Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


47

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. března 2007

o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen "zákon") a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět ú pravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) některé podmínky poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (dále jen "platba") a některé podmínky poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen "Fond").

§ 2
Žadatel o platbu

Žadatelem o platbu je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona) (dále jen "evidence"), která doručí Fondu na jím vydaném formuláři žádost o platbu pro příslušný kalendářní rok (dále jen "žádost").

§ 3
Žádost o platbu

(1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství4) obsahuje

a)   seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy evidovaných v evidenci na žadatele4),
b)   označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká,
c)   prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (§ 5) po celý kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele.

(2) Nedílnou součástí žádosti je zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším.

(3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků, popřípadě na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti6), připojí k žádosti uznávací list7) o uznání osiva konopí; dále žadatel k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, uvedeného v žádosti.

(4) Žadatel doručí žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku.

§ 4
Podmínky poskytnutí platby

(1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je

a)   evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství8),
b)   evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c)   žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),
d)   udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu (§ 5) po celý příslušný kalendářní rok.

(2) Minimální výměra9), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně 1 ha zemědělské půdy; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci.

(3) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), nebo podle § 6, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle § 5 po celý příslušný kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele10).

§ 5
Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou splněny, jestliže

a)   nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice,
b)   je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů,
c)   kejda nebo močůvka je zapravována do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis11),
d)   nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda,
e)   nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků.

§ 6
Zamítnutí žá dosti, snížení nebo neposkytnutí platby

(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství12) platbu sníží nebo neposkytne.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3 odst. 4, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství13), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství13).

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti neuvedl výměru všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele14), a rozdíl mezi celkovou výměrou všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele ke dni podání žádosti a celkovou výměrou půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků uvedenou v žádosti je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %14),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %14),
c)   vyšší než 5 %, sníží platbu o 3 %14).

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil z nedbalosti15) některou z podmínek uvedených v § 5 na výměře zemědělské půdy, která je

a)   nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 1 %,
b)   vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 3 %,
c)   vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 5 %.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil úmyslně16) některou z podmínek uvedených v § 5 na výměře zemědělské půdy, která je

a)   nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 20 %,
b)   vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 50 %,
c)   vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, platbu žadateli neposkytne.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel opakovaně porušil17) některou z podmínek uvedených v § 5, platbu žadateli sníží podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství18).

(7) Fond může žadateli snížit jinou poskytovanou platbu přímé podpory19), která mu má být Fondem poskytnuta, v případě, že žadatel uvedl v žádosti nepravdivý, popřípadě neúplný údaj, a platba mu na základě takové žádosti byla poskytnuta19).

(8) V případě, že Fond poskytne žadateli platbu, na jejíž poskytnutí neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá20).

§ 7
Stanovení některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), poskytne Fondu v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství22), a to do 30 dnů ode dne převzetí dovezených zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, nejpozději však do 30. dubna bezprostředně následujícího kalendářního roku.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), poskytne Fondu v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství23), a to 10 dnů před zahájením zpracování dovezených zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu na jiný konečný výrobek.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č.  1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování plodin, v platném znění.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č.  130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
4)   Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
5)   Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
6)   Čl. 13 odst. 1 a čl. 33 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
7)   § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
8)   Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
9)   Čl. 134 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
10)   Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
11)   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
§ 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
12)   Čl. 138 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
Čl. 50 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
13)   Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
14)   Čl. 14 odst. 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
15)   Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
16)   Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
17)   Čl. 41 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
18)   Čl. 66 odst. 4 a 5 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
19)   Čl. 73 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
20)   Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
21)   Čl. 144 písm. b) a c) nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
22)   Čl. 144 písm. a), čl. 145 a čl. 157 odst. 3 nařízení Komise (ES) č.  1973/2004, v platném znění.
23)   Čl. 55 písm. b) a čl. 107 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Čl. 145 a 152 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.

E-shop

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Evropská úmluva o lidských právech

Evropská úmluva o lidských právech

Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek - C. H. Beck

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních ...

Cena: 3 730 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.