Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


81

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 11. dubna 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., nařízení vlády č. 119/2005 Sb., nařízení vlády č. 515/2005 Sb. a nařízení vlády č. 351/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření (dále jen "žádost o poskytnutí dotace") doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři každoročně, a to do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.".

2. V § 4 odst. 3 se slova "pracovní den" nahrazují slovy "pracovní den8a)".

Poznámka pod čarou č. 8a zní:


"8a)   Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.".

3. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření, Fond žadatele vyřadí; případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.".

4. V § 5 odst. 1 větě první se slovo "Žadatel" nahrazuje slovy "Nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 5a odst. 5), žadatel" a za slovo "žádosti" se vkládají slova "o změnu zařazení".

5. V § 5 odst. 1 větě druhé se slovo "výměry" nahrazuje slovem "zařazení" a slova "30. dubna" se nahrazují slovy "15. května".

6. V § 5 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

7. V § 5 odst. 2 se slovo "kalendářním" zrušuje.

8. V § 5 odst. 3 se slova "opatření podle § 2" nahrazují slovy "podopatření podle § 2".

9. V § 5 odst. 5 písm. e) se slovo "nebo" nahrazuje slovy "popřípadě zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu12b)".

Poznámka pod čarou č. 12b zní:


"12b)   Čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.".

Odkaz na dosavadní poznámku pod čarou č. 12b se nahrazuje odkazem č. 12c a poznámka pod čarou č. 12c zní:


"12c)   § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".

10. V § 5 odstavec 6 zní:

"(6) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy podle odstavce 5, dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji měl evidovanou v evidenci půdy5), nebo k datu, kdy nastala skutečnost podle odstavce 5 písm. c); poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže žadatel tuto výměru neměl evidovanou ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy5).

11. V § 5 odst. 7 se slova "na kterou je dotace poskytována v rámci agroenvironmentálního opatření," zrušují, slova "snížené výměře" se nahrazují slovy "snížení výměry" a slovo "poskytnuté" se nahrazuje slovy "která byla poskytnuta".

12. V § 5 odstavce 8 až 10 znějí:

"(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7 v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

a)   nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření
1.  podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
2.  podle § 2 odst. 1 písm. c) bodů 1, 2, 4 nebo 5, nebo
b)   nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6;

žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, nepodává s touto žádostí žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci9).

(9) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované zvýšení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavce 1 a snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 8.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 1, 8 nebo 9 rozhodne o zařazení do agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. Podá-li žadatel žádost o změnu výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7 o veškerou zařazenou výměru, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.".

13. V § 5 se odstavce 11 až 14 zrušují.

14. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14 zní:

"§ 5a
Přechod a převod zařazení do agroenvironmentálního opatření

(1) Jestliže u žadatele dojde k nesplnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace13), která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve obhospodařované žadatelem (dále jen "nabyvatel") písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření.

(2) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření poskytována dotace, v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části anebo celého podniku14), snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel nebo nájemce části anebo celého podniku žadatele pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto podniku bude pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku.

(3) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který je již zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž

a)   na výměru nabytou podle odstavce 1 nebo 2 se ustanovení § 5 odst. 1 až 4 nevztahují;
b)   je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodů 3 až 6 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel nebo nájemce do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto opatření, uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření;
c)   v ostatních případech uvede nabyvatel nebo nájemce na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.

(4) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce, který není zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři, v němž bude uvedena výměra zařazená do tohoto agroenvironmentálního opatření, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel nebo nájemce zařazen do tohoto opatření.

(5) Jestliže dojde k převodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanovuje se

a)   výměra zemědělské půdy, která může být předmětem zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 5 odst. 1 odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje,
b)   výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. g) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 5 písm. g) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.

(6) Jestliže se nabyvatel nebo nájemce písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen do tohoto agroenvironmentálního opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5 odst. 7 nebo k porušení jiných podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem, za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě nájemce zařazen.

(7) Dojde-li v průběhu příslušného období, kdy je zjištěno jakékoli porušení podmínky žadatelem vedoucí k uplatnění postupu podle § 16 až 20, k převodu zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle § 16 až 20 se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli nebo nájemci jen na část podniku (výměry) získanou od původního žadatele.

(8) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, která má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu čtyř kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za pět kalendářních let.


13)   § 68 obchodního zákoníku.
14)   § 476 až 488i obchodního zákoníku.".

15. V § 6 odstavec 6 zní:

"(6) Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci podopatření ekologické zemědělství, dodržuje v průběhu příslušného pětiletého období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata") ke dni 31. července příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu obhospodařovaný žadatelem a evidovaný v evidenci půdy5), nejvýše však 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem a evidovaný v evidenci půdy5).".

Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.

