Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 3/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 2, ze dne 5. 1. 2007
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

3

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2006

o celostátním dopravním informačním systému

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., k provedení § 124 odst. 3 tohoto zákona:

§ 1
Informace mající vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Informacemi, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jsou informace o

a)   okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v lokalizovaném úseku pozemní komunikace,
b)   dopravních nehodách, pokud vytváří překážku provozu nebo pokud šetření nebo odstraňování následků dopravní nehody brání plynulému provozu na pozemní komunikaci,
c)   požáru vozidel a jejich nákladů na tělese pozemní komunikace nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
d)   požáru objektů v blízkosti pozemní komunikace, pokud mohou ohrozit provoz na pozemní komunikaci,
e)   uzavírkách a objížďkách na pozemní komunikaci1),
f)   zvláštním užívání pozemní komunikace2), pokud na základě vydaného rozhodnutí dojde k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo pokud se po pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí pohybuje zvýšené množství chodců,
g)   překážce provozu na pozemní komunikaci3),
h)   opravách a údržbě pozemní komunikace4),
i)   stavu sjízdnosti a závadách ve sjízdnosti pozemní komunikace5),
j)   úsecích pozemních komunikací v zimním období neudržovaných6),
k)   meteorologické situaci a povětrnostních podmínkách, které mají vliv na průjezdnost pozemní komunikace, sjízdnost pozemní komunikace, bezpečný pohyb vozidel na pozemní komunikaci nebo omezení viditelnosti7),
l)   haváriích sítí8) v tělese pozemní komunikace nebo bezprostřední blízkosti pozemní komunikace,
m)   poruchách součástí a příslušenství pozemní komunikace9),
n)   čekacích dobách způsobených administrativními nebo jinými opatřeními,
o)   nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti pozemní komunikace pro určité typy vozidel,
p)   omezení parkování, například z důvodu blokového čištění,
q)   obsazenosti záchytných parkovišť,
r)   nebezpečí z důvodu jiné mimořádné situace.

§ 2
Způsob sběru informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

(1) Policie České republiky, obecní policie, silniční správní úřady, správci pozemních komunikací a Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen "poskytovatelé informací") sbírají bezodkladně a nepřetržitě informace podle odstavců 2 až 6, které spadají do jejich působnosti nebo předmětu činnosti, a to na základě zjištění nebo hlášení svých zaměstnanců a také prostřednictvím dopravních zařízení, zařízení pro provozní informace a informačních systémů v dopravě, pokud je vlastní nebo provozují. Poskytovatelé informací mohou sbírat i další informace podle § 1, které nespadají do jejich působnosti nebo předmětu činnosti, o nichž se dozví nebo které získají.

(2) Policie České republiky sbírá z celého území České republiky informace podle § 1 písm. a) až c), g), l) až o) a r), a to prostřednictvím svého informačního systému.

(3) Obecní policie sbírá z území obce nebo obcí, pro jejichž území vykonává svou působnost, informace podle § 1 písm. a) až c), g), l), m), o) a r), a to prostřednictvím univerzálního systému vybudovaného v rámci celostátního dopravního informačního systému.

(4) Silniční správní úřady sbírají z pozemních komunikací, v jejichž věcech vykonávají svou působnost, informace podle § 1 písm. e), f), j) a p), a to prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací10).

(5) Správci pozemních komunikací, kteří spravují dálnice, rychlostní silnice nebo silnice I., II. a III. tříd, a správci místních komunikací sbírají informace podle § 1 písm. a), h), i), k), m) a q), a to prostřednictvím informačního systému správy a údržby vybudovaného v rámci celostátního dopravního informačního systému z pozemních komunikací, které spravují.

(6) Hasičský záchranný sbor České republiky sbírá informace podle § 1 písm. b) až d), l) a r), a to z území krajů prostřednictvím informačních systémů krajských operačních a informačních středisek11).

§ 3
Způsob předávání informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

(1) Poskytovatelé informací předávají informace sebrané podle § 2 odst. 1 do celostátního dopravního informačního systému v elektronické podobě prostřednictvím datové sítě.

(2) Poskytovatelé informací přednostně využívají pro digitální geografickou lokalizaci místa události nebo jevu topografické mapy státního mapového díla12) vedené v geodetickém referenčním systému WGS 8413).

(3) Předávaná informace obsahuje

a)   datum a čas vzniku, případně ohlášení sledované události nebo jevu,
b)   datum a čas ukončení nebo předpokládaného ukončení sledované události nebo jevu, případně dobu platnosti informace,
c)   typ, podtyp a rozsah podle číselníků definovaných a používaných v celostátním dopravním informačním systému v souladu s mezinárodními standardy pro dopravní a cestovní informace podle ČSN EN ISO 14819-214),
d)   geografickou lokalizaci místa události nebo jevu v digitální formě s využitím státních mapových děl,
e)   ovlivněný jízdní směr na pozemní komunikaci,
f)   popis přijatých opatření, případně popis aktuální situace na místě vyvolané sledovanou událostí nebo jevem,
g)   datum a čas pořízení informace a údaj o poskytovateli informace, případně jeho zaměstnanci, který informaci pořídil.

(4) Pokud poskytovatel informací není schopen v rámci svojí působnosti nebo předmětu činnosti sebrat a předat všechny údaje podle odstavce 3 nebo je předat ve formátu podle odstavce 3 písm. c), předává informaci jako neúplnou v rozsahu údajů, které má k dispozici.

§ 4
Způsob zveřejňování informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

(1) Informace předávané do celostátního dopravního informačního systému jako neúplné podle § 3 odst. 4 jsou v systému pro účely zveřejnění ověřovány doplněním chybějících údajů podle § 3 odst. 3.

(2) Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba zveřejňuje informace podle § 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně zveřejnění na Portálu veřejné správy, a pro informační systémy poskytovatelů informací a orgánů veřejné správy také prostřednictvím referenčního datového rozhraní.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.

Ministr:
Ing. Řebíček v. r.


1)   § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2)   § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb.
4)   § 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5)   § 26 odst. 1 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.
6)   § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 80/2006 Sb.
7)   Například § 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.
8)   § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb.
9)   Například § 13 písm. a), b), c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
10)   § 29a zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 80/2006 Sb.
11)   § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
12)   Například § 3 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla a zásady jejich používání.
13)   § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
14)   ČSN EN ISO 14819-2 Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC).

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.