy "násilného překročení státní hranice".

3. V § 167 odst. 1 a § 168 odst. 1 se slovo "§ 171d" nahrazuje slovem "§ 171e".

4. Nadpis nad § 171a se zrušuje.

5. § 171a a 171b včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí:

"§ 171a
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

(1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území republiky3) nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b)   spáchá-li takový čin za úplatu nebo jinou výhodu či prospěch,
c)   spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d)   spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a za úplatu nebo jinou výhodu či prospěch,
b)   vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,
c)   způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,
d)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
e)   spáchá-li takový čin se zbraní, nebo
f)   spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
c)   spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo
d)   spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§ 171b
Násilné překročení státní hranice

(1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže

a)   čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b)   spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
c)   spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
d)   způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,
e)   způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
f)   spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b)   způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
c)   spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo
d)   spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

3)   Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu.".

6. V § 171c se pod označení paragrafu vkládá nadpis, který zní: " Porušení předpisů o mezinárodních letech".

7. Za § 171c se vkládá nový § 171d, který včetně nadpisu zní:

"§ 171d
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

(1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže

a)   čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b)   spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,
c)   spáchá takový čin opětovně, nebo
d)   spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a)   získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b)   spáchá- li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)   získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b)   spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.".

Dosavadní § 171d se označuje jako § 171e.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně státních hranic

Čl. II

V § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), se slova "nedovoleného překročení státní hranice" nahrazují slovy "organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Ústavněprávní limity trestního práva

Ústavněprávní limity trestního práva

Nakladatelství Leges, s. r. o.

Docent JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., vysokoškolský učitel, člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát specializovaný na obhajobu v trestních věcech a dlouholetý člen redakční rady časopisů Kriminalistika a Trestněprávní revue, zemřel v červenci 2017 ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Opomenutí v trestním právu

Opomenutí v trestním právu

Pavel Kučera - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu. V textu jsou řešeny z pohledu autora všechny významné problémy, které s trestní ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.