Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


33

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. února 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se slovo "března" nahrazuje slovem "dubna".

2. V § 8 odst. 5 se slova "plánu a nejdříve" nahrazují slovy "plánu nebo nejdříve" a slova "byla žádost podle odstavce 1 zařazena do plánu" se nahrazují slovy "pěstitel požádal o zařazení do plánu".

3. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Podá-li pěstitel Fondu souhrnnou žádost na několik opatření podle odstavce 2, Fond zařadí a posuzuje každé opatření samostatně. Ustanovení § 8a odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Fond zařadí do plánu pěstiteli celý půdní blok nebo jeho díl, popřípadě jejich části, u nichž byly splněny podmínky podle tohoto nařízení a předpisu Evropských společenství1a), a to podle projektu.".

4. V § 8a odst. 4 se číslo "6" nahrazuje číslem "2" a slova " , nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1" se zrušují.

5. V § 8b odst. 3 písmeno f) zní:

"f)   datum ukončení tohoto opatření podle odstavce 4,".

6. V § 8b odstavec 4 zní:

"(4) Žádost o podporu na opatření podle § 8 odst. 2 písm. b) pěstitel podá nejpozději do 2 měsíců po dokončení výsadby nové vinice osazené opěrnými sloupky.".

7. V § 8c odst. 1 se za slova "nejméně 3 000 ks/ha" vkládají slova " ; dosadba musí činit nejméně 1 000 ks/ha".

8. V § 8c odst. 2 písmeno d) zní:

"d)   datum ukončení tohoto opatření podle odstavce 4.".

9. V § 8c odstavec 4 zní:

"(4) Žádost o podporu podá pěstitel do 2 měsíců po zvýšení počtu keřů ve vinici osazené opěrnými sloupky.".

10. V § 8c se odstavec 5 zrušuje.

11. V § 8d odst. 3 písmeno f) zní:

"f)   datum ukončení tohoto opatření podle odstavce 4.".

12. V § 8d odstavec 4 zní:

"(4) Žádost o podporu na opatření přesun vinice do svahu pěstitel podá Fondu nejpozději do 2 měsíců od data ukončení výsadby vinice do svahu, osazené opěrnými sloupky.".

13. V § 8e se na konci odstavce 1 doplňují věty "Opatření ochrana vinice před škodami způsobovanými zvěří se člení na opatření provedené individuální ochranou, které se provádí ochranou jednotlivých keřů při počtu keřů nejméně 1 000 ks/ha, a na opatření provedené hromadnou ochranou, které se provádí oplocením vinice. Za oplocenou vinici se považuje vinice, jejíž oplocení zabrání průniku zvěře na vinici.".

14. V § 8e odst. 3 písmeno b) zní:

"b)   způsob provedení ochrany vinice podle odstavce 1,".

15. V § 8e odst. 4 se slovo "pěstiteli" nahrazuje slovy "na celý půdní blok nebo jeho díl".  

16. V § 8e odst. 5 se číslo "6" nahrazuje číslem "2" a slova " , nejpozději však v termínu podle tohoto nařízení" se zrušují.

17. V § 8e odst. 6 se slova "toto opatření" nahrazují slovy "příslušné opatření provedené individuální ochranou nebo opatření provedené hromadnou ochranou".  

18. V § 8f odstavec 1 zní:

"(1) Opatření ochrana vinice před škodami způsobovanými ptactvem se člení na opatření provedené pasivní ochranou a na opatření provedené aktivní ochranou. Do těchto opatření se zařadí pouze celý půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém se nachází vinice. Ochrana vinice před škodami způsobovanými ptactvem se zajišťuje v období zrání vinných hroznů na vinici, která byla vysázena nejpozději v předchozím kalendářním roce. Ochrana takové vinice se zajišťuje pasivní ochranou nebo aktivní ochranou; za pasivní ochranu se považují sítě ochraňující keře nebo pomůcky, popřípadě přístroje, odpuzující ptactvo na principu mechanickém, optickém nebo akustickém, které nezpůsobují utrpení ptactva, a to v množství nejméně 1 kus na každých započatých 5 ha ochraňované vinice, a aktivní ochrana se provádí odpuzováním ptactva činorodou přítomností fyzické osoby, a to nejméně v rozsahu 300 hodin v příslušném hospodářském roce u jednoho pěstitele.".

