Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


8

VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 3 písm. a), § 6 odst. 9, § 9a odst. 5 písm. d), § 9b odst. 3, § 42 odst. 5, § 51 odst. 4, § 53 odst. 6 písm. b), § 59 odst. 8 a § 70 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb. a vyhlášky č. 330/2005 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 97/12/ES ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz.
Směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění a aktualizují přílohy A, D (Kapitola I) a F směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného poskytování služeb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.".

2. V § 1 písmeno g) zní:

"g)   organizace, obsah a podmínky odborných kurzů pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, jakož i organizace a obsah závěrečné zkoušky,".

3. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "a úředního veterinárního asistenta".

4. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo "nákazami" vkládají slova " , nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka".

5. V § 2 odst. 2 se za slovo "např." vkládají slova "ochranné očkování,".

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:

"1.  umístěním vhodných zařízení, která zabraňují průniku volně žijících zvířat (např. zasíťováním otvorů, umístěním sítí, plašičů),".

Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se doplňují body 7 a 8, které znějí:

"7.  podáváním vody a krmiva drůbeži a ptákům chovaným v zajetí uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky,
8.  odděleným chovem vodní drůbeže od ostatní drůbeže a ptáků chovaných v zajetí,".

8. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "v posledním měsíci přede dnem jeho předpokládaného přemístění" zrušují.

9. V § 4 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Vztahuje-li se na osvědčované zvíře povinnost označování a evidence podle zvláštního právního předpisu6), uvede se ve veterinárním osvědčení, popřípadě ve zdravotním potvrzení identifikační číslo zvířete a registrační číslo hospodářství6) místa původu nebo odeslání a místa určení shodné s ústřední evidencí, popřípadě veterinární schvalovací číslo místa původu nebo odeslání a místa určení.".

10. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

11. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

12. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

13. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova "konfiskátů živočišného původu" nahrazují slovy "vedlejších živočišných produktů".

14. V § 9 odst. 5 písm. c) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu" nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště".

15. V § 11 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 6, který zní:

"6. 

vhodně vybavenými prostory pro vyšetřování zvířat,".

16. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)," nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště,".

17. V § 11 odst. 4 písm. a) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)," nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště," a za slovo "dopravce" se vkládají slova "a registrační značku vozidla".

18. V § 11 odst. 4 písm. b) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)," nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště," a za slovo "dopravce" se vkládají slova "a registrační značku vozidla".

19. V § 12 odst. 1 písm. b) bodu 3 se slova "zařízení pro izolaci zvířat a" zrušují.

20. V § 12 odst. 1 písm. b) se doplňují body 5 až 7, které znějí:

"5.  zařízení pro izolaci zvířat dostatečné kapacity, aby v případě výskytu nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka nebo jiného onemocnění mohla být všechna zvířata izolována,
6.  přiměřený systém pro odvádění odpadních vod a prostor na ukládání hnoje,
7.  vhodně vybavené prostory pro vyšetřování zvířat,".

21. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)," nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště," a za slova "identifikační číslo" se vkládají slova " , bylo-li přiděleno,".

22. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)," nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště," a za slovo "dopravce" se vkládají slova "nebo registrační značku vozidla".

23. V § 12 odst. 3 písm. b) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)," nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště," a za slovo "dopravce" se vkládají slova "nebo registrační značku vozidla".

24. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8a zní:

"§ 12a
Veterinární požadavky na osoby obchodující s ovcemi nebo kozami
(K § 9b odst. 3 zákona)

(1) Žádost o schválení osoby obchodující s ovcemi nebo kozami, které splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem8a), obsahuje

a)   údaje o osobě obchodující s ovcemi nebo kozami (jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu8), jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a oprávnění, na jehož základě vykonává svou činnost,
b)   výčet, popis a umístění stájí, jiných prostorů a zařízení, jakož i prostředků používaných k činnosti a doklad o jejich způsobilosti k této činnosti.

(2) Krajská veterinární správa ověřuje základní znalosti osob zaměstnávaných osobou obchodující s ovcemi nebo kozami o péči o zvířata [§ 9b odst. 1 písm. d) zákona] z dokladů o jejich odbornosti a dosavadní praxi.


