Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


92

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. o) a p) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí.".

2. V § 1 písmeno b) zní:

"b)   uveřejňování vnitřní informace podle § 124 odst. 1 zákona a její zasílání České národní bance emitentem finančního nástroje (dále jen "emitent"),".

3. V § 1 písmeno e) zní:

"e)   oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo finančními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,".

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 1 písm. g), § 4 odst. 1, § 6, § 10 odst. 2 a 3, § 12 odst. 2 písm. d) a § 12 odst. 4 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".

5. V § 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

6. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova "na kurz" vkládají slova " , cenu nebo výnos".

7. V § 2 odst. 1 a 2 a v § 11 odst. 1 se slovo "investičního" nahrazuje slovem "finančního".

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo "investiční" nahrazuje slovem "finanční".

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "na trhu uvedeném v § 1 písm. b)" nahrazují slovy "na regulovaném trhu členského státu Evropské unie".

10. V § 3 odst. 2 se slova "Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka ve Věstníku České národní banky".

11. V nadpisu § 4 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".

12. V § 4 odst. 1, § 10 odst. 3 písm. a) se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

13. V § 7 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

14. V § 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo "nebo".

15. V § 7 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d)   jsou zaměstnanci nebo jinými osobami, které mají u osoby podle písmene c) přístup k vnitřním informacím.".

16. V § 8 odst. 3 se slova "přestane mít přístup k vnitřním informacím" nahrazují slovy "získá přístup nebo přestane mít přístup k vnitřním informacím".

17. Nadpis části čtvrté zní:

" ČÁST ČTVRTÁ
Oznamování transakcí povinnými osobami".

18. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Podrobnější vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje

(1) Oznamovací povinnosti podle § 125 odst. 5 zákona podléhají transakce s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem a transakce s finančními nástroji, jejichž hodnota je od těchto akcií nebo zatímních listů odvozena.

(2) Osoba uvedená v § 125 odst. 5 zákona plní oznamovací povinnost, jestliže součet hodnot transakcí v kalendářním roce přesáhne částku odpovídající 5 000 eur, a to ohledně všech transakcí uskutečněných v kalendářním roce.

(3) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě vedoucí osoby emitenta nebo osoby, která je členem dozorčího orgánu emitenta, hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet

a)   manželem,
b)   nezaopatřeným dítětem,
c)   jiným příbuzným, který s ní žije ve společné domácnosti po dobou nejméně jednoho roku,
d)   jinou osobou, která je k vedoucí osobě emitenta nebo osobě, která je členem dozorčího orgánu emitenta, v poměru obdobném rodinnému, žije s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo
e)   právnickou osobou podle § 125 odst. 5 zákona.

(4) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet vedoucí osobou emitenta nebo osobou, která je členem dozorčího orgánu emitenta.

(5) Hodnotou transakce podle odstavce 2 se rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni uskutečnění transakce; v případě opcí se hodnotou rozumí tržní hodnota podkladového aktiva.".

19. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova "(dále jen "povinná osoba")" zrušují.

20. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova " ; u fyzické osoby také rodné číslo" zrušují.

21. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova "povinnou osobou" nahrazují slovy "osobou podle písmene c)".

22. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova "(uzavření obchodu)" zrušují.

23. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)   druh finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,".

24. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova "jiný převod" nahrazují slovy "jiná transakce".

25. V § 10 odst. 2 a 3 se slova "Povinná osoba" nahrazují slovy "Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c)".

26. V § 10 odst. 3 se slova "Oznámení o MO" nahrazují slovy "Oznámení o transakci".

27. V § 11 odst. 1 se slovo "investičním" nahrazuje slovem "finančním".

28. V § 11 odst. 1 písm. h) se slovo "a" zrušuje.

29. V § 11 odst. 1 písm. i) se slovo "informací" nahrazuje slovy "investičních doporučení".

30. V § 11 odst. 1 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   zda postup nebo obchod splňoval podmínky pro uznání tržního postupu podle § 126 odst. 8 zákona.".

31. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

32. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   zprávou elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky,".

33. V § 12 odst. 2 písm. b) a d) se slova "Komise uveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky".

34. V § 12 odst. 2 písm. c) se slovo "Komise," nahrazuje slovy "České národní banky, nebo".

35. V § 12 odst. 3 písm. c) se slova "(uzavření obchodu)" zrušují.

36. V § 12 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)   označení finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho ISIN, byl-li přidělen,".

37. V § 12 odst. 3 písm. e) se slova "jiný převod" nahrazují slovy "jiná transakce".

38. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Emitent přizpůsobí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vyhlášce č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.