Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 38/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 17, ze dne 1. 3. 2007

38

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. února 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "k jejich" nahrazují slovem "ke" a za slovo "vzdělávání" se vkládají slova "v jazycích národnostních menšin".

2. V § 2 písm. a) se slova "aktivity příslušníků národnostních menšin nebo na činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin" nahrazují slovem "projekty".

3. V § 2 písm. b) se slovo "projektu" nahrazuje slovy "žádosti o poskytnutí dotace na projekt (dále jen "žádost")".

4. V § 2 písm. d) bodě 3 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "výchovy" se vkládají slova "a vzdělávacích programech podporujících rozvoj tolerance a respekt k odlišné identitě druhých".

5. V § 2 písm. e) se slovo "přijímání" nahrazuje slovem "podávání" a slova "o poskytnutí dotace a přihlášek projektů, hodnocení projektů" se nahrazují slovy " , hodnocení žádostí".

6. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo "věcí" vkládají slova "a Úřad vlády České republiky".

7. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Vyhlášení výběrového dotačního řízení

Poskytovatel vyhlašuje alespoň jednou v kalendářním roce v termínu projednaném s Radou výběrová dotační řízení na podporu projektů aktivit příslušníků národnostních menšin a prostřednictvím Rady ve spolupráci s Radou pro romské záležitosti na projekty podporující integraci příslušníků romské komunity. Vyhlášení výběrového dotačního řízení včetně jeho podmínek oznámí poskytovatel prostřednictvím celostátního periodického tisku a na své úřední desce.".

8. § 5 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

9. Nadpis § 6 zní: "Žádost".

10. V § 6 odst. 1 větě první se slovo "Projekt" nahrazuje slovem "Žádost", slovo "zpracován" se nahrazuje slovem "zpracována" a slovo "podán" se nahrazuje slovem "podána".

11. V § 6 odst. 1 větě druhé se slovo "projektu" nahrazuje slovem "žádosti" a slova "v dálkově přístupném informačním systému" se nahrazují slovy "na své úřední desce".

12. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Součástí žádosti musí být popis projektu a rozpočet na jeho uskutečňování. K žádosti žadatel přiloží prohlášení, že nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně, a dále souhlas se zveřejněním identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace.".

13. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

14. Nadpis § 7 zní: "Hodnocení žádostí".

15. V § 7 odst. 1 větě první se slovo "Projekty" nahrazuje slovem "Žádosti".

16. V § 7 odst. 1 větě třetí se slova "Členové Rady či jiní zástupci z řad příslušníků" nahrazují slovem "Příslušníci" a slovo "projekty" se nahrazuje slovem "žádosti".

17. V § 7 odst. 2 se slovo "projektů" nahrazuje slovem "žádostí".

18. V § 7 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Rozhodne-li poskytovatel o poskytnutí dotace na projekt, zveřejní na své úřední desce přehled o tom, komu a v jaké výši byla dotace poskytnuta; do té doby jsou výsledky výběrového dotačního řízení neveřejné.".

19. V § 7 odst. 3 větě poslední se slovo "projektů" nahrazuje slovem "žádostí".

20. Nadpis § 8 zní: "Podmínky poskytnutí a použití dotace".

21. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Dotaci lze poskytnout a použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Případné změny podmínek nebo výše dotace stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace lze provést pouze na základě písemné žádosti příjemce, doručené poskytovateli nejpozději do 31. října roku poskytnutí dotace, vydáním nového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nové rozhodnutí v části, kterou upravuje, nahrazuje původní rozhodnutí, které zůstává v ostatním nedotčeno.".

22. V § 8 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně; tuto skutečnost prokazuje žadatel prohlášením podle § 6 odst. 2.".

23. V § 8 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Dotaci lze poskytnout na úhradu nejvýše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, přičemž celková výše dotace nesmí překročit 70 % skutečných nákladů; úhradu 30 % skutečných nákladů na uskutečnění schváleného projektu je příjemce povinen zajistit z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu.".

24. V § 8 odst. 5 se slovo "výdajů" nahrazuje slovem "nákladů".

25. V § 8 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Dotace podle tohoto nařízení nemá charakter dotace na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku.".

26. V § 8 se odstavec 9 zrušuje.

27. § 9 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

28. V § 10 odst. 1 se za slovo "změně" vkládá slovo "identifikačních".

29. V § 11 odst. 6 se slova "ve spolupráci s Radou, v případě projektů podpory integrace příslušníků romské komunity i ve spolupráci s Radou pro romské záležitosti" zrušují.

30. V § 13 se odstavce 1 a 3 zrušují a zrušuje se označení odstavce 2.

31. V § 14 odst. 2 se za slovo "kultury" vkládají slova "na základě doporučení Rady".

32. V § 16 odst. 1 se slova " , jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti" zrušují.

33. V § 16 odst. 2 se za slovo "kultury" vkládají slova "na základě doporučení Rady".

34. V § 17 písm. a) se slova "nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti" nahrazují slovy "(dále jen "tisk v jazycích národnostních menšin")".

35. V § 17 písm. b) se slovo "provozování" zrušuje a slova "nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti" se nahrazují slovy "(dále jen "vysílání v jazycích národnostních menšin")".

36. V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Výběrové dotační řízení je určeno na podporu vydávání tisku v jazycích národnostních menšin, který není vydáván za účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území České republiky.".

37. V § 18 odst. 3 se slovo "periodického" zrušuje a za slovo "tisku" se vkládají slova "v jazycích".

38. V § 18 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Žadatel o dotaci na vydávání tisku v jazycích národnostních menšin předloží poskytovateli zdůvodnění žádosti včetně předpokládaných příjmů a nákladů, údajů o zaměření titulu, způsobu rozšiřování a dalších údajů, pokud o ně poskytovatel požádá.

(5) Dotace na vydávání tisku v jazycích národnostních menšin může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s jeho vydáváním nebo rozšiřováním.".

39. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.

40. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

"§ 18a

(1) Výběrové dotační řízení je určeno na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin, které není provozováno za účelem dosažení zisku a je šířeno na území České republiky.

(2) Výběrového dotačního řízení na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby oprávněné vykonávat činnost v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání13) a které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost.

(3) Žadatel o dotaci na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin předloží poskytovateli zdůvodnění žádosti včetně předpokládaných příjmů a nákladů, údajů o zaměření projektu, způsobu vysílání a dalších údajů, pokud o ně poskytovatel požádá.

(4) Dotace na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s výrobou programů a jejich šířením.


13)   Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

41. V § 19 odst. 2 se za slova "menšin a" vkládá slovo "podpora" a slovo "výchova" se nahrazuje slovem "výchovy".

42. V § 20 písmeno b) zní:

"b)   společensko kulturních aktivit a volnočasových aktivit pro děti a mládež, pokud jsou tyto aktivity zaměřeny k podpoře zachování a rozvoje tradic a identity národnostní menšiny či k podpoře rozvoje vnímavosti vůči pozitivnímu významu národnostní rozmanitosti společnosti,".

43. V § 21 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a Úřad vlády České republiky".

44. V § 21 odst. 2 se slova "příslušná ministerstva" nahrazují slovy "příslušné ústřední orgány státní správy na základě doporučení Rady pro romské záležitosti".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 98/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministryně vlády:
MUDr. Stehlíková v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Jehlička v. r.

E-shop

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 160 KčKOUPIT

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Mgr. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou svědci, znalci či ručitelé. Obsahuje návody, jak postupovat v konkrétních situacích, včetně vzorových dopisů, příkladů a vyplněných ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Lenka Geržová, Stanislav Kouba - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce pojistného. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.