8a)   Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.".

25. V § 14 odst. 2 se slova "trvalý pobyt nebo pobyt8)," nahrazují slovy "trvalý pobyt, pobyt8) nebo bydliště," a za slova "identifikační číslo" se vkládají slova " , bylo-li přiděleno".

26. V § 14 odst. 3 písm. a) se slovo "utracena," nahrazuje slovy "utracena nebo" a slova "nebo nutně poražena k diagnostickým účelům" se zrušují.

27. V § 15 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova "konfiskátů živočišného původu" nahrazují slovy "vedlejších živočišných produktů".

28. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)" nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště", za slova "identifikační číslo žadatele" se vkládají slova " , bylo-li přiděleno" a slova "trvalý pobyt nebo pobyt8)" se nahrazují slovy "trvalý pobyt, pobyt8) nebo bydliště".

29. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova "konfiskáty živočišného původu" nahrazují slovy "vedlejší živočišné produkty".

30. V § 16 odst. 1 se za slovo "měsíců," vkládají slova "nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 6 měsíců,".

31. V § 16 odst. 2 větě první se za slova "zástupcem," vkládají slova "nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je statutární orgán nebo odborný zástupce občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců,".

32. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "trvalého pobytu nebo pobytu8)" nahrazují slovy "trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště".

33. V § 17 odst. 2 písm. b) se za slovo "měsíců" vkládají slova " , nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 6 měsíců,".

34. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "a má nejméně 3 roky praxe v oboru" zrušují.

35. V § 22 se na konci doplňuje věta "To neplatí v případě vedoucích zaměstnanců v 1. stupni řízení11).".

Poznámka pod čarou č. 11 zní:


"11)   § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.".

36. V § 27 se slova "příloze č. 3" nahrazují slovy "příloze č. 4".

37. V nadpise nad § 28 se slova " toulavých zvířat a zacházení s nimi" nahrazují slovy " toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu".

38. V § 28 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

39. V § 28 větě první se za slovo "kurz" vkládají slova "pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata".

40. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

"§ 28a

Odborný kurz pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu se organizuje v rozsahu 30 hodin teoretické výuky. Účastník odborného kurzu získá základní znalosti používaných metod a pomůcek nezbytných pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, dále znalosti zdravotních rizik a bezpečnosti práce při sběru a neškodném odstraňování kadáverů zvířat, jakož i právních předpisů, které se vztahují ke sběru a neškodnému odstraňování kadáverů zvířat.".

41. V § 29 odst. 1 větě první se za slovo "kurzu" vkládají slova "podle § 28".

42. V § 29 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Na závěr odborného kurzu podle § 28a se jeho účastníci podrobí teoretické zkoušce před zkušební komisí krajské veterinární správy, která je tříčlenná. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel krajské veterinární správy v dohodě s ústředním ředitelem Státní veterinární správy z odborníků orgánů veterinární správy a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

(4) Zkouška podle odstavce 3 probíhá formou písemného zkušebního testu. V případě nesplnění písemného zkušebního testu se uchazeč podrobí ústnímu pohovoru před zkušební komisí.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

43. V § 29 odst. 5 se za slovo "zkoušky" vkládají slova "podle odstavců 1 a 3".

44. V § 29 odst. 6 se za slovo "zkoušky" vkládají slova "podle odstavců 1 a 3" a na konci odstavce se doplňuje věta "Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavců 1 a 3 získá účastník odborného kurzu osvědčení.".

45. V § 29 odst. 7 se za slovo "kurzu" vkládají slova "podle § 28 nebo § 28a".

46. V § 29 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Účastník odborného kurzu podle § 28 nebo § 28a, který zkoušku nesložil a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu odborný kurz.".

47. § 30 včetně nadpisu zní:

"§ 30
Služební průkaz veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta
[K § 53 odst. 6 písm. b) zákona]

(1) Vzor služebního průkazu veterinárního inspektora je uveden v příloze č. 2.

(2) Vzor služebního průkazu úředního veterinárního asistenta je uveden v příloze č. 3.".

48. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.