19. V § 8f odst. 3 písmeno b) zní:

"b)   způsob provedení ochrany vinice, a to opatřením provedeným pasivní ochranou nebo opatřením provedeným aktivní ochranou,".

20. V § 8f odst. 4 větách první a druhé se slovo "pěstiteli" nahrazuje slovy "na celý půdní blok nebo jeho díl".  

21. V § 8f odst. 5 písm. a) se číslo "6" nahrazuje číslem "2" a slova "nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1," se zrušují.

22. V § 8f odst. 5 písm. b) se slova "v termínu stanoveném v § 8i odst. 1" nahrazují slovy "do 2 měsíců ode dne ukončení aktivní ochrany vinic".

23. V § 8f odst. 6 se slova "toto opatření" nahrazují slovy "opatření provedené pasivní ochranou nebo opatření provedené aktivní ochranou".  

24. V § 8g odst. 3 písm. e) se slova "stavby opěrné konstrukce" nahrazují slovy "výsadby vinice".  

25. V § 8h odst. 4 se číslo "6" nahrazuje číslem "2" a slova " , nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1" se zrušují.

26. V § 8i odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podá pěstitel Fondu na jím vydaném formuláři do 2 měsíců od data ukončení příslušného opatření.".

27. V § 8i odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

28. V § 8i odst. 3 se na konci odstavce doplňuje věta "Fond jednotlivá opatření podle § 8e a 8f vyhodnotí podle způsobu provedení ochrany vinice samostatně.".

29. V § 8i se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Fond vyplatí pěstiteli podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic na základě žádosti podle odstavce 1 podané Fondu od 1. května kalendářního roku do 27. února bezprostředně následujícího kalendářního roku z prostředků přidělených v příslušném hospodářském roce. Podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic pěstiteli, jehož žádost byla podána Fondu od 28. února do 30. dubna kalendářního roku, vyplatí Fond z prostředků přidělených pro následující hospodářský rok. Ustanovení § 8j odst. 3 a 4 tím není dotčeno.".

30. V § 8j úvodní části ustanovení odstavce 1 se slova "v rámci" nahrazují slovem "na".

31. V § 8j odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   zvýšení počtu keřů ve vinici činí 75 000 Kč na 1 ha vinice,".

32. V § 8j odst. 1 písmena e) a f) znějí:

"e)   ochrana vinice před škodami způsobovanými zvěří činí
1.  50 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření provedené individuální ochranou,
2.  90 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření provedené hromadnou ochranou,
f)   ochrana vinice před škodami způsobovanými ptactvem činí
1.  30 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření provedené pasivní ochranou,
2.  20 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření provedené aktivní ochranou,".

33. V § 8j odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňuje slovo "vinice".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic, kterou dosud pěstitel Fondu nepodal a u které podle dosavadních právních předpisů dosud neuplynula lhůta pro její podání, avšak podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, tato lhůta již uplynula, podá pěstitel Fondu na jím vydaném formuláři do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Žádost podle věty první se posuzuje podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, zařazená do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic podle dosavadních právních předpisů, popřípadě podle těchto předpisů podaná, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, zařazená podle dosavadních právních předpisů, se považuje za zařazenou podle nařízení vlády č.  245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Výše podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic se u žádostí zařazených do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic podle dosavadních právních předpisů stanoví podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. Čunek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvojMinistr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Milan Pekárek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a nekalé soutěže dle zákona o obchodních korporacích a občanského ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Michaela Katolická, Ján Béreš - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.