Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 122/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 45, ze dne 24. 5. 2007

122

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2007,

kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, se mění takto:

1. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Upřesněný obvod pozemkových úprav podle § 9 odst. 6 zákona se v katastru nemovitostí zapíše na základě ohlášení pozemkového úřadu, jehož součástí je geometrický plán.".

2. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Jde-li o pozemky ve vlastnictví státu, zvou se ke zjišťování průběhu hranic příslušné organizační složky státu14a), státní organizace14b) a státní podniky14c), které s pozemky hospodaří, a právnická osoba, která pozemky spravuje14d).".

Poznámky pod čarou č. 14a až 14d znějí:


"14a)   § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
14b)   § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
14c)   Například § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
14d)   § 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 5 odst. 2 větě třetí se slova "zastavěné nebo zastavitelné části obce," nahrazují slovy "zastavěného území nebo hranice pozemků v zastavitelných plochách,".

4. V § 7 odst. 6 se v prvé větě za slova "jejich zaměření" vkládají slova "a vyhotovení nového souboru informací podle katastrální vyhlášky23a)".Poznámka pod čarou č. 23a zní:


"23a)   § 66 odst. 1 písm. d), h) a o) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).".

5. V § 8 odst. 1 ve větě poslední za středníkem se slova "znovu doručí26)" nahrazují slovy "doručí se stanovením lhůty k podání námitek26)".

6. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) V případě pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona, pokud vlastník souhlasí s jejich řešením ve smyslu § 2 zákona, se uvede písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků v tabulce č. 1 přílohy. V této tabulce se rovněž uvede písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků s neoceňováním dřevin ve smyslu odstavce 1.".

Poznámka pod čarou č. 27 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.

7. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) K námitkám podaným k pozemkům neřešeným podle § 2 zákona, které pozemkový úřad předává podle § 8 odst. 1 zákona katastrálnímu úřadu k rozhodnutí, připojí pozemkový úřad i výsledky zeměměřických činností podle katastrální vyhlášky23a).".

8. V § 9 odst. 4 se poslední věta nahrazuje větou "Plán společných zařízení v části zaměřené na protierozní a protipovodňová opatření musí být doplněn návrhem agrotechnických opatření, se kterým budou vlastníci pozemků prokazatelně seznámeni; v poznámkách pod tabulkou č. 2 se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická opatření podle plánu společných zařízení.".

9. V § 10 odst. 8 se slova "způsobilé podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "podle katastrální vyhlášky35)".

Poznámka pod čarou č. 35 zní:


"35)   § 66 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb.".

10. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:

"(9) U pozemkové úpravy, jejímž předmětem je upřesnění přídělů35a), se kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce35b) zpracuje společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi původními a novými pozemky, a to včetně evidování jiných právních vztahů.


35a)   § 13 zákona č. 139/2002 Sb.
35b)   § 66 odst. 1 písm. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) vyhlášky č. 26/2007 Sb.".

11. V příloze v bodu 4 písm. d) se za slova "interakční prvky," vkládají slova "zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti,".

12. V příloze tabulky č. 1 a 2 znějí:

(Tabulky)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva 1. část

Praktikum z obecného správního práva 1. část

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu na semináře a zkoušku, nýbrž ...

Cena: 160 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.