16. V § 6 odstavec 7 zní:

"(7) Chová-li žadatel ke dni 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září tohoto kalendářního roku kopii registru15b) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k tomuto dni.".

17. V § 6 odstavec 8 zní:

"(8) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je mapa půdních bloků se zákresy jednotlivých kultur, popřípadě plodin podle odstavce 9.".

18. V § 7 odst. 5 písm. a) se slova "v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna" nahrazují slovy "ke dni 31. července".

19. V § 7 odst. 5 písm. b) se slova "vedené v evidenci půdy5)" nahrazují slovy "evidované v evidenci půdy5) k 31. prosinci příslušného kalendářního roku".

20. V § 7 odst. 5 písm. c) se slova "30. června" nahrazují slovy "15. července".

21. V § 7 odst. 6 písm. c) se za slovo "luk" vkládají slova "evidovanou v evidenci půdy5) k 31. prosinci příslušného kalendářního roku".

22. V § 7 odst. 7 písm. g) se za slovo "pastvin" vkládají slova "evidovanou v evidenci půdy5) k 31. prosinci příslušného kalendářního roku".

23. V § 7 v úvodní části ustanovení odstavce 8 se slova "písemného souhlasu" nahrazují slovy "souhlasného vyjádření".

24. V § 7 odst. 8 písm. b) bodu 2 se slova "15. července" nahrazují slovy "31. července".

25. V § 7 odstavec 10 zní:

"(10) Chová-li žadatel ke dni 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září tohoto kalendářního roku kopii registru15b) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k tomuto dni.".

26. V § 7 se odstavec 11 zrušuje.

27. V § 8 odst. 5 písm. a) se slova "15. července" nahrazují slovy "31. července".

28. V § 9 odst. 6 písm. a) se slova "15. července" nahrazují slovy "31. července".

29. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova "30. dubna" nahrazují slovy "15. května".

30. V § 10 odst. 3 písm. c) bodu 1 se slova "podle odstavce 1 písm. b)" zrušují.

31. V § 11 odst. 4 písm. d) se slova "s písemným souhlasem" nahrazují slovy "na základě souhlasného vyjádření".

32. V § 13 odst. 5 písm. c) se slova "30. dubna" nahrazují slovy "15. května".

33. V § 14a odst. 1 písmeno b) zní:

"b) výměru jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů podle evidence půdy5) v případě písmene a) bodu 1,".

 34. V § 14a odst. 1 písm. c) se slova "písmene a)" nahrazují slovy "písmene a) bodu 2".

35. V § 14a odst. 4 písm. f) se slova "ovoce a rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou" nahrazují slovy "ovoce, rozbor těchto vzorků provede osoba odborně způsobilá".

36. V § 15 odst. 17 se slova " ; výše dotace poskytnutá podle tohoto nařízení za účelem zajištění nepřekročení její maximální výše podle tohoto odstavce se přepočte podle platného kursu Evropské centrální banky ke dni poskytnutí dotace" zrušují.

37. V § 16 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 24d zní:

"a) podopatření ekologické zemědělství porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně24d), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7),

24d)   § 33 odst. 5 písm. d) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č.  553/2005 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 24d se označuje jako poznámka pod čarou č. 24e, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

38. V § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1 se slova "anebo v § 7 odst. 10" zrušují.

39. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 24f a 24g zní:

"(6) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 15, se sníží

a)   o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši do 20 000 Kč včetně24f), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7),
b)   o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně24g), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7).

24f)   § 33 odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
24g)   § 33 odst. 5 písm. c) zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č.  553/2005 Sb.".

40. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 24h zní:

"1. 

porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství7), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství7) ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně24h), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství7),


24h)   § 33 odst. 5 písm. e) a odst. 6 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění zákona č. 553/2005 Sb.".

41. V § 17 odst. 3 se slova "§ 16 odst. 1 písm. a)" zrušují.

42. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "písm. b) až j)".

43. V § 22 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

44. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 25a zní:

"(6) V případě, že Fond poskytne žadateli dotaci, na niž neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá25a).


25a)   Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.".

45. V příloze č. 1 bodu 2 se slova "15. července" nahrazují slovy "31. července" a slova "15. října" se nahrazují slovy "31. října".

46. V příloze č. 1 bodu 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 26a zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

47. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze č. 4 v části Speciální byliny se doplňují slova

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

a v části Zelenina se doplňují slova

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze č. 11 části A v části Fungicidy se doplňuje text"

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze č. 11 části A v části Insekticidy a akaricidy se texty

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

zrušuje a doplňuje se text

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 11 části A v části Herbicidy se doplňuje text

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze č. 11 části B v části Fungicidy se doplňuje text"

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze č. 11 části B v části Insekticidy a akaricidy se text

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

 zrušuje a doplňuje se text

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze č. 11 části B v části Herbicidy se doplňuje text

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Žádosti podané podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.